Archive of National Democratic Front of the Philippines

Kababaihan lumaban at lumaya! Ipagpatuloy ang laban!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

Isa sa pinakamalalagim na yugto ng kasaysayan ng kababaihang Pilipino ang batas militar ng 1972. Ilang libong kababaihan ang naging biktima ng tortyur, panggagahasa, abusong sekswal at sikolohikal, iligal na pag-aresto hanggang pamamaslang. Napakaraming tulad nina Yolanda Gordula, Lorena Barros, Liliosa Hilao, Rizalina Ilagan, Leticia Ladlad at Jessica Sales na kung hindi iligal na inaresto […]

Women fight and be free! Continue the struggle!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Bicol |

The 1972 Martial Law is one of the darkest chapters of Filipino women’s history. Thousands of women have fallen victims of torture, rape, sexual and psychological abuses, illegal arrests and even killings. There are a thousand like Yolanda Gordula, Lorena Barros, Liliosa Hilao, Rizalina Ilagan, Leticia Ladlad and Jessica Sales who if not illegally arrested […]

Kabataan, maging mahusay at tapat na tagapagtaguyod ng katotohanan! Never Again to Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ginugunita ng sambayanan ang ika-50 taon ng Batas Militar ng 1972 sa harap ng trahedyang nakapanumbalik sa kapangyarihan ang pinalayas na pamilyang Marcos. Pangulo na ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos. Nasaksihan ng sambayanan kung paano siya sinuportahan ng malalaking burukrata kapitalista at imperyalistang US upang makaupo sa pwesto. Simula pa lamang sa […]

Youth, be good and loyal champions of truth! Never again to Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

The nation marks the 50th year since the declaration of Martial Law in 1972 in the face of the tragedy of the disavowed Marcos family’s return to power. The dictator’s scion, Bongbong Marcos, is now a president. The people has witnessed how big bureaucrat capitalists and the imperialist US buttressed his win. From his vice […]

Make art serve the defense of the people’s history!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Artista at Manunulat ng Sambayanan-Bicol |

A lesson that artists gleaned from Marcos’ martial law is that art is never just for art’s sake. Art must be for and about the masses. It must choose sides. It must reflect the life and struggle of the people who themselves write and create it. Art cannot just be erased nor lost. It takes […]

Paglingkurin ang mga likha’t kataga para sa pagtatanggol sa kasaysayan ng mamamayan!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Artista at Manunulat ng Sambayanan-Bicol |

Isang aral na natutunan ng mga alagad ng sining sa panahon ng batas militar ni Marcos, Sr. ay na ang sining ay hindi para sa sining lamang. Ang sining ay para at tungkol sa masa. Ito ay may dapat panigan. Sumasalamin sa buhay at pakikibaka ng masang siya ring nagsulat at naghulma. Ang sining ay […]

Martial Law more like impending reality than distant memory
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front |

This is but the beginning of a reckoning. As the nation commemorates the 50th anniversary of the declaration of Martial Law, the Filipino people pledges its unwavering decision to resist the illegitimate rule of the junior Marcos and bring the family to long-delayed justice. There will be no rest for Bongbong Marcos and his thieving […]

Lagipen ken balbaliw nga ipekse ti kondenasyon iti martial law! Papigsaen ti dangadang iti tiranya ken gun-oden ti wayawaya ken hustisya iti gimong!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

Nalawag a malaglagip ti Christians for National Liberation (CNL) iti Ilocos ti Martial Law idi naideklara daytoy idi Setyembre 21, 2022. Ita nga aldaw a maika-50 a tawenen ti Martial Law, balbaliw nga intay ipeksa ti natangken a panangilaksid tayo iti linteg militar, a nangitunda ti saan a matukod a a pasista a kinaulpit iti […]

Recall and re-echo our condemnation to the martial law! Intensify our struggle against tyranny and attain social liberation and justice!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

The Christians for National Liberation (CNL) in Ilocos vividly recalls the Martial Law when it was declared in September 21, 2022. This day, on its 50th year, we re-echo our steadfast condemnation to the Martial Law, that delivered the Filipino masses already suffering from several forms of exploitation of the ruling classes of landlords, big […]

Fight US-Marcos II regime’s gross distortion of history!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

Today, we commemorate the 50th anniversary of the late dictator Ferdinand E. Marcos Sr’s declaration of Martial Law in the thick of systemic and all-out efforts of his son and namesake Ferdinand Marcos Jr to whitewash and distort history. Since assuming the presidency through one of the most fraudulent elections ever, Marcos Jr wasted no […]