Deklarasyong “insurgency-free”, hungkag; Tuloy ang rebolusyon sa lalawigan ng Quezon!

,

Pinawawalang-bisa ng Apolonio Mendoza Command-NPA-North Quezon ang deklarasyon ni Governor Helen Tan na “insurgency-free” na ang buong lalawigan ng Quezon. Nakatungtong ito sa sunod-sunod na hungkag na deklarasyon ng AFP-PNP ng “stable internal peace and security” sa mga bayan ng Quezon sa nakaraang 7 buwan, kabilang ang Polillo Group of Islands, General Nakar, Infanta at Real.

Hangga’t nagpapatuloy ang pang-aalipin at pagsasamantala, hindi kailanman titigil ang rebolusyon. Nagngingitngit sa galit ang mga Quezonin sa mga isinusulong na huwad na proyektong pangkaunlaran dahil sa dala nitong mga bantang wasakin ang kanilang buhay at kabuhayan at ilubog sila sa higit na kahirapan. Nilalabanan ito ng mamamayan sa Hilagang Quezon, kasangga ang tunay nilang maaasahang pwersa, ang rebolusyonaryong kilusan.

Walang pag-aatubili ang rehimeng Marcos-Duterte na ituloy ang proyektong Kaliwa Dam, na siyang susundan ng Kanan Dam ayon sa New Centennial Watersource Project. Sasaklawin ng dalawang dam ang mga bayan ng General Nakar at Infanta at aalisan ang mga magsasaka at katutubong Dumagat at Remontado ng taniman, lupang ninuno at kabuhayan. Gayundin, nanganganib na mabura sa mapa ang bayan ng Infanta sa pagkaagnas ng lupa. Malawakang pagkawasak sa Sierra Madre ang idudulot nito, at lalo sa papalalang climate change, kagimbal-gimbal na mga baha ang maaaring sumalanta sa populasyon at kalikasan oras na magkaroon ng matitinding bagyo.

Sa Real, nagbabanta ang Real Wind Energy Project. Bagama’t naglalayong maging renewable energy source, ikinababahala ng mamamayan ng Real ang pagpapalayas at kawalan ng lupang sakahan na ibubunsod ng 5,670-ektaryang proyekto.

Samantala, development aggression din ang malaking kalaban ng mamamayan sa Polillo Group of Islands. Nasa banta sila ng pagpapalayas ng mga kumpanya katulad ng Alphaland.

Ilan lang ito sa mga kasalukuyang anti-mamamayang adyenda ng reaksyunaryong gubyerno sa lugar. ‘Di na mabilang ang ipinataw na plano at proyekto ng mga panginoong maylupa at malalaking burgesya-komprador na nagsapanganib sa buhay at kabuhayan ng mamamayan ng North Quezon sa nakaraang limang dekada. Hinarap ito ng mamamayan sa tuwang ng NPA at sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Kinikilala umano ni Gov. Helen Tan na kahirapan ang ugat ng armadong tunggalian, ngunit imbes na kalutasan, ginagawa niya ang ibayong paglala ng problema sa lupa, trabaho, tirahan at pagyurak sa sariling pagpapasya ng mga mamamayang sineserbisyuhan niya. Inutil at pakitang tao ang sinasabi niyang “long-term solutions”, dahil hindi nito nilulutas ang pundamental na problema na ugat ng kahirapan ng mamamayan. Tiyak na mabibigo siyang itaguyod ang demokratikong karapatan ng mamamayan sa Quezon hangga’t sa kanyang kandili ay namamayagpag ang mga malalaking burgesya-kumprador, panginoong maylupa at mga imperyalista sa pangangamkam ng lupa at pandarambong sa likas na yaman at lakas paggawa ng mamamayan sa lalawigan.

Malinaw na kakontra ng interes ng masa ang interes ng mga burukrata-kapitalistang tulad ni Governor Tan laluna’t itinataguyod nito ang kampanyang panunupil at pasismo na pinangungunahan ng AFP-PNP sa lalawigan, laban sa mamamayang nagsusulong ng kanilang demokratikong karapatan.

Nagpapatuloy at magpapatuloy ang rebolusyon sa Quezon dahil nakikita ng mamamayan ang kawastuhan at pangangailangan ng panlipunang pagbabago sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Hangga’t nasa kapangyarihan ang mga nagpapanatili ng kanilang kahirapan, magpapatuloy ang digmang bayan.

Hindi matitinag ang Apolonio Mendoza Command. Hindi matitinag ang rebolusyonaryong mamamayan. Sa Hilagang Quezon at sa buong lalawigan, mananatili kami, at maigting na isusulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon.

Deklarasyong “insurgency-free”, hungkag; Tuloy ang rebolusyon sa lalawigan ng Quezon!