Ipagtanggol ang bayan sa mas mabangis na paninibasib sa pamumuno nina Año, Centino at Galvez

Inaatasan ng MGC ang lahat ng yunit ng NPA sa Timog Katagalugan na paghandaan at labanan ang mas brutal na pang-aatake ng estado sa pangunguna ng mga nagbabalik na berdugong heneral na sina Eduardo Año, Andres Centino at Carlito Galvez. Ang kanilang mga kamay ay tigmak ng dugo ng masang anakpawis, mga aktibista at mamamayang walang-awa nilang pinaslang at niyurak ang karapatan sa ngalan ng pagtatanggol at pagpapatatag sa tiranikong paghaharing US-Duterte. Sila rin ang mga pangunahing nakinabang sa kinulimbat na kaban ng bayan ng rehimeng US-Duterte habang nananalanta ang pandemya at krisis. Sa dikta ng imperyalismong US, ibinalik sila ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte sa gabinete para patindihin ang panunupil sa bayan at patatagin ang malagim na paghahari ng pinakamasasahol na pamilya sa bansa.

Nakatalaga ang tatlong pasista sa mga susing posisyon sa gubyerno para idirehe ang kontra-rebolusyonaryong gera. Pinalitan ni Año bilang National Security Adviser si Clarita Carlos habang inagaw ni Centino ang pagiging AFP Chief of Staff mula kay Bartolome Bacarro. Ipinuwesto naman si Carlito Galvez bilang kalihim ng Department of National Defense (DND) na inakala ng marami na mapupunta kay Jose Faustino.

Tila hindi malunok ang sarili nilang saywar na humihina na ang rebolusyonaryong kilusan at nalalampahan ang imperyalismong US at pangkating Duterte sa tangkas ng mga opisyal na pinili ni Marcos Jr. kaya’t pinalitan ang mga ito ng tatlong kilalang berdugo. Ang biglaang pagpapalit ng mga opisyal ay nagbunsod ng disgusto sa mismong hanay ng mga sundalo. Kumalat pa nga sa mga chat group ng AFP na magkakaroon ng kudeta bunsod ng pagtutol sa muling pagtatakda kay Centino bilang hepe ng AFP. Maaga pa lang sa kanyang panunungkulan ay nasasalang na ang pagiging commander-in-chief ni Marcos Jr. at kakayanan niyang kontrolin ang militar lalo ang pangkat na tapat sa mga Duterte.

Sa kabila ng malinaw na mga bitak sa pagitan ng mga pasistang heneral at sa mismong naghaharing paksyon, nagyayabang ngayon ang AFP-PNP at DND na hindi nawawala ang tutok nito sa pagdurog sa CPP-NPA-NDFP. Sa isang pahayag, inulit ni Centino ang kalokohang “lima na lamang” ang mga larangang gerilya sa buong bansa. Tinukoy rin ang pagwasak sa rebolusyonaryong kilusan bilang isa sa limang direktiba ni Centino sa isinagawang joint command conference ng AFP nitong Enero.

Gamit pa rin ang estratehiya ng whole-of-nation approach na sa esensya’y pagkubabaw ng kapangyarihang militar sa mga sibilyang otoridad at pambabaluktot maging sa nilalaman ng burgis-reaksyunaryong konstitusyon at saligang batas para sa pasismo. Tiyak na itutulak ni Año ang pagpapatalas sa pangil ng NTF-ELCAC na walang habas na ginamit ng rehimeng Duterte para sa saywar, pekeng pagpapasuko, red-tagging at panggigipit sa mamamayan. Pakikilusin nito ang Anti-Terror Council para patindihin ang crackdown sa mga aktibista at kritiko ng gubyerno sang-ayon sa Anti-Terror Law. Sisiguruhin naman ni Galvez na makukuha ng AFP ang lahat ng pondo, suporta at dayuhang ayudang militar para patuloy na busugin ang mga gahamang heneral at langisan ang makinarya sa digma ng estado. Magsisilbi ang pinatinding kontra-rebolusyonaryong gera sa imperyalismong US na desperadong panatilihin ang Pilipinas bilang mala-kolonya nito sa harap ng umiinit na pakikipaggirian sa China at lumalalang krisis ng monopolyo kapitalismo sa buong daigdig.

Ang mga paulit-ulit na kontra-rebolusyonaryong pakana ay tanda ng malaking kabiguan ng imperyalismo at kanyang mga pasistang papet na igupo ang rebolusyonaryong armadong paglaban ng mamamayang Pilipino. Sa kabila ng pagbubuhos ng bilyun-bilyong piso at pagpapakilos sa buong gubyerno sa kontra-rebolusyonaryong gera ay hindi nito nagagawang tuldukan ang CPP-NPA-NDFP. Bagkus, lalo nitong pinaypayan ang mga kundisyon para sa pagpapalakas at pagpapalawak ng rebolusyonaryong kilusan. Ang pinakakawalang walang kaparis na pasismo-terorismo ng estado habang humahagupit ang matinding krisis ang nagmumulat sa taumbayan sa pangangailangang lumaban nang ngipin sa ngipin, armas sa armas para ganap na lumaya mula sa kahirapan at kaapihan.

Kung kaya’t hindi natatakot ang rebolusyonaryong kilusan at ang mamamayan kina Año, Centino at Galvez. Napatunayan nang mahina at tigreng papel lamang ang mababangis na heneral nang lampasan ng CPP-NPA-NDFP ang rehimeng Duterte. Magagapi ang AFP-PNP sinuman ang nasa pamunuan nito dahil wasto at makatarungan ang digmang bayan na isinusulong ng CPP-NPA-NDFP.

Determinado ang NPA ST na gawin ang parte nito sa pagsusulong ng armadong pakikibaka sa rehiyon at sa buong bansa. Iigpawan ng mga Pulang kumander at mandirigma sa rehiyon ang lahat ng pagsubok, patuloy na magpapalakas, at lilikhain ang malalawak at malalalim na baseng gerilya. Puputok ang mga taktikal na opensiba at aktibong lalaban ang NPA upang ipagtanggol ang bayan at bigwasan ang mga palalong pasistang nang-aapi sa masang anakpawis.

Ipagtanggol ang bayan sa mas mabangis na paninibasib sa pamumuno nina Año, Centino at Galvez