Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island

Nagsinampaw ang palas-anon sang pumuluyo sa duha ka tuig sang rehimen US-Marcos II
June 30, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagasinampaw ang palas-anon sang pumuluyo tungod sa duha na ka tuig nga ka-inutil kag kapabaya sang rehimen US-Marcos II para sa ila kaayuhan kag kaluwasan. Partikular sa isla sang Negros, padayon nga gina-atubang sang pumuluyo ang kawad-on sang duta nga palangabuhian, manubo nga suhol sang pamugon kag kakulang sang benepisyo, kakulang sang libre nga serbisyo […]

Pagpamiste sang army worms dugang nga peste sa pangabuhian sang mangunguma sa Negros Occidental
June 25, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Pagkatapos sang malawig nga pagluntad sang El Nino nga nagtuga sang pagkapierde sang katubohan kag pananum sang mga mangunguma sa Negros Occidental nga nag-abot sa 340M, ang magagmay nga plantador sang tubo naghingagaw nga apson nga marekober ukon magtanum liwat sang tubo para makalagas sa galing sa crop year 2024-2025. Bisan pa kon mangutang sila […]

Saulugon ang bulawanon nga tuig sang National Democratic Front of the Philippines!
April 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagahatag sang Pulang pagpanamyaw ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM)-Negros sa ika-50 ka tuig sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP); sa iya sini nga wala pagkataka kag ubos-kusog nga pagpaningkasug para bug-uson ang rebolusyunaryong pwersa nga nagahimakas para sa pungsudnon nga kahilwayan. Sa lima ka dekada nga nagaluntad ang NDFP, natigayon sini nga […]

Ipakigbato ang kinamatarung, isulong ang rebolusyon!
October 25, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Sa bulan sang Oktubre ginaselebrar ang National Peasant Month (Pungsodnon nga Bulan sang Mangunguma) bilang pagdumdom kag pagpasidungog sa mga mangunguma. Sila ang taludtod sa ekonomiya nga nagapatuhaw sang pagkaon kag hilaw nga mga materyales. Pero tubtob subong, gapabilin ang monopolyo sa malapad nga kadutaan sa kamot sang mga dalagku nga komprador-agalon mayduta sa Negros. […]

On Marcos Jr’s sugar fiasco
August 23, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Neoliberalism is at the root of the sugar fiasco currently spotlighted on mainstream media. The US-Marcos II regime is aligning its allies within the sugar bloc while it blows up an unauthorized SRA order to muddle the issue of sugar importation. It performs as a typical bureaucrat capitalist government beholden to the dictates of its […]

Courageously wage all forms of struggle to seek justice for the victims of Oplan Sauron 1 and all human rights violations!
December 27, 2021 | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Negros commemorates all the victims of Oplan Sauron 1 or the Synchronized Enhanced Managing of Police Operation (SEMPO) on December 27, 2018, where six farmers were shot to death in the guise of “nanlaban” in Guihulngan City and jailed 50 more individuals from different towns of Negros Oriental. On […]

Maghimakas agud paslawon ang kontra-pumuluyo nga giyera sang US-Duterte nga rehimen! Pabayaron ang AFP kag PNP sa ila mga utang nga dugo sa mga mangunguma!
December 26, 2021 | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Negros lubos nga nagasaludo sa ika-53 nga anibersaryo sang Partido Komunista sa Pilipinas (PKP) sa Disyembre 26, 2021. Nagapakig-isa ang hanay sang mga mangunguma sa pagselebrar sang mga kadalag-an halin pa man sa pagkabun-ag sang mahal nga Partido sadtong Disyembre 26, 1968. Panahon ini sa pagselebrar sang mga kadalag-an, […]

PKM-Negros promotes agrarian revolution, broadest unity to overthrow insufferable and fascist Duterte regime
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

The peasants and farm workers in Negros Island are in life and death conditions brought about by widespread land grabbing, neoliberal agrarian policies, yearly dead season (colloquially referred to as ‘tigkiriwi’) and intensified militarization in peasant communities according to the Pambansang Katipunan ng Magbubukid or PKM-Negros (National Association of Peasants) in its statement commemorating this […]

Pasingki-on ang kahublagan mangunguma sa bilog nga Isla sang Negros! Isulong ang agraryo nga rebolusyon!
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagapasidungog ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa tanan nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Isla sang Negros nga yara sa tunga-tunga sang kabuhi kag kamatayon nga kahimtangan sang pagkalubong sa tuman nga kagutom kag kaimulon dala sang malapnagon nga pagpang-agaw sang duta, neoliberal nga patakaran sa agrikultura, tuigan nga tigkiriwi ukon […]

PKM-Negros sa ika-34 tuig nga komemorasyon sang Mendiola Masaker
January 22, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagapakig-upod ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa paghanduraw sang ika-34 nga tuig sang makasiligni nga Mendiola Massacre nga nag-utas sang 12 ka kabuhi sang mga mangunguma kag madamu nga pilason sa matawhay nga protesta nga ginsugata sang mapintas nga sabat sang mga pasista nga pwersa sang estado sa idalum sang anay presidente nga […]