Ang utak-pulburang AFP ang tunay na balakid sa mapayapang Pasko ng mamamayang Pilipino

Katawa-tawa ang buladas ni Col. Medel Aguilar, tagapagsalita ng berdugong Armed Forces of the Philippines (AFP), sa hindi nito pagrekomenda ng tigil-putukan (ceasefire) sa pagitan ng CPP-NPA-NDFP sa paparating na panahon ng Kapaskuhan. Buong kayabangan nitong sinambit na hindi na dapat pang pag-usapan ang pagpapanukala ng tigil-putukan dahil wala na silang makausap na tumatayong lider ng CPP-NPA. Ang totoo, desperadong kantyaw lamang ang mga pahayag na ito ng utak-pulburang militar upang ikubli ang kanilang inilalargang kampanyang supresyon laban sa mamamayan kahit sa panahon ng Kapaskuhan. Patunay lamang na ang mersenaryong AFP ang tunay na balakid sa pagkamit ng sambayanang Pilipino ng isang mapayapang Pasko.

Hindi mapasusubalian ang pagkilala ng CPP-NPA-NDFP sa karapatan ng mga mamamayan, at kahit ng mga kagawad ng mersenaryong AFP-PNP ng reaksyunaryong gubyerno, na magdiwang ng mapayapang Pasko. Lagi itong bukas sa pagdeklara ng tigil-putukan upang magkaroon ng panandaliang panahon ang mga sibilyan at maging ang dalawang nagdidigmaang panig na maipagdiwang ang pasko at bagong taon nang mapayapa. Ngunit noon pa man, sinasalaula ng berdugong AFP ang tigil-putukan upang magpakana at maglunsad ng mga opensiba laban sa Pulang hukbo at mga sibilyan.

Ginagasgas ng AFP ang mga sundalo nito sa mga mahahabang operasyong militar kahit sa panahon ng Pasko. Walang pakialam ang mga matataas na opisyal sa hirap na dinadanas ng mga ordinaryong sundalong nangungulila sa kanilang pamilya. Nagtitiis ang mga tropa ng palalong AFP sa kabundukan at kagubatan kahit sa panahon ng Kapaskuhan sa pagbabakasakaling mahanap ang mga yunit ng NPA. Alang-alang sa pagkamit ng hibang na pangarap na durugin ang rebolusyonaryong kilusan, ipinambabala nila sa kanyon ang kanilang mga sundalo habang sila ay nagpapakasasa sa mga engrandeng selebrasyon kasama ang kanilang mga pamilya. Hindi alintana ng nagsisitabaang mga opisyales ng AFP ang demoralisadong tropa nito na mula pa panahon ng kriminal na rehimeng US-Duterte ay napagkaitan na ng karapatang makapagpahinga at magdiwang ng mapayapang Pasko.

Tulad ng mayorya ng mamamayang Pilipino, nangangarap din ang mga ordinaryong sundalo na magkaroon ng isang Pasko na walang sagupaan. Subalit, sa ilalim ng mapaniil na malakolonyal at malapyudal na lipunan, pamalagiang matutulak ang reaksyunaryong armadong tropa na sundin ang interes ng mapang-aping estado. Sa ganitong kalagayan, kinikilala man ng CPP-NPA-NDFP ang karapatan ng lahat na magdiwang ng Pasko nang mapayapa, hindi ito maglulubay sa pagsasakatuparan ng aktibong pagdepensa upang pangalagaan ang sarili at idepensa ang mamamayang walang lubay na inaatake ng uhaw-sa-dugong AFP-PNP.

Hanggang hindi pa ganap na napagtatagumpayan ang dakilang adhikain na palayain ang bansa mula sa tanikala ng pang-aalipin ng imperyalistang dayuhan, ubos-kayang isusulong ng CPP-NPA-NDFP ang pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba upang ganap na wasakin ang bulok na reaksyunaryong estado ng mga naghaharing-uri. Sa pagtupok ng pundasyon ng lumang nagnanaknak na lipunan, itatayo ng aping mamamayan ang tunay na makatarungang lipunan. Sa ganito lamang makakamit ang lipunang tunay na malaya, demokratiko, masagana at may matagalang kapayapaan at sa ganito lamang magiging masaya ang selebrasyon ng Pasko at bagong taon para sa lahat.

Kaisa ang LDGC-NPA-Mindoro sa paghahangad ng mapayapang Pasko para sa mga Mindoreño. Kasabay nito, sa panahon na walang pinipiling selebrasyon ang panunupil ng berdugong militar at sundalo, makakaasa ang mamamayan na puspusang ipagtatanggol ng Pulang hukbo ang kapakanan at kagalingan ng mga Mindoreño!###

Ang utak-pulburang AFP ang tunay na balakid sa mapayapang Pasko ng mamamayang Pilipino