Kagitingan ang pagtangan ng armas--NPA-Bicol

Audio Link: https://audiomack.com/song/gintong-silahis/20200409-kagitingan-ang-tumangan-ng-armas

Ngayong Araw ng Kagitingan, pinagpupugayan ng RJC-BHB Bikol ang mga Pulang kumander at mandirigma at mamamayang Bikolanong hindi kailanman bumitiw sa pagtanaw sa isang lipunang malaya sa pang-aapi at pagsasamantala. Sa paglahok sa digmang bayan, walang pag-iimbot nilang sinusuong ang buhay-at-kamatayang pakikibaka.

Higit na naitutulak ang mamamayang tumangan ng armas sa kabila ng matinding panunupil ng rehimeng US-Duterte. Noong diktaduryang Marcos, humugos ang kabataan, mga propesyunal, manggagawa at iba pang sektor sa kanayunan upang lumahok sa armadong pakikibaka. Lumahok sila sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka at inalay ang kanilang buhay para sa paglaya mula sa kamay ng imperyalismo, burukrata kapitalismo at pyudalismo. Tiyak na ito rin ang kagitingang ipapamalas ng mamamayang Pilipino upang biguin ang diktadura at nakaambang batas militar ni Duterte.

Nananawagan ang RJC-BHB Bikol sa mamamayang Pilipinong itaas ang bandila ng rebolusyon. Mananatiling bukas ang mga sonang gerilya at yunit ng hukbo sa sinumang nagnanais sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at maging bahagi ng pakikibakang higit pa sa pansariling kapakinabangan. Kagitingan ang lumaban para sa interes ng nakararami. Kagitingan ang pagtangan ng armas at lumahok sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Kagitingan ang mag-alay ng buhay para sa sambayanan.

Lumaban at lumaya!
Talingkas sa pagkaoripon!

Kagitingan ang pagtangan ng armas--NPA-Bicol