Archive of Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU)

Muling palakasin ang Rebolusyonaryong Kilusan ng mga Manggagawa! Isulong ang pakikibaka para sa umento sa sahod, karapatan sa pag-uunyon, katiyakan sa trabaho, at karapatang pantao! Wakasan ang paghahari ng imperyalismo, burukrata-kapitalismo, at pyudalismo!
May 01, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) |

Pinagpupugayan at inaalala natin ngayong araw ang lahat ng mga rebolusyonaryong organisador, lider, at manggagawa para sa kanilang inialay na dugo at pawis sa mahigit isang siglong pakikibaka laban sa kapitalismo at ang mapang-aliping sistemang sahuran. Itinatanghal natin ngayong araw ang maningning at militanteng pakikibaka ng uring manggagawa sa buong daigdig para sa ating mga […]

Ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayang Pilipino! Ipagtanggol ang pambansang soberanya ng Pilipinas at labanan ang imperyalistang giyera!
April 24, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) | Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) | Lupon ng Manananggol para sa Bayan (Lumaban) | Kabataang Makabayan (KM) | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) | Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) | Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas) | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) | Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP) | Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper (PSMT) | Compatriots Philippines | Makabayang Kawaning Pilipino (MKP) |

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati ang ipinababatid ng mga nakalagdang organisasyon sa ika-51 anibersaryo ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas! Sa araw ng pagkakatatag ng NDFP, ipinagdiriwang natin ang pinakadalisay na interes ng mamamayan na makamit ang tunay na pambansang paglaya at demokrasya sa pamamagitan ng magiting at buong-lakas na pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan tungo […]

Pagpupugay para kay Ka Jude Fernandez, huwarang organisador, haligi ng kilusang manggagawa at rebolusyonaryong martir ng sambayang Pilipino!
December 02, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) | Patria Librada | Spokesperson |

Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng Revolutionary Council of Trade Unions kay Jude Fernandez sa pag-aalay niya ng kanyang buhay, lakas, tapang at talino para pangunahan at isulong ang pakikibaka para sa umento sa sahod, kasiguruhan sa trabaho, karapatan sa pag-oorganisa, at paglaya ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino mula sa pagsasamantala at […]

Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan! Pagbuklurin ang Sambayanan Upang Wakasan ang Rehimeng US-Duterte!
August 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) | Patria Librada | Spokesperson |

Kasalukuyang nalulugmok ang bayan sa walang-kaparis na krisis at napipinto pa itong lumala sa mga susunod na buwan. Higit 1.87 milyong Pilipino na ang nagkakasakit. Higit 127,000 ang aktibong kaso at hindi bababa sa 32,000 na ang namamatay dahil sa pandemyang COVID-19. Sa kabila ng ipinataw nitong militaristang lockdown ay naitala ang pagpalo ng mga […]