Ka Jose Ma. Sison, rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanang Pilipino

Sa pagpanaw ni Kasamang Jose Ma. Sison, pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, binabalikan ng JRC – NPA Masbate ang isang linya mula sa kanyang kathang tula, “katapangan hanggang huling hininga ang bumubuhay sa isang martir lagpas sa kanyang kamatayan.”

Tunay ngang ang hindi pangkaraniwang katapangan ni Ka Joma sa pagpupundar ng Partido Komunista ng Pilipinas na siyang nagsilbing gabay sa rebolusyong Pilipino ang nagbibigay sa kanya ng buhay lampas pa sa kanyang pagpanaw. Marapat lamang na ibandilyo sa buong bansa at sa bawat sulok ng kanayunan at kalunsuran ang kadakilaan ng buhay ni Ka Joma na kanyang ilinaan para sa bayan.

Nag-uumapaw sa rebolusyonaryong kabayanihan ang buhay at pakikibaka ni Ka Joma. Iginugol niya ang mayorya ng kanyang buhay para sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa Pilipinas at sa pagtataguyod ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa buong daigdig.

Pinakamalaking ambag niya ang pangunguna sa muling pagtatayo ng Partido Komunista ng Pilipinas noong Disyembre 26, 1968 sa Brgy. Dulacac, Alaminos, Pangasinan. Mula rito, tuluy-tuloy nang umabante ang rebolusyong Pilipino hanggang sa kasalukuyan nitong antas, lampas limang dekada makaraan.

Ang pagpanaw ni Ka Joma ay sadyang napakalaking kawalan para sa sambayanang Pilipino, sa Partido at rebolusyonaryong kilusan. Gayunpaman, nakatitiyak nang mabilis na makakabawi ang rebolusyonaryong kilusan dahil kumpletong nailatag na ni Ka Joma sampu ng mga tulad niyang lider-Komunista ang sapat na puhunan para sa patuloy na paglago ng rebolusyong Pilipino.

Naninindigan ang JRC-NPA Masbate sa kadakilaan ng buhay para sa bayan, para sa sambayanang Pilipino at para sa interes ng higit na nakararaming naghihirap, pinagsasamantalahan at inaapi. Karangalan ang mamatay at i-alay ang buhay para sa tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan.

Download: PDF

Ka Jose Ma. Sison, rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanang Pilipino