Balasahan sa pamunuan ng 9th IDPA, AFP at matataas na pusisyon sa DND at NSC, pagpapalakas ng dominasyon ng pasistang makinarya ng rehimeng Marcos Jr.

Ang artikulong ito ay may salin sa Pilipino

Ang magkakasunod na pagbalasa sa mga upisyal sa matataas na pusisyon sa DND, NSC at maging sa loob ng AFP at ng mismong 9th IDPA na nakatalaga sa Bikol ay may tuwirang kaugnayan sa pagtitiyak ng rehimeng Marcos Jr. na mapahihigpit ang pangingibabaw ng militar sa sibilyang burukrasya. Ang lahat ng mga bagong-talagang upisyal ay may pare-parehong katangian. Lahat sila ay nagsisilbing mga pangunahing instrumento ng pasismo ng estado at tagapagtanggol sa makasariling interes ng naghaharing-uri.

Tulad ng estilo ng sinundan niyang tiranong si Duterte, pinupuno ni Marcos Jr. ng mga subok nang militarista at masusugid na mersenaryong tapat sa kanya ang mga ahensya ng gubyerno at ang pamunuan ng AFP. Para sa kanya, ito ay bahagi ng pagtitiyak niyang makakapanatili sa pwesto at mayroong maaasahang armadong pwersa na susunod sa kanyang utos. Ngunit para sa malawak na sambayanang Pilipino, ito ay simbolo ng tunguhing higit pang titindi ang mga paglabag sa karapatang tao at pagsidhi ng gera kontra-mamamayan ng pasistang estado.

Sa DND, ipinwesto si Carlito Galvez. Si Galvez ay nanungkulan bilang Presidential Adviser on Peace, Reconciliation, and Unity at isa sa pinakamasusugid na hadlang sa usapang pangkapayapaan bilang kalihim ng hungkag na Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU). Naging bantog din siya sa pagiging kumander ng Western Mindanao Command na nasa likod ng malawakang pagkasira ng Marawi, pambubomba at pagkawasak ng maraming komunidad sa Mindanao at napakahabang listahan ng mga krimen laban sa masa noong panahon ng batas militar sa Mindanao.

Samantala, ipinwesto naman si Eduardo Año bilang National Security Adviser kapalit ng sibilyang si Dr. Clarita Carlos na nanungkulan sa loob lamang ng pitong buwan. Habang kalihim ng DILG, naging notoryoso si Año sa pagpapakana ng mga atake laban sa mga progresibong organisasyon at rebolusyonaryong kilusan. Pinabwelo niya ang PNP at iba pang mga kaugnay na ahensya sa mga sindikatong kriminal na aktibidad at brutal na panghahalihaw sa masa. Sinikil niya ang kalayaan ng mga lokal na yunit ng gubyerno at pinwersa silang tumalima sa kontra-mamamayang patakaran ng NTF-ELCAC.

Sa AFP naman, sa gitna ng mga alingasngas at negatibong reaksyon, ibinalik bilang AFP Chief-of-Staff si Gen. Andres Centino. Mula pa 2021, sa ilalim pa ni Duterte, sa unang pagkakataong maitalaga si Centino sa naturang pwesto, pinamunuan niya ang pagpapaigting sa kampanyang kontrainsurhensya ng AFP na nagdulot ng mas maraming insidente ng pambubomba at malawakang pagwasak, masaker at pamamaslang at iba pang madudugong krimen laban sa masang Pilipino. Sa kanyang panunungkulan noon sa 4th IDPA na nag-ooperasyon sa rehiyon ng Caraga, pinangunahan din niya ang estratehiya ng AFP na magtayo ng forward military bases upang guluhin ang pagkilos at kapain ang presensya ng NPA. Sa aktwal, napakaraming sibilyan at mga komunidad ang naging biktima ng pagkauhaw sa dugo ng kanyang yunit na pinamumunuan.

Binago rin maging ang kumander ng 9th IDPA sa Bikol. Itinalaga si Maj. Gen. Adonis Bajao sa naturang pusisyon. Ilan sa kanyang mga hinawakang pusisyon bago ito ay ang pagiging bahagi ng Joint Task Force General Santos ng 10th ID at 8th ID assistant chief of staff for civil-military operations.

Gayunpaman, ilang ulit mang balasahin ni Marcos Jr. ang bumubuo sa kanyang pasistang makinarya, hindi nito mapipigil ang tiyak na pagkabigo nito sa huli. Nananatili at mananatili ang lahat ng yunit ng NPA sa Kabikulan at bansa sa matatag na pagharap sa pasismo ng kaaway kasama ng buong rebolusyonaryong kilusan at ng malawak na hanay ng masang lumalaban.

Balasahan sa pamunuan ng 9th IDPA, AFP at matataas na pusisyon sa DND at NSC, pagpapalakas ng dominasyon ng pasistang makinarya ng rehimeng Marcos Jr.