Pandaigdigang pagdiriwang sa ginintuang anibersaryo ng NDFP, binabalak

,

Nanawagan noong Marso 6 ang Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) na maglunsad ng isang pandaigdigang koordinadong kampanya para itampok ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ang pagtataguyod nito sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino kaugnay ng nalalapit nitong ginintuang anibersaryo sa Abril 24.

Ayon sa FFPS, nais nitong patampukin ang “pagkatawan ng NDFP sa mamamayang Pilipino, at ang kahalagahan ng pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pambansa at demokratikong rebolusyon.” Anito, magtatagal ng isang taon ang kampanya hanggang Abril 2024.

Ibinahagi ng grupo sa kanilang panawagan ang kinakaharap na krisis ng sambayanang Pilipino at ang tanging alternatiba nila para kumawala sa krisis ng malakolonyal at mapapyudal na lipunang Pilipino. Anito, “ang tumitinding pagsasamantala at umiigting na pang-aapi… sa Pilipinas ang naglalatag ng pundasyon para sa paglaban ng mamamayang Pilipino.”

Paninindigan nila, “ang NDFP at mga alyadong rebolusyonaryong pwersa nito at ang maraming bayaning martir ng kilusan ng mamamayan, ang naglulunsad ng 50 taon ng matapang at militanteng pakikibaka.”

Nanawagan ang FFPS sa lahat ng mga kasapi nito na makiisa sa kampanya, magpatupad ng mga aktibidad, at pagkaisahin ang iba pang organisasyon sang-ayon dito. Ayon sa kanila, maaaring maglunsad ng mga talakayan at pag-aaral kaugnay ng pambansa-demokratikong pakikibaka, palaganapin ang mga dyaryo ng NDFP, gumawa ng mga polyeto, maglunsad ng mga aksyong masa at pumunta sa Pilipinas para sa mga gawaing eksposyur.

Itinutulak din ng grupo ang pagpapatanggal sa NDFP, Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at mga progresibong personahe sa listahan ng tinataguriang mga “terorista” ng reaksyunaryong gubyerno sa Pilipinas.

Ang FFPS ay isang pandaigdigang organisasyong sumusuporta sa pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas. Mayroon itong mga kasaping organisasyon mula sa North America, Europe, Asia at Oceania.

AB: Pandaigdigang pagdiriwang sa ginintuang anibersaryo ng NDFP, binabalak