Reyd sa upisina ng progresibong unyon sa Korea, kinundena

,

Kinundena ng mga progresibong manggagawa at mamamayan sa Asia at sa buong mundo ang ginawang pagreyd ng gubyerno ng South Korea sa tanggapan ng Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) noong Enero 18.

Sa press conference na isinagawa ng komite sentral ng kumpederasyon, isinalaysay nito kung paanong pwersahang pinasok at 10 oras na hinalughog ng mag ahente ng National Intelligence Service (NIS) sa upisina nito. Kinundena ng KCTU ang pagdedeploy ng mahigit 1,000 pulis para ipatupad ang “seize and seizure warrant” sa kanilang upisina, na anito’y lumikha ng kaguluhan at sumira sa prestihiyo ng kumpederasyon.

Pinararatangan ng NIS ang istap at dalawang myembro ng KCTU na lumabag sa National Security Law, isang batas na sobrang mapaniil at malaon nang ipinababasura.

“Nakapanlulumo na ang demokrasyang ipinaglaban sa nakaraang mga dekada ay yuyarakan lamang ng isang tao, ang presidente ng bansa,” pahayag ni Yang Kyeung-soo, presidente ng KCTU. Kinundena niya ang “hyper-publicized” o labis na isinapublikong operasyon at pagtatambak ng sobra-sobrang pwersa saan gumamit pa ng mga loudspeaker ang mga pulis para isiwalat sa buong komunidad ang laman ng seize and seizure warrant.

Aniya, malinaw na ang layunin ng “hyper-publicized” na operasyon ay para pagtakpan ang samutsaring isyung kinakaharap ng mamamayang Korean sa ngayon — mula sa mga kapalpakan ng presidente, internal na mga bangayan sa naghaharing uri at krisis sa kabuhayan ng malawak na masang Koreano.

“Ito ay para patahimikin ang KCTU na walang tigil na nagpapahayag ng kritisismo laban sa gubyerno,” ayon kay Yang.

Suportado ng International League of Peoples’ Struggles ang pakikibaka ng KCTU sa mapaniil na rehimeng Yoon Seok-yeol.

AB: Reyd sa upisina ng progresibong unyon sa Korea, kinundena