Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

#NPA54: Hindi pagagapi ang Pulang Hukbo sa Bikol! Walang humpay hanggang tagumpay!
May 11, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Muling pinatunayan ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Bikol ang katatagan at dedikasyon nitong paglagablabin ang armadong pakikibaka bilang mahalagang sangkap ng pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Binabati ng Romulo Jallores Command – NPA Bikol ang lahat ng mga pormasyon ng BHB sa rehiyon sa kanilang mapangahas at mahusay na paglulunsad ng matatagumpay […]

#NPA54: The Red Army in Bikol will never be defeated! Fight until victory!
May 11, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Units of the New People’s Army in Bikol once again proved its unwavering dedication to the advance of the armed struggle as an important element of waging a people’s democratic revolution. The Romulo Jallores Command – NPA Bikol fetes all NPA formations in the region for their bold and thorough execution of successful armed actions […]

Mga pekeng labanan sa Bikol, patunay ng patuloy na pagkabigo ng 9th IDPA at PNP Reg. V sa kampanyang kontrarebolusyonaryo
May 06, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Sa kabila ng taun-taong pangakong pupulbusin nila ang rebolusyonaryong kilusan, hanggang ngayon ay wala pa ring ibang magawa ang berdugong militar at pulis kundi magtago lamang sa likod ng mga peke at retokadong datos. Ngayong taon, tatlong pekeng labanan na ang ipinaghambog ng 9th IDPA at PNP-V sa mga prubinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur […]

Fake encounters in Bikol, proof of 9th IDPA and PNP Reg. V’s failure in their counterrevolutionary campaign
May 06, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Despite their yearly pronouncements that they would crush the revolutionary movement, the murderous military and police can still do nothing but hide behind fake and made-up data. This year, 9th IDPA and PNP-V have been prattling about three fake encounters in Camarines Norte, Camarines Sur and Masbate. Most recent among these is the made-up encounter […]

Planong pagpasok sa security triad, lalong pagpapagitna ni Marcos sa bansa sa inter-imperyalistang tensyon
February 13, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Hindi na nga makatugon sa pangangailangan ng sambayanan, ngunit heto ang rehimeng US-Marcos Jr. at ang inaatupag ay ang pagpapakatuta sa hangarin ng kanyang imperyalistang amo. Kamakailan, nakipagpulong si Carlito Galvez Jr. ng DND sa upisyal ng Japan kung saan pinag-usapan ang posibilidad ng isang tripartite defense agreement sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas. […]

Imminence of Marcos’ plan to join security triad, deepens Philippine involvement in inter-imperialist tensions
February 13, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Although very much retarded in addressing the nation’s needs, the US-Marcos Jr. regime still has the audacity to focus on its servility towards its imperialist masters. Just recently, Carlito Galvez Jr. of DND met with Japanese officials to talk about the possibility of a tripartite defense agreement between the US, Japan and the Philippines. This […]

Pilipinas, ginagawang piyon ng US sa panggagatong ng inter-imperyalistang gera
February 01, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Isa na namang upisyal ng US sa katauhan ni US Defense Secretary Lloyd James Austin III ang pumunta sa Pilipinas. Tulad nang dati, bahagi ito ng mga hakbangin ng uhaw-sa-gerang US na pahigpitin ang panghihimasok militar ng US sa bansa at sa rehiyong Asia-Pacific. Sang-ayon ito sa direksyon ng US Pivot to Asia-Pacific na sinimulan […]

US uses Philippines as pawn in brewing inter-imperialist war
February 01, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Another US official in the character of US Defense Secretary Lloyd James Austin III visited the Philippines. Just like before, this move is part of war-thirsty US’ consolidation of its military intervention in the country and the Asia-Pacific region. This is in line with the US Pivot to Asia-Pacific direction that began in 2015 and […]

Balasahan sa pamunuan ng 9th IDPA, AFP at matataas na pusisyon sa DND at NSC, pagpapalakas ng dominasyon ng pasistang makinarya ng rehimeng Marcos Jr.
January 15, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Ang magkakasunod na pagbalasa sa mga upisyal sa matataas na pusisyon sa DND, NSC at maging sa loob ng AFP at ng mismong 9th IDPA na nakatalaga sa Bikol ay may tuwirang kaugnayan sa pagtitiyak ng rehimeng Marcos Jr. na mapahihigpit ang pangingibabaw ng militar sa sibilyang burukrasya. Ang lahat ng mga bagong-talagang upisyal ay […]

Reshuffling of 9th IDPA, AFP, DND and NSC leadership, Marcos regime’s attempt to further consolidate domination of its fascist machinery
January 15, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

The consecutive shuffling of top positions in DND, NSC and AFP as well as within the 9th IDPA assigned in Bikol has a direct connection with Marcos regime’s bid to bolster military dominance over civilian bureaucracy. These newly-assigned officials possess a common character. All of them serve as leading fascist instruments of the state and […]