Kilusang pagwawasto, itinataguyod ng Liga ng Agham para sa Bayan

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Magiting na itinataguyod ngayon ng rebolusyonaryong mga siyentista at mga nasa sektor ng agham at teknolohiya, sa pangunguna ng Liga ng Agham para sa Bayan (LAB), ang ipinanawagang kilusang pagwawasto ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong Disyembre 2023. Inianunsyo ito ng LAB sa editoryal ng publikasyon nitong Agham Bayan noong Abril. Anila, ang pagpapakahusay nito sa sariling sektor ay makaaambag sa pangkabuuang pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa.

Bilang bahagi ng pagtalima sa kilusang pagwawasto, mapangahas nitong pinalalawak ang LAB. Anila, tuluy-tuloy ang pagdami at paggana ng mga grupo at balangay nito sa mga eskwelahan at upisina sa nagdaang taon. Pinaghusay nila ang konsolidasyon ng mga kasapian ng LAB.

Nagpatupad ang organisasyon ng tuluy-tuloy na mga pag-aaral sa rebolusyonaryong mga sulatin tulad ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino, Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan, at mga Espesyal na Kursong Masa. Kasabay ng mga ito, walang-patlang ang “tuwirang paglahok ng mga kasapi [ng LAB] sa iba’t ibang rebolusyunaryong gawain.”

Ang pagpapalakas ng LAB bilang isang organisasyon, at ng 17 iba pang rebolusyonaryong organisasyon, ay ang batayan ng lakas ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) bilang nagkakaisang prente ng rebolusyonaryong kilusan.

Sa pahayag ng PKP sa ika-51 anibersaryo ng NDFP noong Abril 21, idiniin ng Partido na “mayroong napakalaking kakagyatan na palakasin at palawakin ang NDFP at mga alyadong organisasyon nito…dahil sa lumalalim na krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan.”

Samantala, patuloy na lumalaki ang napamumunuan ng LAB na mga siyentista, inhinyero, at teknolohista. Naging susi umano ito para isulong ang mga kampanyang masa na nagtataguyod sa karapatan at kagalingan ng mamamayan. Itinaguyod nito ang kampanya laban sa anti-mamamayan at anti-kalikasan na proyektong reklamasyon at komersyal na pagmimina.

Lumahok din ang LAB sa iba’t ibang laban tulad sa pagpapataas ng sahod ng manggagawa, laban sa jeepney phaseout, paghingi ng hustisya sa mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao, pagtanggal sa confidential funds, paglalantad ng dayaan sa eleksyong 2022, paglaban sa SIM card registration, at marami pang iba.

Liban pa, patuloy na pinalalakas ng LAB ang pakikipag-ugnayan sa internasyunal na mga organisasyon para itaguyod ang karapatan ng mamamayan at hustisyang pangklima. “Itinaguyod ng LAB ang pakikiisa sa mamamayan ng daigdig sa balangkas ng pagpapalakas ng anti-imperyalistang laban at pagkuha ng suporta para sa pambansang demokratikong rebolusyon sa Pilipinas,” ayon sa editoryal ng Agham Bayan.

Sa nagdaang taon, naparami rin nila ang suportang ipinadadala sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa rebolusyonaryong kilusan. Sa parehong isyu ng Agham Bayan, ipinahayag ng isang yunit ng BHB ang pasasalamat sa LAB sa kanilang suporta na ibinigay noong huling bahagi ng 2023.

“Sa papahirap at papatinding atake ng kaaway sa ating hanay at sa gitna ng hirap at sakripisyong kinakaharap ng Hukbo ay nakakatuwang malaman na mayroon kaming maasahang mga kasama mula sa inyong sektor na handang mag-ambag ng suporta at tulong materyal sa pagsusulong natin ng armadong pakikibaka,” ayon sa liham ng yunit. Nagpadala rin sila ng mga larawan ng ipinintang likhang-sining bilang pagpapasalamat sa LAB.

Muling pagpapalakas

Bago pa man ang deklarasyon ng LAB sa pagtataguyod sa kilusang pagwawasto, pinagtibay na nito ang pangangailangang palakasin ang kanilang organisasyon sa inilunsad na Ikalawang Kongreso noong Disyembre 12, 2020. Sa temang “Palawakin at patatagin ang Liga ng Agham para sa Bayan, mag-ambag sa pagpapaunlad ng rebolusyonaryong kilusang masa at armadong paglaban sa kanayunan,” pinagtibay nila ang mga prinsipyo at paninindigan ng organisasyon. Muli din nitong inilathala ang pahayagang Agham Bayan simula Disyembre 2021 at nagtutuluy-tuloy sa kasalukuyan.

Itinatag ang LAB noong Disyembre 25, 1975 ng mga myembro ng Progresibong Samahan sa Inhinyerya at Agham at Samahan ng Makabayang Syentipiko. Naging bahagi ito sa paglaban sa diktadurang US-Marcos.

Humina ito sa dulong bahagi ng dekada 1980, matapos maapektuhan ng rebisyunismo at sektaryanismo na nangibabaw noon sa buong rebolusyonaryong kilusan. Kabilang sa mayor na kamalian nito ang sektoralismo at ligalismo. Nabitawan din ang pagpapalawak at konsolidasyon.

Kasabay ng buong rebolusyonaryong kilusan, muling pinagtibay ng LAB ang batayang mga prinsipyo ng demokratikong rebolusyong bayan noong maagang bahagi ng dekada 1990. Noong 1996, inilunsad nito ang Unang Kongreso para ibangon at muling palawakin ang organisasyon.

AB: Kilusang pagwawasto, itinataguyod ng Liga ng Agham para sa Bayan