Archive of Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas

KAGUMA-EV: Tiunan-o talwas nga igbabalik an aragtubang nga klase ha militarisado nga kabaryuhan?
July 14, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas | Edgar Sarigan | Spokesperson |

“Nagpapabilin an pangutana,” sering ni Edgar Sarigan han Kalipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas, “tiunan-o gud makakatambong han aragtubang nga klase an mga estudyante kun an ira mga eskoylahan ngan komunidad okupado han mga pasista nga militar.” Ginpahayag ni Sarigan ini nga punto ha konteksto han gintatarget han gubyerno nga 100% nga pag-abre han pisikal […]

KAGUMA-EV: How can face-to-face classes safely reopen in rural, militarized communities?
July 14, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas | Edgar Sarigan | Spokesperson |

“The question remains,” says Edgar Sarigan of Kalipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas (KAGUMA-EV), “how exactly can students attend face-to-face classes when their schools and communities are occupied by fascist military troops.” Sarigan raised this in light of the government’s targeted 100% reopening of physical classes in the coming school year. “The safe reopening of […]

KAGUMA-EV: Igsalikway an proposisyon nga nagmamando han ROTC ha mga eskoylahan!
July 08, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas | Edgar Sarigan | Spokesperson |

Nagpahayag an Kalipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas (KAGUMA-EV) nga an proposisyon nga nagmamando han Reserved Officers’ Training Corps (ROTC) ha mga eskoylahan — usa ha mga prayoridad nga balaud nga han bag-o nga rehimen Marcos — nagtutumuyo nga pugngan an akademiko nga kalibrihan, igmilitarisa an mga eskoylahan, ngan puuhon an kritikal nga panhunahuna. “Dara […]

KAGUMA-EV: Reject the mandatory ROTC bill!
July 08, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas | Edgar Sarigan | Spokesperson |

The Kalipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas (KAGUMA-EV) said today the proposed mandatory Reserved Officers’ Training Corps (ROTC), one of the priority bills to be railroaded by the new Marcos regime, seeks to curtail academic freedom, militarize schools, and suppress the critical mind. “Out of fear for the upsurge of student demonstrations akin to the […]

#LigtasnaBalikEskwela: KAGUMA-EV, ginsukna an kapasibay-an han gubyerno hiunong ha kakulang han pangandam nga balik-eskoyla
November 09, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas |

Gintawag han Kapisanan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA-EV), an rebolusyunaryo nga panmasa nga organisasyon han mga magturutdo ha Eastern Visayas, nga “kulang hin pangandam” an tiarabot nga pag-abre han pisikal nga klase ngan ginkundenar an kapasibay-an han rehimen Duterte ha mapagdesisyon nga pagresolba han pankalibsugan nga karukayaknon ha sektor han edukasyon. “Nagdedemanda kami hin talwas […]

#LigtasnaBalikEskwela: KAGUMA-EV hits gov't negligence over 'ill-prepared' school reopening
October 10, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Eastern Visayas | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Eastern Visayas |

Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA-EV), the revolutionary mass organization of teachers in Eastern Visayas, called the Duterte government’s pilot reopening of physical classes as “ill-prepared” and condemned the Duterte regime’s negligence in decisively resolving health concerns in the education sector. “We demand for a safe reopening of classes,” KAGUMA-EV said. “While we are fed […]