Kabataan, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo!

,

Pinagpupugayan ng mga kabataan ng Timog Katagalugan ang makabuluhan na ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas kasama ng walang-humpay na pakikibaka ng sambayanang Pilipino! Kinikilala ng Kabataang Makabayan Timog Katagalugan (KM TK) ang papel ng Partido sa pagiging gabay at tanglaw nito sa pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba.

Kasabay nito, pinagpupugayan ng KM TK ang mga rebolusyonaryong martir na nag-alay ng kanilang buhay— kina Eugenia Magpantay, Agaton Topacio, at Randall Echanis; kina Bonifacio Magramo at Mario Caraig na mga magigiting na mga kumander at kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon; kina Andrea Rosal, Rona Jane Manalo, Lorelyn Saligumba, Jay-ar Mercado, Noli Ciasico, Dioscorro Cello, Emerito Pinza, at iba pang mga magigiting na rebolusyonaryong martir. Nararapat silang pagpugayan at gawing inspirasyon ng mga kabataan ng Timog Katagalugan upang tahakin ang landas ng armadong pakikibaka. Ang kanilang inialay na buhay ay kasing-bigat ng bulubundukin ng Sierra Madre.

Inaakala ng pasistang rehimeng US-Duterte, NTF-ELCAC, at mga mersenaryong AFP-PNP na matatakot ang mga kabataan at titigil ang kanilang paglahok sa pambansa-demokratikong rebolusyon gamit ang kontra-mamamayang JCP Kapanatagan, Executive Order 70, at Anti-Terror Law. Sa halip, mas namulat pa ang kabataan dahil mismo sa kronikong krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan at pasismo ng rehimeng US-Duterte. Lantaran ang pagtalikod at pagtraydor ni Duterte sa mamamayan dahil sa pagpapanatili niya sa mahigpit na pagkapit sa mga imperyalista.

Sa panahon ng pandemyang COVID-19, tumingkad ang kahirapan ng mayorya ng kabataan sa pag-angkop sa remote learning; na sa dulo ay pagpapatuloy lamang ng sistema ng edukasyong komersyalisado, pyudal, kolonyal, at pasistang edukasyon. Salat sa mga kagamitan sa pag-aaral at walang maayos na internet connection ang marami sa kanila. May ibang kabataan na napilitan na lang na tumigil sa pag-aaral dahil na rin sa kahirapan sa pagsustento ng mga magulang na hirap sa hanapbuhay o di kaya ay nawalan ng trabaho.

Habang hinaharap ang kahirapan at kawalang-kahandaan ng gobyerno sa pagtahak sa panibagong pamamaraan sa pagkatuto, sunod-sunod namang humagupit ang mga bagyong Quinta, Rolly, at Ulysses sa rehiyon na nagresulta sa paglikas ng maraming mga pamilya at pagkasira ng mga tirahan sa Rizal, Quezon, at Batangas. Kitang-kita ang kainutilan at sadyang pagpapabaya ng rehimeng US-Duterte sa kanilang kawalang-aksyon at kahandaan sa pagtugon sa pandemya at mga sakuna.

Tunay sa kanyang pasistang karakter, sinamantala pa ng rehimeng US-Duterte at NTF-ELCAC ang sabay-sabay na paglabag sa karapatang tao, tulad ng mawalakang red-tagging o terror-tagging sa mga progresibong indibidwal at organisasyon; pag-aresto at pagtatanim ng gawa-gawang kaso, pagpatay sa mga inosenteng mamamayan; at malawakang militarisasyon partikular sa Rizal, Quezon, at Mindoro. Sa mga pamantasan at komunidad, talamak ang redtagging ng AFP-PNP sa mga klase; habang direktang sumasangkot sa pagbubuo ng mga organisasyon ng kabataang pinupwersa nilang sumunod sa pasista at militaristang linya ng AFP-PNP. Tinitiktikan naman ang iba’t ibang mga lider-kabataan at binabansagang mga terorista.

Kahit sa harap ng pasistang atake ng estado, buong-tapang na naninindigan ang KM-TK kasama ng malawak na hanay ng mamamayan para ipagtanggol ang interes ng pinagsasamantalahan. Sa katunayan, patuloy na lumalawak ang kasapian ng KM at nakapagtayo na ng mga bagong balangay sa rehiyon — isang dumadagundong na sampal sa tigreng papel ng pasistang diktadura ni Duterte! Higit ngayon, makatotohanan at kinakailangan ang paglahok ng kabataan sa demokratikong rebolusyon ng bayan.

Para sa lahat ng mga Kabataang Makabayan sa rehiyon: mahigpit nating pinaninindigan ang hamong isanib ang ating lakas sa lakas ng uring manggagawa at magsasaka. Paganahin ang mga study circles upang pag-aralan ang mga maiinit na isyu at mga akda nila Marx, Engels, Lenin, Stalin, at Mao!

Pangibabawan ang pagpapakasapat sa mga online na pagkilos at aktibidad; ilabas sa lansangan at mga komunidad ang pagkamuhi! Patuloy na paramihin at itayo ang mga balangay ng KM sa lahat ng dako’t sulok, sa bawat klasrum, pabrika’t komunidad, at higit sa malawak na kanayunan ng Timog Katagalugan!

Tuloy-tuloy na magpanibagong-hubog sa kabila ng neoliberal na atake na lalong nagpapabulok sa kulturang kolonyal, pyudal, at burgis. Sa halip na mahigop sa indibidwalista at liberal na tendensyang binebenta ng neoliberalismo, gamitin at itransporma ang mga bagong porma ng propaganda upang ipagpatuloy ang Ikalawang Kilusang Propaganda.

Tanganan ang linyang masa at pakilusin ang malawak na hanay ng mamamayan upang pabagsakin ang rehimeng US-Duterte. Higit sa lahat, tumangan ng armas, lumahok sa sandatahang pakikibaka, at buong pusong paglingkuran ang sambayanan.

Muli, isang taas kamaong pagkilala at pagpupugay sa ika-52 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

DIGMANG BAYAN, SAGOT SA LUMALALANG KAHIRAPAN!

KABATAAN, TUMUNGO SA KANAYUNAN, SUMAPI SA BAGONG HUKBONG BAYAN!

MABUHAY ANG IKA-52 ANIBERSARYO NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

Kabataan, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo, at burukrata kapitalismo!