Archive of NDF-Negros Island

Resist land reclamation projects on Negros Island
June 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

The people of Negros has every right to resist massive land reclamation projects on the island that will displace urban poor and fishing communities and disrupt their livelihood, affect food supply and drastically destroy the environment amidst worsening climate change. These land reclamation projects are clearly for the interests of big business and for the […]

Mangin muklat sa katalagman nga dala sang pribatisasyon sang kuryente kag tubig
May 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

Lubos nga nagapakig-isa ang National Democratic Front (NDF) – Negros sa mabaskog nga panawagan kag pagpamatuk sang pumuluyo sa isla sang Negros sa padayon nga paghugakom sang pribado nga mga kumpanya kag dalagku nga negosyante sa mga pampubliko nga serbisyo paagi sa pagpaidalum sini sa Joint Venture Agreement (JVA). Sa pihak sang pagpamatok sang pumuluyo […]

Pagdula sang tanan nga porma sang paghimulos malab-ot lamang paagi sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa
May 04, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-Negros Island |

Pinakamataas nga pagsaludar ang ginahatag sang Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA) – Negros sa ika-50 nga anibersaryo sang pagkatukod sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Sa pihak sang desperado nga kampanya sang rehimen US-Marcos II sa paglutos sang rebolusyonaryo nga kahublagan, halin pa sa nagbulos-bulos nga rehimen asta sa karon, padayun nga […]

Ang makatarungan kag malawig nga kalinong maangkon lang paagi sa pagdaug sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa
May 02, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Negros Island |

Bilang mga manunudlo kag katapo sang Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA)-Negros, kabalo kami sa nagalala nga kahimtangan sang sistema sang edukasyon sa Pilipinas sa idalum sang pagdumala ni Marcos Jr kag sang iya Education Secretary nga si Vice President (VP) Sara Duterte. Ang kakulang sang kongkreto nga mga plano sang rehimen para sulbaron ang […]

Idalum sa kubay sang NDFP, nagabaskog ang militansya sang kababaihan
May 02, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Negros Island |

Tuman nga ginadayaw kag ginakalipay sang mga rebolusyonaryong kababaihan ang ika-singkwenta nga anibersaryo sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Pamatuod ini sa pagka-mabinatuon, indi malutos, kag labi nga pagbakud sang rebolusyonaryong hanay. Subongman, mas pa nga nagabaskog ang hanay sang MAKIBAKA ukon Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, ang rebolusyonaryong organisasyon sang kababaihang Pilipino. […]

Sa Adlaw sang Pangabudlay:Mag-isa, ibasura ang makahalalit nga mga neoliberal nga palisiya
May 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

Mas labi nga nagalala ang krisis nga gintuga sang imperyalismo paagi sa neoliberal nga palisiya kaangay sang liberalisasyon sang kalamay idalum sa rehimen US-Marcos II. Dugang nga naghatag kahalitan ang importasyon sang kalamay sa palangabuhian sang mangunguma kag mamumugon sa uma nga daan na nga nag-antus sa pagpamigos kag pagpanghimulos sa dalagku komprador burgesya kag […]

Saulugon ang bulawanon nga tuig sang National Democratic Front of the Philippines!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagahatag sang Pulang pagpanamyaw ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)-Negros sa ika-50 ka tuig sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP); sa iya sini nga wala pagkataka kag ubos-kusog nga pagpaningkasug para bug-uson ang rebolusyunaryong pwersa nga nagahimakas para sa pungsudnon nga kahilwayan. Sa lima ka dekada nga nagaluntad ang NDFP, natigayon sini nga […]

Our silence only serves the oppressor
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Christians for National Liberation-Negros Island | Fr. Augustos Magtanggol | Spokesperson |

In commemoration of the golden anniversary of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), the Christians for National Liberation (CNL) – Negros remembers the crucial historical contribution of the church and religious communities of diverse denominations in Negros, who played a vital role in unifying the broad masses of Negrosanons and overthrowing the Marcos […]

Earnest revolutionary greetings to the National Democratic Front of the Philippines celebrating its 50th founding anniversary!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Kabataang Makabayan-Negros Island |

Fifty years is five decades of resistance for national liberation and genuine democracy. Five decades of advancing the national democratic movement and of mass struggle against the fascist dictatorship of puppet regimes from Marcos Sr. to Marcos Jr. Five decades of revolutionary alliance of mass organizations under the banner of the National Democratic Front of […]

Surface NDF Consultant Rogelio Posadas and his three companions!
April 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Bayani Obrero | Spokesperson |

The National Democratic Front (NDF) – Negros demands that state forces surface NDF Consultant Rogelio Posadas, his companion Ka Mikmik and two motorcycle drivers who were with them while traveling in Isabela town, Negros Occidental. We believe Posadas and the other three were intercepted by state agents along the road. They are missing since April […]