Dapat paigtingin ng BHB ang paglaban para ipagtanggol ang inaaping mamamayang Pilipino, at para pigilan ang pagkaladkad ng US sa Pilipinas sa gera laban sa China

Ang artikulong ito ay may salin sa English

1. Buong-buong itinatakwil ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) at lahat ng mga pwersang rebolusyonaryo ang panawagan ni Gen. Romeo Brawner sa mga Pulang mandirigma na talikuran na ang armadong pakikibaka. Ang pangangailangang maglunsad ng armadong pakikibaka ay nakahihigit ngayon kumpara sa nakaraan sa harap ng sumisidhing sosyo-ekonomikong mga kundisyon at pang-aapi sa mamamayang Pilipino at mga banta sa soberanya ng bansa.

Para sa malawak na masa ng mga magsasaka, manggagawa, at iba pang anakpawis na na nagdurusa sa pang-aagaw ng lupa, pang-aagaw ng kabuhayan, mababang sahod, kawalan ng trabaho, at iba pang mga porma ng malulubhang inhustisyang panlipunan, higit na makatarungan at kinakailangan sa ngayon ang paglulunsad ng armadong pakikibaka. Pinalala ng rehihimeng US-Marcos ang sitwasyon ng mamamamayan sa pagluhod nito sa interes ng dayuhang mga kapitalista sa kapinsalaan ng kagalingan at karapatan ng mamamayang Pilipino.

Sa ilalim ni Marcos, ang pasistang reaksyunaryong armadong mga pwersa ay higit na naging mas agresibo at brutal sa pagpapalayas sa masang magsasaka at minoryang mamamayan mula sa kanilang lupa para bigyang-daan ang mga kumpanya sa pagmimina, mga plantasyon, real estate, mga proyektong imprastruktura sa enerhiya at iba pa na makapagpalawak ng kanilang nakawawasak sa kalikasan na mga negosyo.

Tanging sa pagkakaraoon ng Bagong Hukbong Bayan magagawang epeketibong makalalaban ang masang magsasaka sa pananalasa ng dayuhan at malalaking negosyong mapanalakay sa ekonomya. Sa interes ng malawak na masang anakpawis, hindi kailanman matatalikuran ang armadong pakikibaka. Ang armadong paglaban ang tanging landas para sa mga inaapi na ipagtanggol ang kanilang buhay at dignidad at makibaka para sa mas maunlad na hinaharap.

2. Sa harap ng lumalaking panganib na mahatak ang Pilipinas ng militar ng US sa tunggalian nito sa China, lalong malaki ang pangangailangan na mas masiglang lumaban ang BHB. Dapat higit na paigtingin ng BHB ang armadong pakikibaka para tulungan pigilan ang mga plano ng US na buung-buong gamitin ang bansa bilang lunsaran ng mga hakbang sa agresyon nito. Naghahangad ang imperyalistang US na matapos ang armadong pakikibaka ng BHB para buung-buong magamit nito ang AFP bilang tauhan sa mga planong agresyon nito at pagpapalawak ng hegemonya.

Garapal na tagapagsalita ng US si General Brawner nang idineklara niya sa kanyang pahayag na “may mga pwersang panlabas,” malinaw na pumapatungkol sa China, “na nagpapahina sa soberanya ng Pilipinas at humahamon sa ating mga karapatan.” Napakalaking ipokrito ni Brawner na sabihing ipinagtatanggol niya ang kalayaan ng bansa laban sa mga pwersang panlabas gayong bilang hepe ng armadong pwersa, ibinukas niya ang ilang mga kampo ng AFP para pagkalooban ng ekstra-teritoryal na mga karapatan ang dayuhang mga pwersang dayuhan ng US para ipwesto ang mga tropa at kagamitang militar nito, at gawing isang palaruan ang kalupaan at katubigan ng bansa.

Ginagamit ng mga pwersang militar ng US sa Pilipinas ang AFP at ang Philippine Coast Guard para itaas ang temperatura ng tunggaliang militar sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga pinagsanib na pagpapatrulya, gayundin ang mga “supply mission” na sinusuportahan ng US. Nagtatagumpay ang mga operasyong ito para paatrasin ang panghihimasok ng China sa teritoryong pantubig ng Pilipinas, ngunit kapalit naman nito ay ang pagpapahintulot sa US at mga alyado nito sa NATO na ipusisyon ang kanilang mga pwersang nabal sa karagatan ng Pilipinas.

Plano ng US na gawing bagong Zelensky si Marcos–isang walang kahihiyang tagalimos ng ayudang pang-militar at pang-ekonomya mula sa US at NATO. Nais nilang ilarawan si Marcos bilang tagapagtanggol ng kalayaan ng Pilipinas laban sa “emperyo,” habang isinasadlak ang Pilipinas sa pagiging protectorate o bansang saklaw ng kapangyarihan ng Kanluraning mga imperyalista na pinamumunuan ng US, laban sa kanialng imperyalistang karibal na China.

Sa susunod na mga araw o linggo, nakatakdang tumanggap ang rehimeng Marcos ng mayor na kargamento o pagpapakat ng kagamitang militar ng US na ipagagamit sa AFP para gawin itong mas agresibong pwersa laban sa China. Isinabay ito sa mga plano ng US na magsagawa ng Balikatan exercises sa Abril bilang tabing para makapagpakat ng mas maraming tropa nito sa mga malalayong isla ng Pilipinas, mula sa pinakahilagang dulo ng Batanes, hanggang sa pinakakanlurang dulo ng Palawan. Naipakat na rin ng US ang mga Special Operations Forces nito sa Kinmen Island sa Taiwan Strait, lilimang kilometro mula sa silangang baybayin ng Xiamen, China.

Itinatakwil ng mamamayang Pilipino ang mga pahayag ng imperyalistang US na ito’y “kaibigan, alyado at katuwang” (“friends, allies, and partners”) ng Pilipinas. Labis na kasuklam-suklam na inihahanay ng rehimeng Marcos ang sarili bilang alyado ng numero unong terorista na katuwang ng mga Zionista sa Israel sa pagpapaulan ng mga bomba at misayl sa sibilyang populasyon ng Palestine sa Gaza, na pumaslang na sa higit 32,000 kung saan higit kalahati ay mga bata. Nagsusuplay rin ng mga bomba ang US at Israel sa Pilipinas para ilunsad ang katulad na teroristang hakbang sa kanayunan ng Pilipinas. Ang imperyalistang US rin ang responsable sa pagkamatay ng daan-daanlibong mga Pilipino noong panahon ng gerang pananakop ng US sa Pilipinas, at ang kasunod nitong pandarambong sa rekursong pang-ekonomya at pantao.

Dapat paigtingin ng lahat ng patriyotiko at rebolusyonaryong mga pwersa ng mamamayang Pilipino ang kanilang pakikibaka para sa pambansang paglaya at humalaw ng inspirasyon sa kanilang mahabang kasaysayan ng paglaban sa interbensyong militar at gera ng US–mula sa anti-kolonyal na gera ng maagang bahagi ng 1900s, hanggang sa mga protestang masa na humantong sa pagpapalayas sa mga base militar ng US at tropang Amerikano noong 1991.

Sa kasalukuyan, dapat masigasig nilang labanan ang mga iskema ng US at biguin ang mga plano nitong kaladkarin ang bansa sa mga probokasyon ng US para sa gera laban sa China. Isasapanganib ng ganitong senaryo ang buhay ng mamamayang Pilipino at ibayong magsasadlak sa bansa sa kamay ng imperyalismong US.

Dapat paigtingin ng BHB ang paglaban para ipagtanggol ang inaaping mamamayang Pilipino, at para pigilan ang pagkaladkad ng US sa Pilipinas sa gera laban sa China