Pangibabawan ang mga kabudlayan, bug-os kusog kag determinasyon nga isulong ang armadong paghimakas sa rehiyon!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipino

Bugal nga ginasaludohan sang CPP, NPA kag NDF sa Panay ang New People’s Army sa inyo ika- 54 nga anibersaryo sang pagkatukod.

Amon man ginapasidunggan ang tanan nga rebolusyonaryong martir labi na ang aton mga Pulang kumander kag hangaway nga maisog nga nag-atubang sa kaaway sa inaway sa pagtib-ong sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Sa partikular, aton ginasaludohan ang mga rebolusyonaryong martir sa Panay nga sanday Ka Benroy, Ka Jamir kag Ka Sky nga naghalad sang ila kabuhi sa inaway sa subong nga tuig.

Sa masobra na subong lima ka dekada, paliwat-liwat nga gindeklarar sang reaksyunaryo nga estado nga dugmukon ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas kag ang kada nagabulos nga administrasyon nagalunsar sang mas mabangis kag mas brutal nga pagpang-atake batuk sa masa labi na sa kaumhan. Kabaliskad sang paliguy-ligoy nga si Duterte, wala na sang madamo nga paliku-liko nga ginmanduan ni Marcos II ang iya mga heneral nga padayunon kag susteneron ang terorismo sang estado labi na batuk sa rebolusyonaryo nga kahublagan. Nagpabugal ang 3rd ID nga malubha na nga napaluya ang tanan nga prenteng gerilya sa Panay apang naglunsar ini sang indi magnubo sa tatlo ka ginpasingki nga dalagku nga FMO (focused military operations) sa tagsa ka prenteng gerilya halin sang Marso 2022 hasta subong. Sa ila kapaslawan nga mapapas ang mga yunit sang NPA kag dingutan kita sang teritoryo kag baseng masa, ang masang mangunguma ang ginbweltahan sang mga pasista nga tropa paagi sa ila brutalidad kag indi maisip nga mga pagpamintas. Nagahari ang pagkawalay salabton samtang ang AFP kag PNP wala ginapasabat kag ginasilutan sa ila mga pagpamatay kag iban pa nga krimen batuk sa pumuluyo. Ang whole-of-nation approach sang rehimen ang isa ka tuso nga padihot para kay Marcos kag iya mga heneral para suyupon ang minilyon nga pondo sang NTF-ELCAC pakadto sa ila bulsa samtang gamay nga porsyon sini ang ginahatag sa Barangay Development Program.

Sa tunga sang mga sustenido nga operasyong militar sang mga pwersa nga mas superyor sa kadamuon kag kapasidad sa idalum sang 301st brigade kag PNP Region-6, natigayon sang aton mga yunit sang NPA nga mapreserbar ang ila pwersa, magdugang sang mas malapad nga mga erya para sa maniobra kag magpalapad sang ila suportang masa paagi sa maukod nga politikal nga hilikuton kag madalum nga pagpanggamot sa masa.

Sa pihak sang ila ginpalala nga pamahog kag paniplang, napaslawan ang kaaway nga pabaliskaron ang masa lakip ang aton mga alyado batuk sa rebolusyonaryo nga kahublagan. Sa ila malahalon nga suporta natigayon nga malunsar sang mga pulang hangaway ang mga taktikal nga opensiba kag maghimo sang mga aksyon pangdepensa nga nagtuga sang madamo nga kaswalidad sa kaaway.

Padayon nga ginaangkon sang NPA ang balatyagon kag pamensaron sang pumuluyo kag napabilin ang prestihiyo sini bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo bangud tampad ini nga naga-alagad sa pumuluyo. Ini ang maathag nga kinatuhay sinisa AFP-PNP nga ginakahadlukan kag ginakangil-aran sang masa. Ang pasista kag mersenaryo nga kinaiya sang sini nga mga pwersa sang estado ang talalupangdon nga makita sa ila bulag nga pagsunod sa militarista kag kontra-pumuluyo nga mga polisiya kag programa sang tanan nga mga papet nga rehimen kag bilang masupog nga mga manugpangapin kag protektor sang mga lokal nga dalagku nga kapitalista, agalon mayduta, mga warlord kag druglord.

Talupangdon nga nabuyagyag sang damlag lang ang korap kag mersenaryo nga kinaiya sang AFP-PNP paagi sa mga nagalanog nga kaso sang ila pagka-imbolbar bilang mga bayaran nga manugpatay-tawo sa mga asasinasyon kag masaker, bilang mga ninja cops kag protektor sang druga, kag bilang mayor nga tagpangamot sa mga kidnapping kag pagpangilkil. Ang pagsagod sa reaksyunaryo nga armadong pwersa sang mas mataas nga sweldo kag benepisyo para makuha ang bulag nga katampad para sa ila commander-in-chief ang nagpalala lang sang ila mga kontra-pumuluyo nga pagpang-abuso , sinindikato nga krimen kag pagpamintas.

Malapit na sa isa ka tuig si Marcos II bilang papet nga presidente kag iya ginpakita ang iya kaugalingon bilang inutil nga presidente kag labi na gid bilang sekretaryo sang Agrikultura. Bilang puno nga tuta sang imperyalismong US sa pungsod masinulundon siya nga nagpasugot sa pagtukod sang dugang nga lima ka US EDCA sites sa sulod sang pungsod kag nagpahanugot sa paghiwat sang pinakadaku nga US-RP Balikatan exercises nga naga-imbolbar sang masobra 16,000 ka tropa. Ang iya talawan nga postura sa pag-agaw sang imperyalismong Tsino sa kadagatan sang Pilipinas ginapakita sa maluya nga diplomatiko nga protesta kag indi paghimo sang tikang batuk sa mga pagpamahog kag pagdumili sang hangaway pangdagat sang Tsina batuk sa mga manugpangisda nga Pilipino.

Wala sang balatyagon si Marcos sa nagasarurot kag nagakamudmod nga kahimtangan sang produksyon sa agrikultura. Bilang presidente kag sekretaryo sang agrikultura, ang human niya nga solusyon sa kahangawa kag pagkadismaya sang aton mga mangunguma kag iban pa nga prodyuser sa agrikultura amo ang dugang pa nga importasyon sang aton mga pangunahon nga produkto sa pagkaon kag sa ginabansagan nga mga high-tech nga gamit pang-agrikultura kag imprastraktura. Ang popular nga demanda para untaton ang importasyon kag sa baylo subsidyohan kag sakdagon ang lokal nga produksyon ang hayagan nga ginbalewala kag ginbalibaran pabor sa mga dalagku nga dumuluong nga korporasyon sa agribisnes kag lokal nga mga negosyante nga malapit sa pamilya sang presidente.

Ang armado nga rebolusyon nga ginapamunuan sang CPP kag pangunahon nga ginalunsar sang NPA ang padayon nga nagatindog bilang pinakabalido kag pinakahusto nga solusyon sa nagasingki kag nagalala nga krisis sa ekonomiya kag pulitika sa pungsod. Ang NPA-Panay nagapangako nga may lubos nga determinasyon nga tumanon ang mga hilikuton nga gintalana sang Komite Sentral sang Partido para sa NPA.

Dapat maglunsar kita sang dugang nga mga anihilatibo kag atritibo nga mga aksyon para pabakuron ang aton nga mga yunit kag pataason ang aton ikasarang sa pag-away. Dapat magrekrut kita sang madamo nga pamatan-on ha!in sa mga mangunguma, mamumugon, estudyante kag mga out- of-school nga pamatan-on para magtukod sang dugang nga mga yunit pang-away. Mas madamo nga erya sang NPA ang dapat konsolidahon, palaparon kag pasangkaron para mapauswag ang aton inisyatiba, pleksibilidad kag mobilidad. Dapat naton padalumon ang baseng masa, mangin mas matinugahon sa pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa sa mga kampanya sa pagpanubo sang interes sa pautang, pagpataas sang suhol sa uma kag presyo sang ila mga produkto, pagpataas sang ila produksyon, pagpauswag sang ikaayong lawas kag katinluan, pagpalapnag sang rebolusyonaryo nga kultura kag edukasyon kag iban pa nga mga isyu nga may interes ang masa.

Dapat magbulig ang NPA-Panay sa pagtukod sang pinakamalapad nga nagahiliugyon nga prente batuk sa kontra-pumuluyo kag pasista nga mga polisiya sang rehimeng US-Marcos paagi sa pag-engganyo sang tanan nga sektor, grupo kag mga alyado kag indibidwal nga maghulag sa anuman nga porma. Ang aton politikal nga hilikuton dapat nga makalab-ot bisan sa mga katapo sang AFP kag PNP labi na sa ila mga tinawo.

Nagapangako ang NPA-Panay nga mag-amot sa panawagan sang Partido nga paslawon ang kontra-rebolusyonaryo nga gera kag terorismo sang estado sang rehimeng US-Marcos kag isulong ang pungsudnon demokratiko nga rebolusyon!

Pangibabawan ang mga kabudlayan, bug-os kusog kag determinasyon nga isulong ang armadong paghimakas sa rehiyon!