Buong determinasyon at lakas na pangibabawan ang mga kahirapan at isulong ang armadong pakikibaka sa rehiyon!

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynon

Isang mapagpuring pagsaludo mula sa PKP, NPA at NDF sa Panay na bumabati sa NPA sa inyong ika-54 na anibersaryo ng pagkakatatag. Pinupuri rin namin ang lahat na rebolusyonaryong martir lalo na ang ating mga Pulang kumander na magiting na humarap sa kaaway sa mga labanan sa pagsulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Sinasaludohan din natin ang ating mga rebolusyonaryong martir partikular sa Panay na sina Ka Benroy, Ka Jamir at Ka Sky na nag-alay ng buhay sa gitna ng labanan ngayong taon.

Mahigit sa limang dekada na ngayon na paulit-ulit na dinideklara ng reaksyunaryong estado na pupuksain ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka at ang bawat humahaliling administrasyon ay naglulunsad ng mas mabangis at mas brutal na pang-aatake sa masa lalo na sa kanayunan. Hindi katulad ng paliguy-ligoy na si Duterte, walang maraming paliku-liko at ingay na inutusan ni Marcos II ang kanyang mga heneral na na ipagpatuloy at sustenahin ang terorismo ng estado lalo na laban sa rebolusyonaryong kilusan. Ipinagmayabang ng 3rd ID na lubhang napahina na ang lahat ng larangang gerilya sa Panay ngunit naglunsad ito ng hindi bababa sa tatlong pinatinding malalaking FMO (focused military operations) mula Marso 2022 hanggang sa kasalukuyan. Sa kanilang kabiguan na lipulin ang mga yunit ng ating NPA at pagkaitan tayo ng teritoryo at baseng masa, ang masang magsasaka ang pinagbalingan ng mga pasistang tropa sa pamamagitan ng kanilang brutalidad at hindi mabilang na mga kalupitan. Naghari ang kawalan ng pananagutan habang ang AFP at PNP ay hindi pinapanagot at pinarurusahan sa kanilang mga pamamaslang at mga krimen laban sa mamamayan. Ang whole-of-nation approach ay isang tusong pakana para kay Marcos at kanyang mga heneral para higupin ang milyun-milyong pondo ng NTF-ELCAC patungo sa kanilang mga bulsa habang kapiranggot lang ang napupunta sa Barrio Development Program.

Sa gitna ng mga sustenidong operasyong militar ng mga pwersa na mas superyor sa numero at kapasidad sa ilalim ng 301st brigade at PNP Region-6, nakayanan ng ating mga yunit ng NPA na ipreserba ang kanilang pwersa, magdagdag ng mas maraming erya para sa maniobra at magpalapad ng kanilang suportang masa sa pamamagitan ng masikhay na gawaing pulitikal at malalim na pag-ugat sa masa.

Sa kabila ng kanilang pinatinding pananakot at panlilinlang, nabigo ang kaaway na pabaliktarin ang masa kasama ng ating mga alyado laban sa rebolusyonaryong kilusan. Sa pamamagitan ng kanilang napakahalagang suporta naisagawa ng mga pulang mandirigma ang mga taktikal na opensiba at mga depensibang aksyon na nagpatama ng maraming kaswalidad sa kaaway.

Patuloy na naaangkin ng NPA ang puso at isipan ng mamamayan at napapanatili ang prestihiyo nito bilang tunay na hukbo ng mamamayan dahil tapat itong nagsisilbi sa sambayanan. Ito ay malinaw na pagkakaiba sa AFP-PNP na kinatatakutan at kinamumuhian ng masa. Ang pasista at mersenaryong katangian nitong mga pwersa ng estado ay kapansin-pansing nabubunyag sa kanilang bulag na pagsunod sa militarista at kontra-mamamayan na mga polisiya at programa ng lahat na papet na rehimen at bilang masugid na tagapagtanggol at protektor ng mga malalaking lokal na kapitalista, panginoong maylupa, warlord at druglord.

Kamakailan lang matingkad na nabunyag ang korap at mersenaryong katangian ng AFP-PNP sa mga matutunog na kaso bilang mga bayarang mamamatay tao sa mga asasinasyon, bilang mga ninja cops at protektor ng drug, at pangunahing gumaganap ng papel sa mga kidnapping at pangingikil. Ang pagpapabor sa reaksyunaryong armadong pwersa sa pamamagitan ng mas mataas na sahod at benepisyo para kunin ang kanilang bulag na katapatan sa kanilang commander-in-chief ay lalo lamang nagpalala sa kanilang kontra-mamamayang pang-aabuso, sindikatong krimen at pagmamalupit.

Mag-iisang taon na bilang papet na presidente si Marcos II at nagpakita ng kanyang pagka- inutil bilang presidente at mas lalo na bilang sekretaryo ng Agrikultura. Bilang punong tuta ng imperyalismong US sa bansa ay masunuring hinayaan niya ang pagtatalaga ng dagdag na limang US EDCA sites at pinahintulutan ang pagsagawa ng pinakamalaking US-RP Balikatan exercises na kinabibilangan ng 16,000 na tropa. Ang kanyang duwag na postura sa pang-aagaw ng imperyalismong Tsino sa karagatan ng Pilipinas ay pinapakita ng matamlay na diplomatikong pagprotesta at kawalan ng aksyon laban sa pananakot at pagbabawal ng hukbong-dagat ng Tsina sa ating mga Pilipinong mangingisda.

Manhid si Marcos sa dumadausdos at lumalalang kalagayan ng ating produksyon sa agrikultura. Bilang presidente at sekretaryo ng Agrikultura ang kanyang yari nang solusyon sa pagkabahala at pagkadismaya ng mga magsasaka at iba pang prodyuser sa agrikultura ay ang dagdag na importasyon ng mga pangunahing produktong pagkain natin at importasyon ng binansagang high- tech na mga kagamitan sa agrikultura at imprastraktura. Ang popular na demanda sa pagtigil sa importasyon at sa halip, subsidyohan at itaguyod ang lokal na produksyon ay hayagang binalewala at isinantabi pabor sa malalaking dayuhang korporasyon sa agribisnes at mga lokal na negosyante na malapit sa pamilya ng presidente.

Ang armadong rebolusyon na pinamumunuan ng PKP at pangunahing inilulunsad ng NPA ay nanatiling tumitindig bilang pinakabalido at pinakatumpak na solusyon sa tumitindi at lumalalang krisis sa ekonomiya at pulitika sa ating bansa. Ang NPA-Panay ay nangangako ng may buong determinasyon na tutuparin ang mga atas na itinakda ng Komite Sentral ng Partido parasa NPA.

Dapat tayong maglunsad ng mas maraming mga anihilatibo at atritibong aksyon para patatagin ang ating mga yunit at pataasin ang ating kakayahang lumaban. Dapat magrekrut tayo ng mga kabataan mula sa mga magsasaka, manggagawa, estudyante at out-of-school na kabataan para magbuo ng mas maraming yunit panlaban. Mas maraming erya ng NPA ang dapat nating konsolidahin, palaparin at saklawin para mapaunlad ang ating inisyatiba, pleksibilidad at mobilidad. Dapat nating palalimin ang baseng masa, maging mas mapanlikha sa pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos sa masa sa mga kampanya para ibaba ang interes, pataasin ang suhol at presyo ng kanilang mga produkto, pataasin ang produksyon, pagpapaunlad sa kalusugan at kalinisan, pagpapalaganap ng rebolusyonaryong kultura at iba pang isyu na nasa interes ng masa.

Dapat na tumulong ang NPA-Panay sa pagtatag ng pinakamalapad na nagkakaisang prente laban sa kontra-mamamayan at mga pasistang polisiya ng rehimeng US-Marcos sa pamamagitan ng paghikayat sa lahat na sektor, grupo, mga alyado at indibidwal na kumilos sa anumang porma. Ang ating politikal na gawain ay dapat na makarating kahit sa mga kasapi ng AFP at PNP lalo na sa kanilang mga tauhan.

Nangangako ang NPA-Panay na mag-aambag ito sa panawagan ng Partido na biguin ang kontra-rebolusyonaryong gera at terorismo ng estado ng rehimeng US-Marcos at isulong ang pambansang demokratikong rebolusyon!

Buong determinasyon at lakas na pangibabawan ang mga kahirapan at isulong ang armadong pakikibaka sa rehiyon!