Hamon sa mga sundalo at pulis sa ika-37 anibersaryo ng EDSA People Power Movement: Talikuran ang AFP-PNP, sumanib sa NPA!

Sa anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power Revolution, marapat ipaalala sa mga sundalo at pulis ang ginampanan nilang papel sa pagpapatalsik sa pasistang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. na labis na nagpahirap sa ating bayan sa loob ng dalawang dekada. Dapat buksan ng mga sundalo at pulis ang kanilang mata sa karahasan ng estado mula diktadurang US-Marcos I hanggang sa kasalukuyang rehimeng Marcos-Duterte upang mabuo ang kanilang loob na talikuran ang mga mersenaryong institusyong AFP-PNP.

Hinahamon ng MGC-NPA ST ang mga sundalo na maging mga tunay na lingkod-bayan tulad ng naging tradisyon ni Gen. Antonio Luna. Sundan ang yapak ng mga makabayan at patriyotikong sundalo at pulis na ipinauna ang kapakanan ng bayan kaysa sarili. Itutok ang armas sa tunay na nang-aapi at nagpapahirap sa sambayanan — ang imperyalismong US, naghaharing uring panginoong maylupa, burgesya kumprador at burukrata kapitalista.

Balikan ninyo ang kasaysayan para makita ang katotohanan. Maraming pagkakahalintulad ang nangyayari noon at ngayon.

1. Noon, ginamit ng pamilya Marcos ang AFP at Philippine Constabulary bilang kanilang pribadong goons para manatili sila sa Malacañang. Naging bulag kayong taga-sunod ng mga heneral na sina Juan Ponce Enrile, Fabian Ver at Fidel Ramos, mga Martial Law implementors. Isinagawa ninyo ang malulubhang kaso ng paglabag sa karapatang tao sa mamamayan. Tiyak marami sa inyo ang hindi masikmura ang pamamaslang at pandarahas sa mga aktibista at inosente.

Hanggang ngayon, patuloy kayong ginagamit na mga utusang aso laban sa mga pinararatangang mga komunista, terorista o tulak ng droga. Ginagamit kayo ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte para puksain ang lahat ng lumalaban sa kanilang pamilya sa pangambang mawala sa kapangyarihan. Ang paghahasik ng komunistang isterya ng imperyalismo at ng reaksyunaryong estado ay pakana upang pigilan ang pag-aaklas ng taumbayan sa harap ng tumitinding krisis at malawakang pandarambong ng imperyalismong US at iba pang imperyalistang bansa, kasabwat ang mga naghaharing uri. Kasangkapan lamang kayo ng mga naghaharing uri para tuparin ang maruruming krimen sa kanilang brutal na kontra-mamamayang gera.

2. Umaalingasaw ang kabulukan at sistemang padrino sa hanay ng AFP-PNP. Walang dangal ang AFP-PNP sa harap ng pag-aagawan ng kanilang mga heneral at opisyal sa kapangyarihan at pera.

Sa ilalim ni Marcos Sr., nag-agawan ang matataas na opisyal na sina Ver at grupong Enrile-Ramos para maging hepe ng AFP. Pinag-agawan ng mga ito ang posisyon pati na ang mga lokal at dayuhang kontrata sa pamimili ng kagamitang militar, kontrata sa pribadong seguridad, pagkontrol sa blackmarket ng dolyar, ismagling, taktika’t pagdedeploy ng mga tropa at iba pa. Habang nag-aagawan at kinukurakot ng matataas na opisyal ng AFP ang pera at pondo, kinakaltasan nila ang sahod at iba pang pondo para sa mga karaniwang kawal. Inireklamo ng mga karaniwang kawal noong Martial Law ang mababang sweldo sa panahong mataas ang bilihin at sa kabila ng paglalaan ni Marcos Sr. ng 15% ng pambansang badyet sa militar.

Ngayon naman, nagsisipaan sa pwesto ang matataas na heneral. Pinagsasabong ni Marcos Jr. at Duterte ang mga opisyal sa militar at depensa. Pinapaboran ang ilan habang tinatanggal ang mga hindi tapat sa kani-kanilang pamilya. Halimbawa, ang pinakahuling sulutan sa pwesto ng pagiging hepe ng AFP ni Gen. Centino mula kay Gen. Bacarro ay indikasyon ng paglilinis ni Marcos Jr. sa pamunuan ng AFP. Nagsagawa rin siya ng loyalty test sa PNP sa anyo ng forced resignation para siguruhing maaasahang susunod sa kanyang bawat utos ang mga opisyal ng pulis. Ang pag-aagawan ng mga heneral sa posisyon ay kaakibat ng paghawak ng mga ito sa mga sindikato at iligal na negosyo.

Dapat sundan ang prinsipyong ipinatupad ni Gen. Luna na paglaban sa sistemang padrino, paksyunalismo, kabulukan at korapsyon habang nakikibaka sa mga mananakop na Amerikano. Nang makita niya ang pang-aabuso ng mga kapwa heneral habang sinasakop ng mga Amerikano ang ating bayan, hindi siya nangiming ilantad, batikusin at parusahan ang mga ito, kahit pa mga paboritong heneral sila ni Emilio Aguinaldo.

3. Simula nang pagkakatatag nito, hawak ng imperyalismong US ang AFP-PNP sa leeg. Tiniyak ng Mutual Defense Treaty na estratehikong mahahawakan ng US ang AFP-PNP. Sa ilalim ng diktadurang US-Marcos I, pinarami ang mga base militar ng US sa Pilipinas. Ipinapadala ang mga tropang Pilipino sa iba’t ibang gerang agresyon ng imperyalismong US sa daigdig kagaya sa Vietnam at Korea.

Ngayon, ang AFP-PNP ay handang isangkalan ang bayang Pilipinas sa imperyalistang gera ng US laban sa China. Kasabay nito, hinihimod ng AFP ang pwet ng imperyalismong US upang makapanlimos ng mga makabagong sandatang militar na gagamitin laban sa mamamayang Pilipino. Nakahulma ang bawat anti-komunistang kampanya ng mga nagdaang rehimen sa US counter-insurgency guide.

Kung tunay niyong pinaninindigan na ang AFP-PNP ay tagapagtaguyod ng nasyunalismo at pagmamahal sa bayan, dapat ninyong labanan ang imperyalismong US at hindi maging sunud-sunuran dito. Dapat din ninyong labanan ang pangangamkam ng imperyalismong Tsina sa karagatan at mga isla ng Pilipinas sa West Philippines Sea. Ganonman, dapat na gawin ito hindi sa balangkas ng pagiging piyon ng imperyalismong US sa kanyang estratehikong layuning panatilihin ang hegemonya sa Indo-Pacific laban sa Tsina na kanyang karibal.

Noong Martial Law at matapos nito, may ilang elemento ng AFP at PC na namulat at lumaban sa diktadura ni Marcos Sr. Naglunsad sila ng mga pag-aaklas, ang ilan ay umalis sa AFP at PC at sumapi sa NPA. Naging parte sila ng matatagumpay na reyd sa mga detatsment ng AFP at PC. Pinagmulan ito ng mga baril na ginamit ng mamamayan para labanan ang diktadura. Kabilang sa mga sundalong namartir si Lt. Crispin Tagamolila, Gen. Raymundo Jarque at iba pa.

Sa panahon din ng Martial Law nabuo ang Lt. Crispin Tagamolila Movement (LCTM), isang alyadong organisasyon ng NDFP sa hanay ng mga makabayang sundalong nagsusulong ng pambansa demokratikong rebolusyon. Ipinangalan ito kay Lt. Crispin Tagamolila na isa sa mga makabayang sundalong tumalikod sa pasista’t mersenaryong institusyon ng AFP, niyakap ang rebolusyon at umanib sa NPA. Namatay siya sa isang labanan sa pagitan ng NPA at AFP sa Echague, Isabela noong Abril 16, 1972.

Panindigan ang makasaysayang paglaban ng mga makabayang sundalo at pulis. Sumama sa nakikibakang mamamayan upang makamit ang tunay na kalayaan at demokrasya. Sumapi sa NPA, ang tunay na hukbo ng mamamayan! ###

Hamon sa mga sundalo at pulis sa ika-37 anibersaryo ng EDSA People Power Movement: Talikuran ang AFP-PNP, sumanib sa NPA!