Ipagdiwang ang ika-200 taong kaarawan ni Karl Marx sa Mayo 5, 2018

Ginugunita ngayong araw ng mga manggagawa sa buong daigdig ang ika-199 taong kaarawan ni Karl Marx, dakilang guro at lider komunista. Sa araw na ito, nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng manggagawang Pilipino at sa buong sambayanan na simulan ang isang taong paggunita at pagdiriwang sa ika-200 taong kaarawan ni Marx sa Mayo 5, 2018.

Dapat itanghal ng buong rebolusyonaryong kilusan ang dakilang papel ni Karl Marx at ng Marxismo sa kasaysayan at nagpapatuloy na pandaigdigang pakikibaka para sa paglaya ng proletaryo at ng buong sangkatauhan.

Gamiting pagkakataon ang pagdiriwang na ito para mag-aral ng Marxismo at gamitin iyon para suriin ang kasalukuyang kalagayan at krisis ng bansa at daigdig. Magpalaganap ng mga libro, artikulo at iba pang babasahing inakda ni Marx, gayundin ng iba pang mga dakilang komunistang guro na nagpaunlad sa Marxismo.

Regular na maglunsad ng mga seminar, klase at mga talakayan para mag-aral ng Marxismo. Mapanlikhang ilapat ang Marxismo upang magsiyasat, magsaliksik at magsuri sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa at daigdig, maglagom ng mga karanasan at ilatag ang mga tungkulin ng uring manggagawa para isulong ang sosyalistang rebolusyon sa iba’t ibang dako ng mundo.

Labis na makabuluhan ang pagdiriwang na ito para sa uring manggagawa. Pagkakataon itong itaas ang sulo ng Marxismo upang ilantad at bunutin ang mga ugat ng isa sa pinakamasidhi at pinakamatagal na krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ng nagpapatuloy na pagkabulok ng mga malakolonyal at malapyudal na bansa tulad ng Pilipinas.

Si Marx ang pinakaimportanteng guro ng uring manggagawa. Binuo niya ang Marxistang teoryang yumanig sa kapitalistang daigdig at nagbukas ng bagong yugto ng rebolusyonaryong kasaysayan. Iniluwal niya ang materyalismong diyalektiko at ginamit iyon para suriin ang kasaysayan at baybayin ang pag-unlad ng mga sistemang panlipunan at ang kasaysayan ng tunggalian ng mga uri. Sinuri niya ang ubod ng kapitalistang sistema at binigyan ng siyentipikong batayan ang hangarin ng proletaryo na lumaya mula sa kapitalistang pagsasamantala.

Sa kanyang panahon, lumahok si Marx sa pagpukaw, pag-oorganisa at pagsulong mga pakikibakang manggagawa sa iba’t ibang bansa sa Europe. Habang nasa Belgium, binuo nila ang Ligang Komunista noong 1847. Dahil sa kanyang gawaing rebolusyonaryo, naging isa sa pinakakinasusuklaman ng burgesya si Marx. Pinatalsik siya ng iba’t ibang gubyernong kapitalista — Germany, Belgium at France– mula sa kanilang teritoryo. Taliwas dito, minahal at iginalang siya ng milyun-milyong rebolusyonaryong manggagawa mula Siberia hanggang California at lahat ng bahagi ng Europe at America.

Idineklara ni Marx noong 1845: “dati ay sinikap ng mga pilosoper na ipaliwanag ang mundo. Subalit ang mahalaga’y baguhin ito.” Sa kabila ng panggigipit sa kanya ng iba’t ibang estado, ipinundar ni Marx ang International Workingmen’s Association (ang Unang Internasyunal) noong 1864 na nagbukas ng landas para sa walang katulad sa kasaysayan na paglawak at paglakas ng kilusang manggagawa sa lahat ng bayan sa daigdig at pagkakatatag ng mga partidong sosyalista sa kani-kanilang bayan.

Ang Manipesto ng Partido Komunista na magkasama nilang sinulat ni Frederick Engels noong 1848 ang naging gabay ng kilusang komunista sa buong daigdig. Inilahad sa Manipesto ang pandaigdigang-pangkasaysayang papel ng proletaryado bilang tagapalikha ng bagong komunistang lipunan. Dito unang inilahad ang panawagang: “Manggagawa sa lahat ng bayan, magkaisa! Walang mawawala sa inyo kundi ang inyong mga tanikala!”

Ipagdiwang ang ika-200 taong kaarawan ni Karl Marx sa Mayo 5, 2018