Huwag waldasin ang pera ng bayan sa pensyon ng mga papet at pasistang sundalo’t pulis

,

Panahon nang tigilan ang pagsusustento ng reaksyunaryong estado sa pensyon ng mga nagretirong tauhan ng AFP-PNP gamit ang pera ng bayan. Hindi makatarungan na ang pondong tinipon mula sa pawis at dugo ng mamamayan ay gagamitin na mistulang pabuya para sa mga pasistang nag-“serbisyo” sa imperyalismo at lokal na naghaharing uri. Lalo itong hindi katanggap-tanggap ngayong binabata ng sambayanan ang napakatinding krisis pang-ekonomiko at pinagtitiisan ang mumong pondo na inilalaan ng gubyerno sa serbisyong panlipunan at ayuda sa kabuhayan.

Daig pa ng AFP-PNP ang linta na walang konsensyang humihigop sa pondo ng bayan. Nakakalula ang P273 bilyon na apropriyasyon ng Kongreso para sa pensyon ng 137,649 na sundalo’t pulis ngayong taon. Malaking kalamangan ito kaysa sa badyet ng Department of Social Welfare and Development (P197 bilyon) na ginagamit sa relip at ayuda. Ang masahol pa, buu-buong ibinibigay ang pensyon sa mga unipormado dahil hindi ito sinisingil mula sa kanilang sahod noong sila’y nasa serbisyo pa. “Espesyal” ang mga sundalo’t pulis samantalang ang lahat ng kawani ng gubyerno ay awtomatikong kinakaltasan para sa kanilang pension fund sa pamamagitan ng GSIS.

Labas pa sa pensyon, nakakarimarim na napupunta sa sweldo ng mga kasalukuyang nasa serbisyo ng AFP-PNP ang daan-daang bilyong pisong pinaghirapan ng bayan. Halos ubusin ng pinalaking sahod ng mga militar at pulis ang badyet ng Department of National Defense—nasa ₱29,668 ang tinatanggap ng bagong pasok na sundalo samantalang nasa ₱43,829 ang sahod ng pinakamababang ranggong opisyal. Sa ganitong kwentahan hindi nakapagtataka na laging isa ang DND sa tumatanggap ng pinakamalaking tipak ng pondo. Patuloy pa itong lalaki hangga’t tuluy-tuloy ang pagrerekrut ng bagong sundalo’t pulis para gamitin sa hibang na kontra-rebolusyonaryong gera. Itutulak din ng pagtaas ng sahod ang pagpapalaki sa pensyon dahil sa patakarang itinataas ang ranggo ng mga nagreretiro at doon ibinabatay ang tatanggapin nilang pensyon.

Sa sobrang laki ng kinakailangang pera para imantine ang pensyon at sahod ng AFP-PNP ay kinukunsidera pa ng gubyernong umutang para lang matugunan ito. Ayon sa Department of Finance, kakailanganing manghiram ng ₱3.43 trilyon hanggang 2030 para bayaran ang pensyon. Sobra nang ipapasan pa sa mamamayan ang bigat ng pagbabayad sa utang para lang magtuluy-tuloy ang pensyon ng AFP-PNP.

Animong mga anak ng diyos ang mga sundalo’t pulis na kumokopo ng pinakamalaking pondo at pagkatapos magretiro sa maagang edad na 56 ay mayroon pang tatanggaping malaking pensyon. Tinatamasa nila ang ganitong pabor dahil gusto silang silawin ng mamamatay-taong estado upang patuloy na magpakasangkapan sa brutal na gera laban sa mamamayan. Sinasamantala ng estado ang napakahirap na kalagayan para akitin ang mamamayan na magparekrut sa AFP-PNP. Gamit ang malaking sahod, pensyon at iba pang benepisyo, itinatali ang mga unipormadong tauhan sa kanilang maruming trabaho na pang-aatake sa mga sibilyan, panunupil sa mga sibil-pulitikal na karapatan at pambubulabog at pambobomba sa mga komunidad. Sa tunay na makatarungang lipunan, ang ganitong mga gawain ay hindi sinusuklian ng mataas na sweldo, bagkus, ito’y mga krimen na nilalapatan ng karampatang parusa.

Habang binubusog ang mga pasista, ginugutom ang ibang sektor ng lipunan at ibang pampublikong empleyado. Hindi man lang sila makatikim ng makatarungang taas-sahod sa gitna ng napakataas na implasyon! Nagkukuripot ang reaksyunaryong gubyerno sa sahod ng mga guro, nars at iba pang kawani nito, habang nagbibingi-bingihan sa panawagang taas-sahod ng mga nasa pribadong sektor. Kung hindi matiyak ang maayos na sahod, lalong hindi aasahan na mapagkakalooban ang mga karaniwang manggagawa at kawani ng pensyon.

Sa ganito, sinusuportahan ng MGC-NPA ST ang namumuong panawagang ipatigil na ang espesyal na kaayusan sa pensyon ng mga unipormadong tauhan ng gubyerno. Malaking bagay ang pagsusulong ng reporma sa pensyon ng AFP-PNP tulad ng panukalang kunin ang 5-9% ng sahod ng mga unipormado para sa kanilang pensyon at pagtigil sa awtomatikong promosyon kapag nagretiro. Dapat na ring itigil ang pagpaparami ng sundalo’t pulis. Dagdag lang na pabigat sa bayan ang ipapasahod sa mga pasista na perwisyo naman sa mga komunidad. Ang matitipid na pondo mula sa mga hakbanging piskal na ito ay dapat ilaan sa kagyat na panawagan at pangangailangan ng bayan tulad ng suporta sa kabuhayan, serbisyong panlipunan at ayuda para sa mga walang-wala at sinalanta ng kalamidad.

Kung tutuusin, panimula at bahagya pa itong mga hakbangin kung susuriin ang pangkabuuang sistematikong pagwawaldas ng pera ng estado sa AFP-PNP at sa gastusing militar. Nakaugat na sa loob ng pasistang institusyon ang pangungulimbat ng pondo ng gubyerno ng matataas na heneral at tumatagos hanggang sa pinakamababang antas ng kumand ng AFP-PNP ang kurapsyon. Kwentado na sa mga transaksyon tulad ng pagbili ng mga armas at konstruksyon ng mga pasilidad militar ang kikbak para sa mga opisyal. Pati allowance at benepisyo ng mga rank and file na sundalo’t pulis ay pinag-iinteresan ng mga ito at ninanakaw. Bukod sa mga ito, nangongolekta pa ang mga heneral ng kanilang kabahagi mula sa mga anti-sosyal na organisasyon at mga krimen. Notoryus ang mga sundalo’t pulis sa pangongotong, pagnanakaw ng ari-arian ng masa, pagpapaupa para pumatay at iba pang iligal na negosyo. Magtataka pa ba tayo kung bakit hindi mapuksa ang krimen at kurapsyon sa bayan? Mismong ang mga walang kabusugang pasista ang pasimuno ng pang-aapi, pandarahas at pagnanakaw sa mamamayan.

Hindi maipagkakaila ninuman ang sobrang pagkabulok ng AFP-PNP. Wala na itong katubusan at kailangang wasakin kasama ng malapyudal at malakolonyal na sistema na nagpasibol dito.###

Huwag waldasin ang pera ng bayan sa pensyon ng mga papet at pasistang sundalo’t pulis