Kawalan ng tigil putukan sa panahon ng Kapaskuhan, tusong pakana ng ilehitimong rehimeng US Marcos-Duterte at ng pasista-teroristang AFP-PNP

,

Malaking kahambugan ang pahayag ni Col. Medel Aguilar, tagapagsalita ng AFP na hindi na nito kailangang makipagtigil-putukan sa CPP-NPA ngayong darating na kapaskuhan gamit ang palasak na katwirang wala na at/o nanyutralisa na nila ang mga lider nito. Subalit kabaliktaran ito ng ginagawa nilang todong kampanyang focused at sustained military operations sa mga tinukoy nilang pambansang prayoridad ng kampanyang supresyon. Kung totoong sa tingin nila ay hindi na banta ang rebolusyonaryong kilusan sa reakyunaryong pasistang paghahari, disinsana’y matagal na nilang itinigil ang kanilang mga operasyong militar.

Kinakain ngayon ng liderato ng AFP-PNP ang paninirang ipinupukol nila sa CPP-NPA dahil ang totoo, sila ang nagkakagulo sa pagkakabakante ng ilan sa mga susing posisyon ng AFP at pagkakabalam ng mga promosyon. Wala pa ring naitatalagang kalihim sa Department of National Defense, hepe ng Southern Luzon Command, hepe ng Western Mindanao Command, vice chief of staff ng AFP at Navy flag officer in command. Nabunyag din ang pagkabahala ng iba pang opisyal militar sa mga bara sa kanilang promosyon. Tampok ang hindi pagkakaloob ng four-star rank kay kasalukuyang hepe ng AFP Lt. Gen. Bartolome Vicente Bacarro dahil nasa serbisyo pa ang naunang hepeng si Gen. Andres Centino.

Dagdag pa, nagrerehistro ang mga tropa ng AFP na napapagod na sa walang puknat na mga operasyong militar. Tila nahuli sa bibig ang isda nang aminin ni Brig. Gen. Joel Alejandro Nacnac, director ng AFP Center for Law of Armed Conflict na bukas sila sa pakikipagtigil-putukan dahil nais ng mga karaniwang sundalo na makapagpahinga sa pakikipagpasagupaan sa NPA. Habang may katotohanan ang nabanggit, tusong pinagtatakpan nito ang todo gerang operasyong militar at pulis at mas pinabrutal na kampanyang supresyon gamit ang mga sopistikadong gamit militar—helikopter, mga drone, eroplanong pambomba at mga kanyon. Humihigop ito ng nakapakalaking pondo sa nakalubog-sa-utang at may malalang depisito sa badyet na bansang Pilipinas.

Hindi lamang ang mga karaniwang kawal ng AFP-PNP ang gustong matahimik at makapagpahinga sa panahon ng kapaskuhan kundi lalo’t higit ang mamamayan na sobrang nahihirapan dahil sa walang tigil na panghahalihaw ng mga pulis at militar sa kanilang mga komunidad. Sa gitna ng binabata nilang sobrang kahirapan dahil sa pagsirit ng presyo ng mga pangunahing biilihin at serbisyo, inaabala ng mga operasyong militar ang kanilang hanapbuhay na pandugtong sa kanilang pang-araw- araw na buhay. Pangita sa survey sa mga nakaraang buwan na mayor na problema ng mamamayan ang kabuhayan, partikular ang mataas na tantos ng implasyon. Subalit imbes na pagtuuunan ito ng pansin ng ilehitimong rehimeng US Marcos-Duterte, mas binigyan nito ng pangunahing pansin ang kampanyang pagsupil sa rebolusyonaryong kilusan at nakikibakang mamamayan. Kitang-kita ito sa walang kahihiyang pagbalik ng inalis nang pondo ng NTF-Elcac na P10 bilyon at sa P500 milyong confidential fund ng Department of Education ni Sara Duterte.

Kinukumbinsi ng liderato ng AFP-PNP ang sarili na lubusan na nilang napahina ang liderato ng CPP-NPA-NDFP at wala na ito sa posisyong makipag-usap para sa tigil-putukan. Nakalimutan na ng AFP-PNP na sa panahong nagsisimula pa lang ang rebolusyonaryong kilusan ay nakapanaig ito at hindi nila nadurog, ngayon pa kayang nakalatag at nakapagpalawak na ito sa pambansang saklaw at malalim na nakaugat sa masang anakpawis? Minamahal ng masa ang kanilang hukbo—ang New people’s Army at tiwala sila sa pamumuno ng talibang partido nito—ang CPP. Napatunayan na nabigo ang lahat ng nagdaang rehimen mula sa diktador na si Marcos Sr. hanggang sa rehimen ni Duterte sa kampanyang tuldukan ang makatarungang digmang bayan. Ang pananatili o pagwawakas ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan ay hindi itinatakda ng suhetibong kagustuhan ng alinmang pasistang rehimen, ito ay nakabatay sa marubdob na kapasyahan ng sambayanan na lutasin ang mga saligang problema ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunan at makalaya sa pang-aapi at pagsasamantala ng imperyalismo, burukratang kapitalismo at pyudalismo.

Kung seryoso ang reaksyunaryong gubyerno na lutasin ang mga pundamental na problema ng bayang dahilan ng armadong paglaban, kinakailangan nilang humarap sa negosasyong pangkapayapaan sa CPP-NPA-NDFP at itigil ang brutal na gera ng panunupil. Dapat igalang ng reaksyunaryong Gubyerno ng Pilipinas (GPH) ang mga nauna nang kasunduan sa usapang pangkapayapaan sa NDFP tulad ng Comprehensive Agreement on Human Rights and Internasyunal Humanitarian Law (CARHRIHL) at ituloy ang pagtalakay sa susunod na agenda ng pag-uusap ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER). Higit kailanman, kinakailangan ng mamamayan ang CASER sa kalagayang sobrang kahirapan ang dinanaras nila mula sa pandemyang COVID-19 na pinalala ng militaristang lockdown ni Duterte at sa patuloy na paglubha ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan na higit pang pinasasahol ng paglalim ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista.

Taliwas dito ang patakaran ng berdugong AFP-PNP na patuloy na paglabag sa mga kasunduang nabuo sa matatagumpay na negosasyong pangkapayapaan at pagpaslang sa mga konsultant ng NDFP na ang pinakahuling biktima ay si Ericson Acosta. Bilang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), nagsasaliksik si Ka Ericson sa sitwasyon ng masang magsasaka sa Kabankalan City, Negros Occidental nang siya ay hulihin at tuluyang patayin ng pasistang tropa ng 94th at 47th Infantry Battalion ng AFP nitong Nobyembre 30.

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog-Katagalugan sa lahat ng mamamayang mapagmahal sa kapayapaan na itakwil ang tusong pakana ng militaristang AFP-PNP na iwasiwas ang walang kapararakan at brutal na kampanyang panunupil laban sa nakikibakang mamamayan at rebolusyonaryong pwersa para protektahan ang interes ng mga lokal na naghaharing-uri at ng imperyalismong US. Nasa interes ng sambayanang Pilipino ang pagkakamit ng tunay at pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa hustisyang panlipunan. Isulong at suportahan ang digmang bayan!###

Kawalan ng tigil putukan sa panahon ng Kapaskuhan, tusong pakana ng ilehitimong rehimeng US Marcos-Duterte at ng pasista-teroristang AFP-PNP