Mga internasyunal na partido't organisasyon, nakiisa sa ika-54 anibersaryo ng PKP

,

Ipinaabot ng iba’t ibang organisasyong pulitikal at organisasyon ang pagbati at pakikiisa sa pagdiriwang ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa ika-54 anibersaryo nito noong Disyembre 26, 2022.

Kabilang sa mga organisasyong ito ang Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS)-China, Communist Party of Turkey-Marxist Leninist (TKP-ML) at armadong pwersa nitong Turkish Workers and Peasants Liberation Army (TİKKO), at Anti Imperialist Action Ireland.

Sa pahayag ng FFPS-China, ipinabatid nila ang kanilang kagalakan at paghanga sa paglakas ng Bagong Hukbong Bayan sa pamumuno ng Partido sa nagdaang mga taon. “Ang rebolusyonaryong armadong pwersa sa Pilipinas ay lubhang lumaki bilang resulta ng wastong pamumuno ng Partido,” ayon sa kanilang pahayag.

Mainit na pagbati naman ang ipinaabot ng Anti Imperialist Action-Ireland sa anti-imperyalistang rebolusyonaryo ng Partido. Ayon sa pahayag ng grupo, “hinahangaan ng Sosyalistang Kilusang Republican ang pagpupunyagi, dedikasyon at sakripisyo ng mga kadre ng PKP at Pulang mandirigma ng BHB na kasalukuyang humaharap sa hindi maarok na mga sakripisyo para baguhin ang Pilipinas tungong isang makatarungan at soberanong bansa.”

Dagdag pa ng grupo, alam ng mga kasapi nito na naging mahirap at mabigat ang taong 2022 para sa Partido sa pagkawala ng pambansang kumander ng BHB na si Menandro Guevarra (Ka Bok) at pagkamatay ni Kasamang Jose Maria Sison, tagapangulong tagapagtatag ng Partido. Gayunman, anito, sumusulong ang Pambansa-Demokratikong rebolusyon sa ilalim ng panunupil at kahirapan, umaangkop sa mga hamon at nagtatayo ng bagong hinaharap para sa mamamayan tulad ng nakasaad sa pahayag ng Komite Sentral ng Partido.

“Kami ay kumukuha ng inspirasyon sa halimbawang inilatag ng mayamang rebolusyonaryong tradisyon ng mamamayang Pilipino sa parehong pakikibaka natin laban sa kolonyalismo sa ating mga isla,” dagdag pa ng Anti Imperialist Action Ireland.

Sa pahayag ng Komite Sentral ng TKP-ML, ipinaabot nito at ng TİKKO ang pagbati sa anibersaryo ng PKP. Anila, “ang Partido at digmang bayan na pinamumunuan nito ay mayroong mahalagang lugar sa kasaysayan ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon sa maraming tao, at ipinagmamalaki namin na maging kapatid na partido ng kapita-pitagang Partido na ito.”

Pinagpugayan din nila sa kanilang pahayag si Kasamang Jose Maria Sison, tagapangulong tagapagtatag ng PKP. Anila, lubhang madarama nila at ng pandaigdigang kilusang Marxista-Leninista-Maoista ang pisikal na pagkawala ni Ka Joma, na ayon sa kanila, ay “nag-alay ng napakahahalagang kontribusyon sa pagbubuo ng mahalagang ugnayan at internasyunal na relasyon ng PKP at TKP-ML.”

AB: Mga internasyunal na partido't organisasyon, nakiisa sa ika-54 anibersaryo ng PKP