Alok na amnestiya ng GRP, hudyat ng mas marahas na panunupil at gera laban sa mamamayan

,

Dapat ilantad at kundenahin ang hungkag na “amnestiya” na iniaalok ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II para sa mga diumanong “kasapi ng CPP-NPA-NDFP at mga prente nitong organisasyon”. Ito ay pailalim na pang-aatake sa karapatang tao at tahasang panlilinlang sa mamamayan. Ipinatutupad ang nasabing pakana sa pamamagitan ng Proclamation 404 ni Ferdinand Marcos Jr na pinirmahan noong Nobyembre 22. Gagamitin ito ng reaksyunaryong gubyerno sa hindi matapos-tapos nitong kahibangan na wakasan ang paglaban ng bayan, laluna ang armadong pakikibakang pinangungunahan ng CPP-NPA upang kamtin ang kalayaan at demokratikong interes ng mamamayang Pilipino.

Ikinukubli ng GRP sa mapagpanggap na iskemang “kapayapaan at pagkakasundo (peace and reconciliation)” ang mapanupil at mapanlinlang na intensyon sa likod ng Proclamation 404. Ang pakanang ito ay bahagi ng estratehiya ng US at pasistang estado laban sa nakikibang mamamayan at sa kontra-rebolusyonaryong digma nito. Layunin nitong patatagin ang kapit sa poder ng naghaharing pangkating Marcos sa basbas ng among imperyalismong US. Nag-aambisyon itong mahati at magulo ang hanay ng rebolusyonaryong pwersa sa imbing layuning pahinain ang kapasyahan ng mamamayan na lumaban. Isa itong operasyong saywar ng mga militarista sa hanay ng AFP at GRP sa kumpas ng US na nag-aakalang ang rebolusyong pambansa-demokratiko ay masusupil sa pamamagitan ng pagsuko at pasipikasyon sa halip na lutasin ang tunay na ugat ng armadong tunggalian.

Malinaw ang tusong layunin ng ilehitimong rehimen sa pag-aalok ng amnestiya. Isinabay ito sa todo-largang teroristang pang-aatake ng AFP-PNP-CAFGU sa kanayunan at maging sa mga lungsod kung saan pumuputok ang mga pakikibakang masa para sa lupa, sahod, trabaho, panirikan, edukasyon at karapatan sa serbisyong sosyal. Mismong ang hepe na ng AFP ang nagsabing hindi ito magpapatupad ng tigil-putukan dahil lang nagkaroon ng alok na amnestiya at magpapatuloy ito sa panunugis sa CPP-NPA.

Isinasapanganib din ng pakanang amnestiya ang nakikibakang manggagawa, magsasaka, mga pambansang minorya at iba pang aping sektor lalo’t tahasang nakasaad sa proklamasyon na sasaklawin din nito ang mga “prenteng organisasyon”. Kasingkahulugan ito ng pagsasabi ng estado na magpapatuloy ang paniniil sa mga progresibong organisasyon at panunupil upang patahimikin ang mga nakikibakang mamamayan para sa kanilang mga lehitimong karapatan at interes. Magsisilbing “ligal” na remedyo ang amnestiya para sa mga indibidwal na pinipilit ng AFP-PNP na umaming miyembro ng CPP-NPA. Matapos magdusa sa modus ng estado na dukot, tortyur at sapilitang suko, tiyak na ipipresinta sa publiko ang mga biktima bilang mga benepisyaryo ng amnestiya. Samantala, ang mga biktima nilang hindi magugupo ang paninindigan ay tuluyang tatatakang “terorista” at malamang na papatayin.

Hinding-hindi mabibitag ang CPP-NPA ng alok na amnestiya dahil tapat at determinado ang Partido at Pulang hukbo sa adhikaing palayain ang bayan mula sa pagkaalipin sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Bagkus, higit na pinatatag ng bawat Pulang mandirigma at kumander ng BHB ang kanilang paninidigan na isulong ang armadong pakikibaka sa harap ng pagsahol ng sosyo-ekonomikong kalagayan ng bansa at kaakibat nitong paninibasib ng estado.

Hindi natitigatig, bagkus, ay lalong naghihimagsik ang NPA at rebolusyonaryong mamamayan sa kapalaluan ni Marcos Jr na mag-alok ng amnestiya! Nananatili at higit na nag-aalab ang determinasyon ng sambayanang Pilipino na ibagsak ang malakolonyal at malapyudal na sistema itatag ang isang malaya at demokratikong sistemang panlipunan. Mahigpit ang hawak ng bawat kasapi ng NPA sa kanyang armas dahil ito at ang lakas ng mamamayan ang pinagmumulan ng pulang kapangyarihang magbabagsak sa bulok na mapang-api at pasistang estado.###

Alok na amnestiya ng GRP, hudyat ng mas marahas na panunupil at gera laban sa mamamayan