Hublasan ang matiplangon nga "Land Reform" ni Duterte! Ipakig-away ang matuod nga reporma sa duta!

Patay na ang land reform sa idalum sang rehimen Duterte. Sa likod sang ginahambal ni Duterte nga ipanagtag ang duta kundi mangin magalala ang pangpang-agaw, rekonsentrasyon sang duta kag land use conversion pabor sa mga dalagku agalon may duta, mga multi-national corporation kag mga dumuluong nga plantasyon.

Ang gintanyag ni Duterte nga land reform isa ka pagpanginto kag taphaw para pahupaon ang lehitimo nga paghimakas sang mangunguma para sa matuod nga reporma sa duta. Kung seryoso man gid si Duterte ginahangkat ko siya nga unahon niya ipanagtag ang pila ka linibo ka ektarya nga madugay na sa kontrol sang mga despotiko agalon may duta pareho nila ni Eduardo Cojuanco Jr, Gob. Alfredo Marañon, Magsie Peña kag mga pamilya Arroyo, Zayco, Alvarez, Ledesma, Lacson, Golez, Tevez, Montilla, Hinojalez, Trebol, Sola, Lamata. Apang klaro sa masang mangunguma nga indi ini matabo. Tungod supak ini sa makasahi nga interes sang nagahari nga sahi nga ginatiglawasan mismo ni Duterte. Ginbayuan lang ni Duterte sang “land reform” apang ang kamatuoran sa likod sini, gusto ni Duterte nga magpabilin sa agalon may duta kag lokal kag dumuluong nga kapitalista ang malagpad nga kadutaan paagi sa iya paggamit sang poder batok sa iya mga kritiko kag kontra sa pulitika.

Tinipik lang 1,609.22 ektarya sa 3,423 ka mga Certificate of Land Ownership Award (CLOA) ang ipanagtag sa mga benepisyaryo kumpara sa masobra sa 43,000 ektarya sa Negros nga nagpabilin sa gihapon sa kamot sang 269 ka mga agalon may duta. Indi matuod nga panagtag tungod isa ini ka daku nga negosyo nga mahimu nga bayaran ini sang mga mangunguma antes makuha ang CLOA. Ini isa ka daku nga insulto sa siyam ka mamumugon sa kampo nga brutal nga ginmasaker sang mga ahente sang estado sa Sagay City, Negros Occidental kag sa bug-os mangunguma nga nagahimakas para sa matuod nga reporma sa duta.

Ang pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta, indi simple nga sa hambal lang. Kundi ini ginahimakasan kag ginabuhisan sang dugo. Tungod wala sa 1% nga agalon may duta nga simple lang ipanagtag ang duta gikan sa ila ginpang-agaw sa 75% nga mangunguma nga amo ang matuod nga nagakultibar sang duta. Naggasto sang linibo-libo nga kantidad sang kwarta kag nagbatiti sang ila mga private goons agud magdepensa sang ila makinaugalingon nga interes kag manggad gikan sa pagpanghimulos kag pagpamigos sa magagmay nga mga mangunguma.

Pasismo kag militarisasyon ang sabat sang rehimen Duterte sa nagasingki nga paghimakas sang masang mangunguma kag sa iban pa nga sektor sa katilingban. Nagalala ang brutalidad nga pamaagi sang Oplan Kapayapaan kag Whole-of-Nation-Approach idalum sa diktaduryang pasista-terorista ni Duterte. Sa Negros, ang nagpadayon nga Synchronized Enhanced Managing Police Operation (SEMPO) ukon Oplan Sauron lokal nga bersyon sang Memorandum Order 32 ni Duterte. Halin sa Disyembre 27, 2018 hasta subong wala untat ang extrajudicial killings (EJKs), paggamit sang korte kontra sa masa sa pagpasaka sang patupato nga kaso, pagsabwag sang kakugmat indi lang sa kaumhan pati na sa kasyudaran, pagpanunog sang kabalayan, red-tagging, pagpanglagas sang mga lider masa kag pagwasak sa mga lehitimo nga paghimakas sang mga ginapigos kag ginahimuslan. Mahimu nga matabo ang ikaduha nga bugso sang SEMPO nga mas malala pa nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung pareho sa Central Negros. Base sa impormasyon may yara sa Northern Negros sang 224 ka personalidad, mga politiko, progresibo, aktibista kag lider mangunguma ang mahimu nga pasakaan sang patupato nga kaso kag sa pinakangil-ad amo ang pagpamatay.

Dugang pa nga ginatulod sa krisis ang mga mangunguma kag mamumugon sa kampo sa pagpasar sa Rice Import Liberalization Law sadtong Pebrero 14 kag ang plano nga pagpasar sang sugar liberalization. Ang ini nga mga laye nagasunod sa neoliberal nga polisiya sang imperyalistang US. Ang pinakatinutuyo sini amo ang pwersahan nga pagwasak sa industriya sang humay kag kalamay sa Pilipinas kag sa sini itulod ang kumbersyon sang mga malapad nga agrikultural nga kadutaan pakadto sa dalagku nga dumuluong nga plantasyon, turismo, economic zone, minahan kag iban pa nga indi produktibo kag makahalit sa dunang manggad.

Samtang yara pa si Duterte sa poder wala sang matuod nga reporma sa duta nga matabu. Wala na sang iban pa nga padulongan nga makasolbad sa gutom kag kapigaduhon bangud sa kawad-on sang duta kundi ang ululupod nga kusog sang anakbalhas upod sa NPA kag tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa para sa paghimakas sa matuod nga reporma sa duta. Yabe ang paglunsar sang armadong paghimakas kag agraryong rebolusyon sa kaumahan sa pagwasak sang pyudalismo sa kaumahan. Sa minimum ang paglunsar sang mga paghimakas kag aksyon masa batok sa pyudal kag mala-pyudal nga pagpanghimulos pareho sang pagpanubo sa usura, pagpataas sang sweldo kag pagpanubo sang bahinay sa produkto. Sa maksimum ang pagkumpiska sang mga kadutaan halin sa mga despotikong agalon may duta paagi sa New People’s Army (NPA) kag libre nga pagpanagtag sang duta sa mga mangunguma. Nagasubay ini sa programa sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa padulong sa sosyalismo.

Nagapanawagan ang National Democratic Front – Negros sa tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa nga pakusgon ang paghimakas. Ang malapad nga kaakig sang mangunguma kag pumuluyo dapat dal-on sa malapad nga paghulag sang masa. Kinahanglan nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang dalagkuan nga isip sang mangunguma agud ilunsar ang tanan nga porma sang paghimakas para pamatukan ang pagpang-agaw sang duta, land use conversion, liberalisasyon sang bugas kag kalamay. Dapat nga pabakuron ang aton hanay para atubangon ang de facto Martial Law sa Negros kas sa bilog pungsod kag iduso ang tawhanong kinamatarung. Upod sa NPA pabayaron ang rehimen ni Duterte kag AFP/PNP sa ila utang nga dugo sa pumuluyo ilabe na sa masobra sa 50 nga biktima sa EJKs sa Negros pareho sa Sagay 9 masaker, biktima sa SEMPO ukon Oplan Sauron, kay Atty. Benjamin Ramos kag sa tanan nga mangunguma kag pumuluyo nga biktima sang inhustisya.

Pamatokan ang tiraniya ni Duterte!
Maghimakas, indi mahadlok!

`

Hublasan ang matiplangon nga "Land Reform" ni Duterte! Ipakig-away ang matuod nga reporma sa duta!