The Legacy of Ka Joma

Mga labinlimang minuto bago ang huling hininga ni Joma, tungkol pa rin sa pagtitiyak ng pagtatagumpay ng rebolusyon at pag-abante sa sosyalismo ang kanyang mga sinasabi. Hanggang sa huli niyang pag-iisip ay tiwala siya sa sambayanang Pilipino na kanyang pinaglingkuran ng buong katatagan. — Ka Julie (Introduksyon sa Hindi magagapi ang demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino)

Mga Pamana ni Ka Joma

Katulad ng isinaad sa resolusyon ng Ika-2 Kongreso ng Partido at mga pahayag ng Komite Sentral, panata ng buong Partido na panatilihing buhay ang alaala ni Kasamang Jose Maria Sison at gamitin ang iniwan niyang pamana ng Marxista-Leninista-Maoistang mga turo bilang gabay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Gamitin natin ang kanyang mga akda para dalhin ang rebolusyonaryong kilusan sa landas ng malaking pagsulong kapwa sa kalunsuran at kanayunan. Gamitin natin ang mga ito bilang matatalas na sandata upang tukuyin at iwaksi ang ating mga naging kahinaan at pagkakamali.

Likhain natin ang popular na kilusan para sa pagtataas ng kamulatan ng sambayanang Pilipino sa kawastuhan ng nagpapatuloy na pakikibaka para sa pambansang demokrasya, at sa naging dakilang papel ni Ka Joma sa pagbibigay-tanglaw, pagpupundar at paghawan ng rebolusyonaryong landas tungo sa pambansa at panlipunang paglaya, bilang paghahanda sa sosyalistang rebolusyon sa hinaharap.


Sison Reader Series


On Culture, Art and LiteratureNo social revolution can be successful without a cultural revolution to arouse the revolutionary spirit of the people and strengthen their will to fight and win victory in the entire revolutionary process.


On the Philosophy of Marxism-Leninism-MaoismHaving the materialist-scientific outlook and applying dialectical materialism facilitate the understanding of all matters and the solution of problems in the revolutionary process.


Critique of Philippine Economy and PoliticsSeeks to explain comprehensively the basic character of Philippine society and the basic problems that afflict the Filipino people, especially the toiling masses of workers and peasants.


On the People’s Democratic RevolutionThe Filipino people will continue to wage the new democratic revolution until they win total victory and fully realize its general program mainly through protracted people’s war.


On the Communist Party of the Philippines, 1968-1999The most important documents of the CPP since its founding congress on December 26, 1968: 1968-1999.


On the Communist Party of the Philippines, 2000-2022The most important documents of the CPP since its founding congress on December 26, 1968: 2000-2022.


On People’s WarWaging people’s war involves the NPA taking the CPP’s ideological and political guidance, integrating armed struggle with agrarian revolution as the main content, mass base building and developing the united front mainly for armed struggle.


On the United FrontThe development of the concept and practice of the national united front from 1968 to the present.


On the GRP-NDFP Peace NegotiationsReflects the role Ka Joma has played in exploring and realizing the peace negotiations


Socialism: Resistance and ResurgenceEssays in defense of socialism against modern revisionism and capitalist restoration.


On the Marcos Fascist DictatorshipA counter-offensive to the systematic campaign of the Marcos and Duterte political dynasties to misrepresent the traitorous, brutal and corrupt Marcos fascist rule.


Upsurge of People’s Resistance in the Philippines and the World – Selected Works 2020Analysis of the major events and issues that agitate the people in the Philippines and world in 2020 and that continue to drive them to carry out mass protest actions as well as the revolutionary armed resistance.

More of Ka Joma’s writings here

Statements, Interviews


Quotations

“On the Legal Opposition Circa May 1985”. On the United Front (Sison Reader Series, Book 8).

“Ideology and Religion in the Philippines: Lecture to Filipino Catholics priests in The Netherlands, Belgium and Austria, May 7, 2005”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

In honor of Ka Fidel Agcaoili a great Filipino patriot and communist fighter.

“Basic Principles of Marxism-Leninism: A Primer”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“The Need for a Cultural Revolution”. On Culture, Art and Literature (Sison Reader Series, Book 1).

“Sophism of the Christian Social Movement”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“Basic Principles of Marxism-Leninism: A Primer”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“Author’s Note to Prison and Beyond”. On Culture, Art and Literature (Sison Reader Series, Book 1).

“Basic Principles of Marxism-Leninism: A Primer” On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“On Revisionism (Anakbayan Europe ND Line Online, May 2, 2021)”. Socialism: Resistance and Resurgence (Sison Reader Series, Book 10). also from “Stand for Socialism against Modern Revisionism”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“Basic Principles of Marxism-Leninism: A Primer” On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“On Trotskyites and other Slanderers”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2). also from “On Trotskyites and other Slanderers”. Socialism: Resistance and Resurgence (Sison Reader Series, Book 10).

“The Tasks of the Second Propaganda Movement”. On Culture, Art and Literature (Sison Reader Series, Book 1).

“The Tasks of the Second Propaganda Movement”. On Culture, Art and Literature (Sison Reader Series, Book 1).

“On Scientific Socialism: Third of a Series of Webinars on Marxism-Leninism-Maoism”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“On Scientific Socialism: Third of a Series of Webinars on Marxism-Leninism-Maoism”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“On Mao Zedong Thought or Maoism”. On the CPP, 2000-2022 (Sison Reader Series, Book 6).

“Combat Liberalism”. On the Philosophy of Marxism-Leninism-Maoism (Sison Reader Series, Book 2).

“Rectify Errors and Rebuild the Party”. On the CPP, 1968-1999 (Sison Reader Series, Book 5).

“Jose Ma. Sison on the Mode of Production in the Philippines”. Critique of Philippine Economy and Politics (Sison Reader Series, Book 3).

“Jose Ma. Sison on the Mode of Production in the Philippines”. Critique of Philippine Economy and Politics (Sison Reader Series, Book 3).

The Filipino People’s Democratic Revolution Is Invincible (Jose Maria Sison’s Valedictory Message to the Party and Filipino people)

The Filipino People’s Democratic Revolution Is Invincible (Jose Maria Sison’s Valedictory Message to the Party and Filipino people)

DownloadZIP


Poetry


Other works