Mga rebolusyonaryong Pilipino, suporta sa kumprehensibong armadong opensiba ng mga Palestino

,

Nagpahayag ng suporta ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mapangahas na armadong aksyon na isinagawa ng mamamayang Palestino simula umaga noong Oktubre 7 na gumulantang sa mananakop na Israel at nagtaboy sa kanila sa mga okupadong teritoryo na kanugnog ng Gaza.

Bilang ganti, nagpakawala ang Israel ng malalakas na misayl sa Gaza na direktang tumarget sa mga lugar ng sibilyang populasyon at pumatay ng daan-daan sa loob lamang ng isang araw.

“Kasama ang mga rebolusyonaryong mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, ikinalulugod ng PKP ang balita ng armadong opensiba na inilunsad ng Hamas at ng Izz ad-Din al-Qassam Brigades mula sa syudad ng Gaza,” pahayag ni Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng PKP. “Ang opensibang ito ay nagsasabuhay sa mahigpit na hangarin ng mamamayang Palestino para wakasan ang 75-taong gerang agresyon ng Israel na suportado ng US, ang okupasyon sa mga teritoryong Palestino, kabilang ang nagpapatuloy na pagkubkob sa Gaza, at mga pag-atake sa mga komunidad sa West Bank, kabilang sa East Jerusalem.”

“Ang mamamayang Pilipino at rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas ay nakiisa sa armadong paglaban ng mamamayan ng Palestine,” pahayag ng PKP. “Tulad ng mamamayang Pilipino na nakikibaka para sa tunay na pambansang kalayaan mula sa kamay ng imperyalismong US, kalaban ng mga Palestino ang higanteng Israel na inarmasan at kinukutsaba ng US.”

Inilunsad ng Hamas at ng Izz ad-Din al-Qassam Brigades ang tinagurian nilang “Al-Aqsa Flood,” isang kumprehensibong armadong opensiba mula sa lupa, dagat at himpapawid ng mga pwersang Palestino na bumasag sa paghahari ng mga pwersang Israeli sa Gaza at nagpaatras sa mga setler at sundalo sa mga okupadong teritoryo nito. Nagsimula ang opensiba noong madaling-araw sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Hamas ng 5,000 misayl na tumarget sa mga base at pwersang militar ng Israel.

Sinabayan ito ng pag-atake ng mga armadong Palestine sa mga pusisyon militar ng Israel na malapit sa Gaza, gayundin sa ilang Israeling komunidad na itinayo sa okupadong mga teritoyo. Ayon sa mga ulat, nagapi ng mga pwersang Palestino ang mga sundalong Israeli sa hindi bababa sa anim na lugar. Nakabihag din ang mga ito ng puu-puong mga sundalo at mga mananakop o setler na nang-agaw sa kanilang mga lupain na ngayon ay nasa kanilang kustodiya sa loob ng Gaza.

Nagpapatuloy ang mga armadong sagupaan sa 20 larangan sa pangalawang araw. Dahil sa lawak ng atake ng mga pwersang Palestino, iniutos na ng Israel ang pag-atras ng kanilang pwersa mula sa hangganan ng Gaza. Samantala, nagbanta na ang prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na “pupulbusin” nito ang Gaza bilang ganti sa opensiba.

“Ang dakilang paglaban ng mga Palestino ay nagbukas ng bagong kabanata para sa pakikipagsagupaan para sa dignidad sa bukangliwaway ng Oktubre 7, 2023,” deklara ng Masar Badil, ang Palestinian Alternative Revolutionary Path Movement. “(T)inutugunan nito ngayon ang deka-dekada ng walang awat at paulit-ulit na agresyong Zionista (tawag sa ideolohiyang Israeli), Amerikano at Europeano laban sa masang mamamayan sa mga bansang Arabo at Islamiko.”

Nanawagan ang Masar Badil sa lahat ng mga organisasyon at sa mamamayang Palestino, sa loob at labas ng kanilang bansa, mga alyadong pwersa at kilusang mapagpalaya, mga komite ng pakikiisa saanmang dako sa mundo, na magpahayag ng suporta sa dakilang paglaban ng Palestine.

Nakiisa rin ang Bagong Alyansang Makabayan sa mamamayang Palestino na anito’y ngayon ay umaaklas laban sa 75 taon ng walang tigil na mga paglabag sa karapatang-tao na resulta ng gerang henosidyo at okupasyon.

“Ang kanilang laban sa mapandambong at pumapatay na mga pwersa na malalaking negosyong Zionista, imperyalismong US at okupasyong Israeli ay hindi terorismo kundi akto ng kalayaan,” ayon sa grupo sa pahayag nito noong Oktubre 8. “Ito ay ekspresyon ng karapatan ng mamamayan sa sariling pagpapasya, rebolusyon at pagbabalik ng bawat Palestinong pinalayas sa kanilang bansa mula pa 1948.”

Anito, ang pagpapalaya ng isang bansa mula sa okupasyon ng isang dayuhang pwersa ang unang hakbang para sa independensya at tungo sa isang makatarungan at matagalang kapayapaan. Nanawagan ito sa mamamayang Pilipino na iwaksi ang mga pekeng balita, pambabaluktot sa kasaysayan at mga kasinungalingang aktibong ipinalalaganap ng maka-Zionista at maka-imperyalistang midya, at sa halip ay pag-aralan nang mabuti ang pakikibaka ng Palestine para sa pambansang paglaya.

Sa ibang bansa, maraming grupo ang nagpaabot ng pakikiisa at nagsagawa ng mga pagkilos para ipakita ang suporta sa mamamayang Palestino. Isa rito ang paghugos sa lansangan ng daan-daan libong mamamayang Yemeni. Nagkaroon din ng mga ispontanyong mga rali sa Turkey at mga pagkilos sa US, Canada at iba’t ibang bansa sa Europe na inorganisa ng mga solidarity committee para sa pakikibakang Palestino.

AB: Mga rebolusyonaryong Pilipino, suporta sa kumprehensibong armadong opensiba ng mga Palestino