Hamon kay Ronald “Bato” dela Rosa

 

Hinahamon namin si Ronald “Bato” dela Rosa na pumasok sa alinmang bahagi ng sonang gerilya ng Timog Katagalugan upang personal na mag-alam sa tunay na kalagayan ng mga kabataang nagpasyang lumahok sa armadong pakikibaka sa kanayunan. Dito, personal niyang makakapanayam ang mga kabataan at kahit sinong Pulang kumander at mandirigma upang mag-alam kung bakit nila naisipan at nagpagpasyahang lumahok sa rebolusyon.

Taliwas sa kanyang ipinangangalandakan, hindi sa paraan ng intimidasyon, pananakot at pamimilit na ginagawa ng militar at pulis kung bakit naaakit ang mga kabataang Pilipino sa layunin ng rebolusyonaryong pakikibaka at sumapi sa NPA. Bukal sa kalooban, mulat at boluntaryong nagpasya ang mga kabataang tumungo sa kanayunan at lumahok sa armadong pakikibaka. Ang mga kabataan ay patuloy na uhaw sa paghahanap ng kaalaman at kasagutan sa tunay na kalagayan ng lipunang sikil at hikahos—mga kasagutan sa praktikal na kaalaman sa lipunang ginagalawan na hindi nakabatay sa libro. Hindi sapat na ikulong sila sa apat na sulok ng kanilang tahanan at paaralan. Pilit silang tutuklas ng katotohanang magpapalaya sa kanilang sarili upang magkaroon ng makabuluhang ambag sa lipunan. Kaya, walang saysay ang paggamit ni dela Rosa sa mga magulang ng mga kabataang nag-NPA para pauwiin sila o kaya pigilan ang pagsampa ng mga kabataan dahil mulat na sila sa katotohanang walang kinabukasang ihahatid ang isang pasista at tiranikal na gubyernong Duterte.

Ang totoo, sinasakyan lamang ni dela Rosa ang isyu dahil nais nilang gawing bingi, bulag at mangmang ang kabataang Pilipino sa tunay na nangyayari sa gubyerno ni Duterte na pilit pinagtatakpan ng mga inimbentong popularidad ng rehimen. Walang ibang layunin si Duterte at mga alipures niya sa kongreso at AFP-PNP kundi gawing maamong kawan ng tupa ang mga kabataan upang maging sunud-sunuran na lamang sa kanyang imbing pakana sa bansa tulad ng panatikong Duterte “Hitler” Youth ni Cardema.

Mabibigo si Duterte at mga alipures niya na pigilan ang mga kabataan sa kanilang masiglang paglahok sa mga protestang bayan at pagtahak sa landas ng rebolusyon. Dahil batid ng mga kabataan ang kasalukuyang bulok at naaagnas nang kalagayan ng lipunan, hindi sila titigil sa pakikibaka upang mapalaya ang bayan mula sa kasalukuyang aping kalagayan.

Ito ang dahilan bakit hindi masaidsaid na bukal ang mga kabataan at mga api’t pinagsasamantalang uri para sa demokratikong rebolusyon ng bayan anumang panggigipit at pananakot na gawin ng rehimeng Duterte at ng AFP-PNP!###

Hamon kay Ronald “Bato” dela Rosa