Mahabang martsa ng magsasaka laban sa neoliberalismo sa India, nagtagumpay

,

Matagumpay na naigiit ng mga magsasaka mula sa Nahir, India ang kanilang mga hiling laban sa neoliberal na mga patakaran sa agrikultura ng reaksyunaryong estadong Indian. Nagmartsa ang puu-puong libong magsasaka mula sa Nashik sa direksyon ng Mumbai, ang kabisera ng bansa, simula Marso 12 para igiit ang kanilang mga karapatan at kagalingan. Tumigil sila sa estado ng Maharashtra noong Marso 18 matapos dinggin ng estadong Indian ang kanilang mga hiling.

Isa sa mga lumahok dito si Lakshmi Bai Shivaji, 65, na naglakad nang nakapaa sa loob ng walong araw para makarating sa Mumbai. Beterano na siya ng mahahabang pagmartsa para ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka para sa lupa.

“Marahas na inaatake ng neoliberal na rehimen ang mga manggagawa, magsasaka at manggagawang bukid sa bansa, at resulta nito ang pagpapakamatay sa mahigit 300,000 (3 lahk) na magsasaka at manggagawa sa nakaraang dalawang dekada,” pahayag ng grupo ng mga magsasaka na All India Kisan Sabha (AIKS), organisador ng pagkilos. Lumala pa ang mga atakeng ito sa ilalim ng kasalukuyang rehimen na nagtangkang gawing sistematiko ang pang-aatake sa pamamagitan ng apat na panukalang batas para sa mga manggagawa at tatlong panukalang batas para sa liberalisasyon ng agrikultura noong 2018.

Kasabay nito, lalong lumaki ang agwat ng kita at pondo, na pinakamatindi ngayon sa India sa nakaraang 100 taon. “Imbes na paliitin ang agwat na ito, pinalalala pa ito ng gubyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga konsesyon sa buwis sa mayayamang korporasyon,” ayon sa AIKS.

Dala-dala ng mga magsasaka ang kanilang 17-puntong demand kung saan pinakamayor ang pagtataas ng presyo ng bilihan ng mga agrikultural na produkto. Iginiit din nila ang pagpapatawad sa mga utang ng mga magsasaka, pagpapatawad sa mga di nabayarang singil sa kuryente at suplay ng kuryente nang 12 oras kada araw at pagsagot ng estado at mga kumpanya sa seguro sa pinsala sa mga sakahan na dala ng di pangkaraniwang malalakas na ulan at iba pang natural na kalamidad.

Simula pa lamang ng 250-kilometrong martsa, agad nang nagpaabot ang gubyernong Indian na didinggin nito ang mga hinaing ng mga magsasaka. Itinuloy pa rin ng AIKS ang martsa, lalupa’t ilang beses na silang niloko ng estado sa gayong mga pangako. Naniwala lamang sila matapos ilabas ng gubyerno ang detalye ng implementasyon ng kanilang mga demand, kabilang ang pagtataas ng subsidyo sa pagsasaka ng sibuyas at ang pagpapatawad din ng mga utang ng katutubong mga magsasaka.

Nakatakdang maglunsad ng katulad na mahabang martsa ang magsasaka mula naman sa Kisan sa Abril 5.

AB: Mahabang martsa ng magsasaka laban sa neoliberalismo sa India, nagtagumpay