Itakwil ang mapandigmang imperyalismong US!

Dapat tutulan at mariing labanan ang papasidhing paggamit ng imperyalismong US sa Pilipinas bilang instrumento ng imperyalistang pandidigma sa Asya-Pasipiko na siyang pahiwatig ng pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan. Ang teroristang adyenda ng US na mang-upat ng gera para isalba ang humihina nitong kapit sa hegemonikong paghahari sa daigdig ay salungat sa pambansa demokratikong interes ng sambayanang Pilipino at nagsasapanganib sa mga mamamayan ng Asya- Pasipiko.

Bahagi ang pagpunta ni Harris sa Pilipinas noong Nobyembre 19 sa paghahabol ng US na igiit ang hegemonya nito sa daigdig at kontrahin ang paglakas ng karibal nitong imperyalistang China. Serye at sustenido ang pambubulabog ng US sa rehiyong Asya Pasipiko na pangita sa paglulunsad ng mga pagsasanay militar kasama ang mga bansang South Korea, Taiwan, Japan at Pilipinas. Dinadala ng US ang mga barkong pandigma nito at pinalilipad ang mga eroplanong militar sa mga teritoryong kadikit ng China, sa tabing ng kalayaan sa paglalayag at mga ehersisyong militar. Nitong taon din, pinainit ng US ang girian sa pagitan ng China at Taiwan sa pagdalaw ni Nancy Pelosi sa huli. Samantala, sunud-sunod na inilunsad sa hilagang bahagi ng Luzon at mga probinsyang kaharap ng West Philippine Sea (WPS) ang mga joint military exercises sa pagitan ng US, Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa ng US nitong taon. Pang-uupat ito sa China lalo’t 200 km lamang ang layo ng Luzon sa Taiwan.

Bilang tugon, mas agresibong pumopostura ang China sa South China Sea at buong rehiyon. Nagsasagawa ito ng sariling pagsasanay-militar sa mga pwersang nabal at panghimpapawid. Gayundin, sumagot ang North Korea ng sariling testing ng mga misayl.

Tiyak na magpapaypay sa tensyon sa rehiyon ang pagdalaw ng ikalawang pinakamataas na lider ng US sa Palawan, islang kadikit ng Spratly Islands sa WPS. Nasa sentro rin ng isla, sa Oyster Bay sa loob ng Ulugan Bay, Puerto Princesa City, ang isang naval station ng US na ginagamit sing-aga ng 2014. Sa likod ng mga hungkag na buladas ng pagtatanggol ng US sa Pilipinas kontra China, itinulak ni Harris ang pagpapalakas at pagpaparami ng mga base militar ng US sa bansa. Ipinangalandakan nang magtatayo ang US ng limang bagong base militar, dagdag sa kasalukuyang 21 base na umiiral sa bisa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sa pagitan ng US at reaksyunaryong republika ng Pilipinas. Naglaan na ang gubyerno ng US ng $66.5 milyon para sa mga target na bagong base at $100 milyon na pautang para sa gamit-militar.

Nabigyan ng ligal na batayan at nainstitusyonalisa ng US ang panghihimasok at garapalang paggamit sa Pilipinas bilang lunsaran ng digma sa bisa ng mga tagibang na kasunduang militar. Ang Mutual Defense Treaty (1951) ang nagtiyak sa kontrol ng imperyalismong US sa AFP-PNP mula sa indoktrinasyon, pagsasanay at pagpaplano sa tabing ng pagpapayong militar. Naging salalayan ito ng iba pang mga tratado na nagbigay daan sa malayang pagpasok ng mga tropang Amerikano at kanilang mga armas; pagtatayo ng mga dayuhang base militar at pagiging sarado nito sa pagbubusisi ng mga Pilipino; paglahok ng pwersang militar ng US sa mga panloob na tunggalian sa Pilipinas; at pagmobilisa ng pwersang Pilipino sa mga gerang agresyon ng US.

Nais ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte na ibayong palakasin ang mga tratadong militar ng US na tiyak na nilaman ng pulong ni US Defense Secretary Lloyd Austin at DND Senior Undersecretary Jose Faustino sa Cambodia noong Nobyembre 22. Pagtataksil ito sa mga Pilipinong naging biktima ng karahasan ng mga sundalong Amerikano at mamamayang pinagkakaitan ng kabuhayan at karapatan sa sariling bayan. Kabilang dito ang mga residente ng Ulugan Bay na hindi na malayang makapasok at makapangisda sa look mula nang ipwesto roon ang base ng US.

Nakagagalit ang lantarang paggamit ng US sa Pilipinas bilang base sa hegemonya nito sa Asya-Pasipiko. Sa panahon ng mga gerang agresyon sa Vietnam at Korea, naging refueling station ang Pilipinas ng mga mapangwasak na eroplanong pandigma ng US at pahingahan ng mga tropang Amerikano. Malala pa, nagpadala ang papet na republika ng mga sundalong Pilipino para lumahok sa mga digmang agresyon ng US.

Hinarap ng mga tunay na makabayan at nagmamahal sa kapayapaan na mamamayang Pilipino ang pagyurak sa pambansang soberanya ng marubdob na pagkundena sa US. Itinakwil nila ang US dahil sa pang-uupat ng digma para palawakin at patatagin ang saklaw ng hegemonya nito sa ekonomya, pulitika at militar. Hanggang ngayon tinututulan ng mamamayang Pilipino ang pandidigma ng US, na ipinamalas sa mga protesta sa pagbisita ni Harris.

Subalit habang nagngingitngit ang mamamayang tutol sa US, lantarang nagpapakatuta at nangangayupapa sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte-Carpio kay Harris. Personal pa silang nakipagkita at usap sa magkahiwalay na okasyon sa sugo ng imperyalista. Malugod ding tinanggap ng AFP ang ayudang militar at pangakong pagtatanggol ng US sa Pilipinas kahit na sa aktwal, walang kongkretong itinulong ang US sa harap ng pang-aagaw ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa WPS.

Ang lahat ng ito’y apirmasyon na patuloy na ihahain ng lokal na naghaharing uri ang Pilipinas bilang malakolonya ng US kapalit ng suporta sa kanilang paghahari at pandarambong sa sambayanang Pilipino. Kaakibat ng pagpapatupad ng adyendang militar ng US sa Asya Pasipiko ang pagpapatindi ng kontra-rebolusyonaryong gera sa loob ng Pilipinas upang supilin ang mga anti-imperyalistang pwersa—lalo ang CPP-NPA-NDFP. Katunayan, nakaayon ang ipinatutupad na brutal na kontra-rebolusyonaryong gera sa anti-komunistang doktrina ng US counter-insurgency guide.

Malaking pabor ang suportang militar ng US sa hibang na pangarap ng rehimeng US-Marcos-Duterte na durugin ang armadong paglaban ng mamamayan. Mula 2016-2019, tumanggap ang tiranikong rehimeng Duterte ng halagang $267 milyon na foreign military financing o pautang para sa akwisisyon ng mga makabagong gamit pandigma sa balangkas ng gyera kontra-“terorismo” ng imperyalismong US. Malinaw na direktang sinusuportahan ng US ang pambobomba, panganganyon at teroristang pang-aatake ng pasistang AFP-PNP sa nakikibakang mamamayang Pilipino. Nagkakaisa ang pasistang rehimeng Marcos-Duterte at amo nitong US sa pang-aapi at pagsasamantala sa sambayanang Pilipino.

Sa harap ng imperyalistang digmang agresyon at lumalalang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, kailangang magbigkis ang lahat ng pwersang lumalaban sa imperyalismo at pasiglahin ang mga pakikibaka para ibagsak ito. Dapat igiit ang pagbabasura ng mga di-pantay na kasunduang militar at pagpapalayas sa pwersang militar ng US sa Pilipinas. Singilin ang imperyalismong US sa mga paglabag sa karapatang tao, pagsira sa kalikasan at pangyuyurak sa soberanya ng bansa.

Nasa unahan ng anti-imperyalistang pakikibaka ang rebolusyonaryong kilusan na konsistenteng naninindigan para palayain ang Pilipinas mula sa kontrol ng Imperyalismong US. Nilalabanan ng rebolusyonaryong kilusan ang lahat ng imposisyon ng US sa Pilipinas, mula sa larangan ng militar, pulitika, ekonomya, hanggang kultura.

Pangunahing programa ng demokratikong rebolusyong bayan ang pagpapabagsak sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at itayo ang tunay na nagsasariling demokratikong gubyernong bayan. Kailangang palakasin ang lahat ng pwersa ng rebolusyon lalo ang NPA, na siyang sandata ng bayan, upang ipagtagumpay ang digmang bayan at ganap na pawiin ang pagkubabaw ng imperyalismong US sa bansa. Ang pagtatagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon ang ambag ng mamamayang Pilipino sa paggapi sa imperyalismo at pagsulong ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon.###

Itakwil ang mapandigmang imperyalismong US!