Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Ka Jose Ma. Sison!

Pinagpupugayan ng Armando Catapia Command – NPA Camarines Norte si Ka Jose Ma. Sison, isa sa mga pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong Disyembre 26, 1968. Ang kanyang pagpanaw ay simbigat ng bundok Labo ang kabuluhan. Ito ay dahil inialay niya ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Bagamat malaking kawalan para sa rebolusyonaryong kilusan ang pagkawala ng isang tapat at mahusay na Komunistang tulad ni Ka Joma, makatitiyak ang lahat na pupunan ito ng panibagong henerasyon ng mga kadre at Partidista. Hindi ito makasasagabal sa patuloy na pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Sa pagpanaw ni Ka Joma, pinagpapanariwa ng ACC NPA Camarines Norte ang kapasyahan at kahandaang sumulong sa masalimuot na landas ng pakikidigma. Noon, hindi napayukod ng sala-salabat na suliranin ang mamamayang Camarines Norteňo – nanatili silang tapat sa pagsuporta at paglahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Laluna sa ngayon na ibayong nagiging paborable ang mga obhetibong kundisyon para sa higit pang pagkamulat at pagkilos ng malawak na hanay ng sambayanan.

Bilang ambag sa pambansang pagsulong ng rebolusyong Pilipino at pangkalahatang pag-abante ng kilusang Komunista sa buong daigdig, titiyakin ng ACC NPA Camarines Norte ang katapatan at kasigasigan nito sa pagpapahusay sa wastong paglalapat ng pamumuno at pagtupad ng mga rebolusyonaryong gawain – hanggang ganap na tagumpay!

Download: PDF

Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Ka Jose Ma. Sison!