Ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayang Pilipino! Ipagtanggol ang pambansang soberanya ng Pilipinas at labanan ang imperyalistang giyera!

,

Isang mainit na rebolusyonaryong pagbati ang ipinababatid ng mga nakalagdang organisasyon sa ika-51 anibersaryo ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas! Sa araw ng pagkakatatag ng NDFP, ipinagdiriwang natin ang pinakadalisay na interes ng mamamayan na makamit ang tunay na pambansang paglaya at demokrasya sa pamamagitan ng magiting at buong-lakas na pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan tungo sa sosyalistang konstruksyon!

Walang kapantay na pagbulusok at pagkabulok ng kapitalistang sistema ang nasasaksihan at nararanasan sa buong mundo. Lalong sumasahol ang krisis ng labis na produksyon buhat ng walang kapantay na pagkaganid sa supertubo ng mga kapitalista. Sa isang banda, lalong nalulubog sa kumunoy ng kahirapan at matinding pagsasamantala ang mga manggagawa at iba pang aping-uri. Niraragasa ang mga ito ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin at kawalan ng batayang serbisyong sosyal habang pigang-piga ang lakas paggawa ng mga manggagawa kapalit ang barya-baryang sahod.

Tumatalim at lumalalim ang mga saligang kontradiksyon ng kapitalismo na dumudulo sa napipintong pagsiklab ng panibagong inter-imperyalistang digmaan sa pangunguna ng Estados Unidos. Sa harap ng napakalawak na paglaban ng mamamayan sa iba’t ibang panig ng mundo laban sa henosidyong gawa ng US-Israel sa mga Palestino, at sa papatalong laban ng tuta nitong rehimeng Zelensky sa gerang Russia at Ukraine, pinatitindi naman ng imperyalismong US ang pang-uupat ng gera laban sa China gamit ang Pilipinas, Taiwan, at iba pang isla na kabahagi ng first island chain.

Kinakaladkad ng US at ng papet na rehimeng Marcos, Jr ang Pilipinas sa inter-imperyalistang gera na wala namang interes at ganansya ang mamamayang Pilipino, at ang masahol pa, tayo ang papasan ng lahat ng mga pinsala at sakripisyo. Ginagawang isang malaking imbakan ang Pilipinas ng sari-saring mga armas at makinaryang panggera ng US at isinusubo ang mga kababayang mangingisda at ang coast guard sa mga kiskisan laban sa mga tauhan ng Tsina sa West Philippine Sea. Lahat ng ito ay bahagi ng pang-uupat ng US sa Tsina na maunang bumunot ng baril, pasiklabin ang giyera, at bigyang-katwiran ang panghihimasok nito sa bansa sa tabing ng Mutual Defense Treaty (MDT).

Lalo namang nagiging agresibo ang Tsina sa pag-angkin sa West Philippine Sea. Patuloy ito sa paggamit ng mga “gray zone” tactics upang itaboy ang mga pwersang Pilipino at mga mangingisda mula sa sariling katubigan ng Pilipinas.

Ano ang ginagawa ng rehimeng Marcos Jr. sa gitna ng lahat ng ito? Ibayong nagpapakatuta sa imperyalistang Estados Unidos at pinapasahol ang mala-kolonyal at mala-pyudal na katangian ng Pilipinas. Liban sa paglalagay sa bansa sa gitna ng girian ng US at Tsina, lalong ibinuyangyang ng rehimeng US-Marcos Jr ang ekonomiya sa mas masasahol na mga neoliberal na patakaran ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon, at denasyunalisasyon.

Pinasisidhi nito ang pyudal na pagsasamantala sa anyo ng malaganap na kawalan ng lupa dahil sa pagpapasok ng mga malalaking dayuhang minahan at agri-korporasyon na kumakamkam sa mga lupain at sumisira sa mga kabundukan. Kasabay ding dinaranas ng mga magsasaka ang epekto ng matinding El Niño, na hindi tinutugunan ng rehimen. Upang tiyakin pa ang interes ng dayuhan, patuloy na niraratsada ang economic charter change upang walang taning na makapagpasok ng mga investment ang mga dayuhang negosyante sa ilang mga pinaka estratehikong industriya ng bansa.

Ito ang puno’t dulo ng interes ng Estados Unidos, ang panatilihin ang konsentrasyon ng kapital at hegemonya sa rehiyon ng Asya-Pasipiko at sa buong mundo.

Sa ganitong kalagayan, lalong mas nagiging makatwiran at makatarungan ang pagsusulong ng mamamayang Pilipino ng totoong pambansang paglaya at demokrasya sa pamamagitan ng armadong pakikibaka! Ang tunay na paglaya natin mula sa tanikala ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo ay nasa ating pag-aaklas at pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan! Walang palya ang mga nagdaang papet na rehimen, kahit ang rehimeng US-Marcos sa pagtutok ng lakas ng reaksyonaryong armadong pwersa sa pagsupil at pagdurog sa rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan. Ginagawa lamang nilang katawa-tawa ang kanilang mga sarili! Sa kabila ng mga pinatinding focused military operations, harassment, intimidation, killings at iba pang porma, patuloy na nagbubuo ng mga bagong base at OKP ang Partido at ang Hukbo, katuwang ang mga organisasyon ng NDFP. Patuloy na lumalaganap ang apoy ng paglaban sa kanayunan at dumarami ang desididong pabagsakin ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at itaguyod ang sosyalistang bukas!

Sa harap ng napipintong pagsiklab ng panibagong inter-imperyalistang digmaan, tinatawagan ang lahat ng mga mabubuting anak ng bayan, mga manggagawa, kawani, kabataan, kababaihan, kaguruan, mga siyentista, mga propesyunal, at lahat ng mga patriyotiko at makababayang Pilipino na tumindig laban sa pagsasamantala ng mga imperyalistang US, mga panginoong maylupa, malalaking burgesya, at mga burukrata-kapitalista! Kailangang buuin ang pinakamalawak na hanay ng sambayanang Pilipinong magtatanggol sa soberanya ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Pangunahin na riyan ang ubos-kayang pagpapalakas ng rebolusyonaryong kilusang lihim na direktang umaambag at sumusuporta sa armadong pakikibaka sa kanayunan. Dapat nating pagsikapan ang pagpapadala ng mas maraming mga bagong mandirigma, giya sa politika, at mga opisyal ng hukbo mula sa hanay ng mga manggagawa at petiburgesya.

Habang sa kalunsuran, dapat ubos-kaya ring magmulat, mag-organisa, at magpakilos ng pinakamarami at malawak na bilang ng mga manggagawa, kabataan, kababaihan, kaguruan, at iba pang mga panggitnang pwersa upang buuin ang malapad at malawak na kilusan ng mamamayan laban sa patuloy na pangangayupapa ng rehimen sa US, at laban sa pasistang panlulupig sa mamamayang nakikibaka.

Mula sa panahon ng Katipunan hanggang sa modernong panahon ng Bagong Hukbong Bayan, nagpakita ang mga Pilipino ng kagitingan sa paglaban para sa tunay na kasarinlan at demokrasya. Isulong natin ang bagong tipo ng rebolusyon ni Bonifacio! Gapiin ang paghahari ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo at kamtin ang tunay na kalayaan! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan tungo sa sosyaslistang lipunan!

Labanan ang interbensyong militar at pang-uupat ng gera ng US!
Tutulan ang pananakop ng China sa West Philippine Sea!
Palawakin at palaparin ang rebolusyonaryong kilusang lihim!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan !
Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan tungo sa ibayong mas mataas na antas!

___
Opisyal na Pahayag ng ARMAS (Artista at Manunulat ng Sambayanan), KAGUMA (Katipunan ng Gurong Makabayan), CNL (Christians for National Liberation), MASAPA (Makabayang Samahang Pangkalusugan), LAB (Liga ng Agham para sa Bayan), LUMABAN (Lupon ng Manananggol para sa Bayan), RCTU (Revolutionary Council of Trade Unions), KM (Kabataang Makabayan), MAKIBAKA (Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan), MKP (Makabayang Kawaning Pilipino), KASAMA (Katipunan ng mga Samahang Manggagawa), Compatriots Philippines, at PSMT (Pambansang Samahan ng Makabayang Tsuper) sa ika-51 Anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines.

Ipaglaban ang mga demokratikong interes ng mamamayang Pilipino! Ipagtanggol ang pambansang soberanya ng Pilipinas at labanan ang imperyalistang giyera!