Ang pagpatay sang duha ka kabataan nagbulgar sa AFP bilang manogpatay sang mga bata

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang Special Office for the Protection of Children of the National Democratic Front of the Philippines (SOPC-NDFP) ang hugot nga nagpakamalaot sa brutal nga pagmasaker sa pamilya Fausto – ang amay, iloy kag ang ila duha ka kabataan nga sanday Raben (11 anyos) kag Ben (15 anyos) nga kahimuan sang 94th Infantry Battalion sang AFP sang nagligad nga 14 Hunyo 2023. Sandig sa napamatud-an nga mga report, nagdagsa ang mga tropa sang AFP sa kamalig sang pamilya sang temprano pa sang kagab-ihon kag ginmasaker sila samtang nagatulog.

Ang ini nga makangilidlis nga kahimuan ang lantaran nga paglapas sa kinamatarung sang mga kabataan kag sa mga ispesyal nga pag-amlig sa idalom sang internasyunal nga tawhanon nga laye. Ang mga pagbayolar sa kinamatarung sang mga kabataan ang madasig nga nagtaas sa idalom sa rehimen Marcos II upod ang mga report sang kidnapping, pagpamahog, pwersahan nga pagpabakwit, kapintas kag subong ang pagpatay sa duha ka mga kabataan sa syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Sa isla sang Negros pa lang, nakadokumento na ang NDFP sang indi magnubo 22 ka kaso sang kalakasan sang estado nga naglakip sa mga kabataan sa tunga sang mga tuig 2020 tubtob 2022.

Ang pagtinguha nga basulon ang NPA ang daan na kag gasgas nga taktika nga ginagamit sang AFP agud makapalagyo sa salabton sa ila mga krimen batuk sa pumuluyo. Ginpahayag sa mga konpirmado nga mga report nga sadtong 22 Marso, si Emelda kag Rolly Fausto ang pareho nga gin-interogar kag ginharas sang mga ahente sang militar. Bisan antes sini nga insidente, ginred-tag sang AFP ang pamilya Fausto, ginpang-ihaw ang ila sinagod nga mga kasapatan, kag ginransak ang ila mga pagkabutang sa tinguha nga pilit nga paakuon nga may kaangtanan sila sa NPA.

Ang pagpatay sa mga kabataan nga Fausto kag ila mga ginikanan ang nagabulgar naman liwat sa AFP bilang isa ka malinapason kag walay huna-huna nga mga manogpatay sang kabataan. Bilang commander-in-chief sang mga kriminal, korap kag brutal nga AFP, si Marcos II ang direkta nga responsable sa mga krimen sa gyera sini batuk sa pumuluyong Pilipino. Ang rehimen nga nagakidnap, nagapamahog, kag nagapamatay sa iya kaugalingon nga mga kabataan ang pasista kag di-makitawhanon, kag nagakadapat lang nga ipakamalaot sang internasyunal nga komunidad. Ang rehimen US-Marcos ang indi dapat tugutan nga makapanghikot nga indi masilotan kag dapat nga pasabton para sa mga kabuhi sang mga kabataan nga basta na lang nila gin-utas.###

Ang pagpatay sang duha ka kabataan nagbulgar sa AFP bilang manogpatay sang mga bata