Maruruming Operasyon ng AFP: Ibalik si Baby Marx sa kanyang pamilya!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Walang hangganan ang kalupitan ng teroristang maruruming mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Alas-2 ng madaling araw noong Enero 13, 2021, mahigit nang dalawang taon ang nakaraan, nireyd ng mga nag-ooperasyong pangkombat na mga armadong sundalo ng 79th Infantry Battalion ang bahay nina Edwin at Marlyn Madin sa Asyenda Ambulong, Barangay San Fernando, Talisay City at dinukot ang 2-buwang sanggol na si Baby Marx Cairo Salino mula sa kanilang pangangalaga. Kinuha rin ng mga sundalo ang mga gamit ng sanggol at mga personal na gamit ng kanyang tagapag-alaga.

Sa pahayag nito sa midya, idineklara ng AFP na “nabawi” nila ang isang “anak ng BHB” sa operasyong kombat, na tila ba kanilang tropeo sa digma. Sa pagpapakalat ng imbing kasinungalingan, sinabi ng AFP na si Baby Marx ay “inabandona” ng kanyang mga magulang. Mula noon si Baby Marx ay hawak ng social work department ng Escalante City, sa utos ng militar.

Ginamit ng AFP na hostage si Baby Marx para pwersahin ang mga magulang niyang sumuko. Ang kanyang mga magulang, sina Ka Peeta At Ka Jandy, ay kapwa mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Negros, ay nagdeklarang ipaglalaban nila ang mga karapatan ni Baby Marx, at wala silang planong sumuko sa AFP o maminsala sa mamamayan. Determinado silang patuloy na lumaban para sa adhikain ng pambansang kalayaan at katarungang panlipunan.

Biktima si Baby Marx ng maruming operasyon ng mga armadong ahente ng teroristang estado. Sa pagtangging ibalik siya sa kanyang pamilya, tahasang nilalabag ang AFP ang internasyunal na makataong batas, laluna ang probisyon nito ng pagbibigay ng espesyal na proteksyon sa mga sanggol, mga bata at mga buntis. Isang krimen sa digma ang paghawak kay Baby Marx na hostage.

Dalawang taon na ngayong dinadaanan ng mga lolo at lola ni Bay Marx ang mga burukratikong proseso upang maiuwi si Baby Marx. Sa kabila ng kumpletong mga papeles at dokumentasyon, tumatanggi ang DSWD na ibigay sa kanila ang kustodiya kay Baby Marx, dahil diumano hinihintay pa ang desisyon ng “matataas na upisyal” ng AFP at DSWD. Ang mga lolo at lola mismo ni Baby Marx ay isinailalim sa pagtugaygay at panghaharas ng estado na nagpwersa sa kanilang iwanan ang kanilang tahanan at magtago.

Sinusuportahan ng PKP ang kahingian ng pamilya Salino para sa kagyat at ligtas na pagsauli kay Baby Marx sa kalinga ng kanyang pamilya. Kinukundena namin ang AFP sa pagtarget sa mga sanggol at mga bata, maging sa babaeng buntis, sa maruruming operasyon nito.

Dagdag pa kay Baby Marx at sa pamilya nila, libu-libo sa buong bansa ang nagiging biktima ng maruruming taktika, krimen sa digma ng AFP. Walang itong patawad ang dinadamay maging ang mga bata at sanggol. Patuloy na sumisidhi ang mga abusong militar at mga paglabag sa mga karapatang sibil at pulitikal sa ilalim ng rehimeng Marcos. Marami sa mga kasong ito ay hindi na naiuulat, laluna sa kanayunan, kung saan buu-buong mga baryo ay inilalagay sa ilalim ng kontrol ng AFP.

Ang maruruming taktikang ito AFP ay bahagi ng walang saysay na tangkang durugin ang paglaban ng mamamayan. Sa paggamit ng malulupit na paraan ito, nagtatagumpay lamang ang AFP sa paglalantad ng kabulukan nito at nag-uudyok sa mamamayan na lumaban at umanib sa armadong rebolusyon.

Ibalik si Baby Marx sa kanyang pamilya!