Archive of CPP 52

Ubos kusog nga pagpakig-away sang pumuluyo batok sa pasistang atake sang US-Duterte nga rehimen
December 26, 2020 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-South Central Negros (Mt. Cansermon Command) | Dionesio Magbuelas | Spokesperson |

Sa okasyon sa ika-52 nga anibersaryo sang Partido Komunista sa Pilipinas- MLM, aton sug-alawon sang mainiton kag puno sang kahulugan ang pagsukat sang aton Partido sa Disyembre 26, 2020. Ang Mt. Cansermon Command (MCC) lubos nga nagasaludar sa mga maisog kag isganan nga mga katapo kag kadre sang Partido, mga Pulang Hangaway kag Kumander sang […]

Pursigido ug maisugong suklan ang kontra-rebolusyonaryo ug kontra-katawhang gubat sa rehimeng US-Duterte!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Atol sa pagsaulog sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas – Marxismo-Leninismo-Maoismo, kinahanglang labaw pa’ng patas-on ang determinasyon ug kaisog sa katawhang Pilipino ug sa tanang rebolusyonaryong pwersa aron suklan ang paghuramintado sa rehimeng US-Duterte. Samtang ginasaulog nato ang mga kadaugan sa gubat sa katawhan, sa susamang higayon, atong ihatag ang pinakataas nga […]

Sa gitna ng mga atake ng AFP-PNP, Ika-52 anibersaryo ng CPP, ipinagdiwang ng buong Partdo sa TK, MGC-NPA ST at mamamayan
December 26, 2020 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | Armando Cienfuego | Spokesperson |

Sa gitna ng mga atake ng AFP-PNP sa mga sonang gerilya, ipinagdiwang ng mga komite ng Partido at ng mga yunit sa ilalim ng Melito Glor Command-New People’s Army Southern Tagalog (MGC-NPA ST) ang ika-52 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines (CPP) kasalo ang mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan sa rehiyon. Nagpursigeng dumalo ang […]

Mensahe sang Revolutionary Council of Trade Union (RCTU) angut sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Revolutionary Council of Trade Unions-Negros Island |

Pula nga pagsaludo kag mataas nga pagpasidungog sa tanan nga katapu kag kadre sang Partido sa pagsaulog sang ika-52 nga pagkatukod sang Communist Party of the Philippines (CPP). Lubos nga nagapagkig-isa ang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa idalum sang RCTU sa isla sang Negros sa pagkilala sang husto nga ubay agud mapalig-on kag mapasulong ang […]

Ipagdiwang ang ika-52 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong at kamtin ang malalaking tagumpay!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa-CPDF (Balangay Wilfredo 'Ka Hoben' Aluba) | Kris S. Madayaw | Spokesperson |

Ipinapaabot ng pamunuan, kasapian, at mga alyado ng KASAMA-CPDF ang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa higit limang dekada ay pinamununan ng PKP ang rebolusyong Pilipino. Wasto nitong sinuri ang kongkretong kalagayan ng Pilipinas at komprehensibo nitong inilatag ang landas at […]

Ipagdiwang ang ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Pagdiriwang sa ika-52 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Rebolusyonaryong pagbati ang ibinibigay ng Kabataan Makabayan sa probinsya ng Laguna para sa ika-52 na anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo! Mabuhay! Maalala natin ang 2020 bilang taon ng hubad na pasismo ni Duterte. Sa kabila ng sunod-sunod […]

Ipagbunyi ang ika-52 taong anibersaryo ng PKP: mas determinado at mas pursigidong iabante ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!
December 26, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang nais ipaabot ng New People’s Army-Kalinga sa buong rebolusyonaryong kilusan sa okasyon ng ika-52 taong pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Pinakamataas ding pagpupugay ang ibinibigay natin sa lahat ng magigiting na martir at bayani ng rebolusyong Pilipino na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang lakas, tapang, husay at buhay […]

Kabataan, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Pinagpupugayan ng mga kabataan ng Timog Katagalugan ang makabuluhan na ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas kasama ng walang-humpay na pakikibaka ng sambayanang Pilipino! Kinikilala ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan (KM TK) ang papel ng Partido sa pagiging gabay at tanglaw nito sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba. Kasabay […]

Bug-os kaisog nga batuan ang terorismo ni Duterte! Lab-uton ang mas dalagku nga kadalag-an!
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Mainit nga nagapakig-isa ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Panay sa tanan nga Pilipino nga nagasaulog sang ika-52 ka tuig sang liwat nga pagkatukod sang Partido Komunista sang Pilipinas. Amon ginabayaw ang kuom nga kamot sa paghatag sang pasidungog sa tanan nga rebolusyonaryo nga martir kag baganihan nga naghalad sang ila kaugalingon para sa pag-alagad sa […]

The Armed Revolution Will Continue to Grow in Strength
December 26, 2020 | Communist Party of the Philippines | Jose Maria Sison | Founding Chairperson |

When the Communist Party of the Philippines and the New People’s Army were still small and weak from 1968 to 1972, Marcos exaggerated their size and strength and referred to them as his pretext for imposing fascist dictatorship on the Filipino people. He was supposed to nip them in the bud. But instead the fascist […]