Ipagbunyi ang tagumpay ng NPA laban sa pasistang 80th IBPA! Ilantad ang kasinungalingan ng AFP!

,

Noong Enero 31, ganap na 5:10 ng umaga, binigwasan ng NAAC-NPA-Rizal ang tropa ng 80th IBPA sa Mt. Balagbag, Barangay Lukutang Malaki, Rodriguez, Rizal. Tatlo ang kumpirmadong patay (kumpara sa isa na nauna naming naiulat) sa hanay ng pasistang tropa habang ligtas na nakaatras at walang ni anumang pinsala ang yunit ng NPA.

Mula Nobyembre 2023 pa nag-ooperasyon ang 80th IBPA kaalinsabay ng kanilang sustenidong pagtitiyak ng seguridad ng proyektong Wawa-Tayabasan Dam. Ang militarisasyong ito ay nagdulot ng takot sa mamamayang Rizaleño dahil sa mga kaso ng harasment, pagmamanman, blokeyo sa pagkain, kontrol sa populasyon at iba pang mga paglabag sa karapatang-tao.

Isang linggo matapos ang labanan sa Mt. Balagbag, pilit na pinagtatakpan ng 80th IBPA ang kahiya-hiya nilang pagkatalo sa labanan at pagkakalantad ng kanilang mga karumal-dumal na paglabag sa karapatang-tao. Sa kabaligtaran, ang kanilang paghuhugas-kamay at mga kasinungalingan ay lalo lamang naglalantad ng kanilang pagiging berdugo at pasista.

Sa tingin ng 80th IBPA na ang tawaging disimpormasyon ang paglalantad ng mamamayan sa kanilang mga paglabag sa karapatang-tao ay sapat para burahin ang kanilang mga atrosidad. Malaon nang dinadaing at inirereklamo ng mamamayan ang 80th IBPA dahil sa epekto ng militarisasyon sa kanilang kabuhayan at araw-araw na pamumuhay.

Itinatanggi nito ang pambabastos sa mamamayan habang walang-galang at garapalan nitong hindi inaamin at inililitaw ang identidad ng tatlo nilang tauhan at kasamahang napinsala sa kanila sa nasabing labanan. Wala ring ni anumang pagsasaalang-alang ang mga opisyal ng 80th IBPA sa kaligtasan ng tropa nito. Nagpasabog ito ng M203 grenade launcher halos isang dipa lamang mula sa kanilang pwesto na maaaring puminsala sa kanila mismo. Sa kanilang pagkataranta, walang-patumangga at walang-habas na pamamaril na lamang ang nagawa nito para bawiin ang matagal nilang pagkakagulat mula sa bigwas ng NPA.

Nais palabasin ng 80th IBPA na ang pananambang ng NPA ay iniresulta ng pag-uulat ng mga lokal sa komunidad na “pagod na pagod na sa kasinungalingan at karahasan” na diumano’y dinudulot ng NPA. Hiyang-hiya lang ang 80th IBPA na sa tagal ng kanilang operasyon ay hindi nila nagawang pinsalaan ang NPA sa Rizal dahil mismo sa mahigpit na pangangalaga at nagpapatuloy na suporta ng masa sa kanilang tunay na hukbo. Tinitiyak ng masa na maagap na makapagbigay-alam sa NPA ng mga ikinikilos ng berdugong 80th IBPA at iba pang pasistang tropa ng estado.

Nananawagan kami sa mga Rizaleño na ipanaig ang katotohanan. Ilantad ang mga kasinungalingan ng 80th IBPA at buong AFP—hinggil sa mga paglabag nila sa mga karapatan ng mamamayan at hinggil sa nasabing labanan.

Hindi humihina at sa halip ay lalong tumitibay ang pananalig ng masa sa NPA. Ang papatindi at dumaraming atrosidad ng 80th IBPA ay ibayong nagmumulat sa kanila sa pasistang katangian ng estado, habang ang pagsapol at pagtugon ng NPA sa kanilang lehitimong mga interes ang siyang nagpapakita kung sino ang tunay nilang hukbo.

Ipagbunyi ang tagumpay ng NPA laban sa pasistang 80th IBPA! Ilantad ang kasinungalingan ng AFP!