Kumprehensibo nga Isulong ang Inaway Banwa kag Paslawon ang Terorismo sang Rehimeng US-Marcos II!

Masinadyahon nga ginsaulog sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA)upod sa mga rebolusyonaryong masa sa Central Negros ang ika-54 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa karun nga adlaw Marso 29, 2023 gikan sa pagkatukod sini sadtong Marso 29, 1969 matapos ang madinalag-on nga Una nga Dungganon Kahublagan Panadlong sadtong 1968 sa absoluto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines.

Upod sa sini nga okasyon, lubos gid ginapasidunggan sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan ang paghatag sang mataas nga pagsaludar kag pagpasidungog sa mga rebolusyonaryong martir nga naghalad sang ila mga kina-alam kag pagsakripisyo sang ila kabuhi sa pag-alagad sa malapad nga masa, pagpakig-away batok sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo kag pyudalismo nga nag-amot sa pag-angat sang inaway banwa sa mataas nga halintang. Ginahanduraw kag ginkilala sang mga kaupod ang kabuhi kag mga komprehensibong kontribusyon nila Ka JOMA (Jose Maria Sison-Founding Chairman, Communist Party of the Philippines (CPP), Ka ORIS (Jorge Madlos-Tagpamaba, National Operational Command-New People’s Army), Ka JUANITO MAGBANUA (Romeo Nanta-Tagpamaba-Apolinario Gatmaitan Comand-Regional Operational Command-New People’s Army-Negros Island), Ka ERICSON ACOSTA-Consultant, National Democratic Front of the Philippines, Ka BEDAM (Virgilio Tamban), Ka YUHAN (Benjack Ruelles), Ka REYMUND (Michael Asuncion), Ka MAX (Marlon Albino), Ka JORGE (Janhel Sarsa), Ka JEKOY (Mario Baldusa), Ka JESSIE (Leonardo Panaligan) kag 10 pa ka iban nga maisog nga nakigsumpong sa pasistang 62nd IB sa sityo Agit, Brgy Trinidad sadtong Marso 23, 2021 nga sanday Ka JUN, Ka JK, Ka JAKE, Ka ERON, Ka MIGHTY, Ka BONG, Ka JONAS, Ka PIDO, Ka TROY kag Ka DIEGO. Sila ang tunay nga baganihan sang rebolusyon bangud sang ila lubos nga pag-alagad sa pumuluyong ginahimuslan kag g inapigos. Nagbuhi sila sang ila armas sa katapusan nga pitik sang ila pulso. Ang ila kabuhi kaangay kabug-at sang bukid Canlaon nga maga-ngurob tanda sang maisog kag determinado nga pagsulong sang armadong paghimakas agud hilwayon ang sahing anakbalhas kag pumuluyong Pilipino sa kamot sang mapiguson nga sosyedad Pilipino. “Mapatay man ang kaangay nila nga mga rebolusyonaryo apang ang rebolusyon magpadayon.”

Lubos man ginapasalamatan sang LPC-NPA ang matutom nga paggiya sang CPP dira sa absoluto nga pagpamuno sini sa NPA agud mabutang sa husto ang paglapat sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag mga sandigan nga prinsipyo dira sa mga rebolusyonaryong hilikuton agud ma-edukar, ma-organisa kag mapahulag ang bug-os nga rebolusyonaryong pwersa ilabe na ang masa sa kongkreto nga kahimtang. Subong man makapangibabaw kag mapa-abante ang inaway banwa sa mataas nga halintang batok sa kaaway sa sahi kag mga pasistang AFP, PNP kag iban pa nga mga makinaryas sang reaksyunaryong estado. Ginkilala sang NPA ang krusyal nga papel kag responsibilidad sang PKP sa pag-ubay sa pulang hangaway kag bug-os nga rebolusyonaryong masa nga nakapangibabaw kita sa lunsay militar nga pakana sang rehimeng US-Duterte kag dako nga hangkat sa pagsulong sang inaway banwa sa liwat nga pagbalik sang inutil nga rehimeng US-Marcos.

Labaw man nga ginapasalamat sang LPC-NPA ang bug-os nga rebolusyonaryong masa kag iban pa nga mga demokratiko kag patriotikong pwersa sa padayon nga suporta sa armadong paghimakas. Ang wala paghubas nga suporta sang masa sa rebolusyon ang makasaysayanon kag makahulusga sa ginapaabot nga kadalag-an sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa. Nakig-away kag nagsakripisyo sang ila kaugalingon nga kabuhi sa pag-alagad sa pumuluyo kag may kaisog nga gina-atubang ang kapintas sang estado lamang mahilway ang kadam-an nga pumuluyo sa kamot sang kaaway sa sahi. Lubos gid nga ginapasidunggan kag paghatag sang pula nga pagsaludo sang LPC-NPA sa tanan nga mga martir sa hanay sang pumuluyo kaangay nila Cristina Jacolbe, Everly Kee Jacolbe, Rodan Montero, Orlando Fat, Victor Baldonado, Greg Cantela kag Pompeo Landisa. Sulundon sa hanay sang masa sang pumuluyo ang ila kaisog kag paghimakas sa tunga sang kabangis sang pasistang militar. Lig-on kag indi matay-og ang panindugan para sa kadam-an sa pihak sang mga unos nga ila nadangatan kaangay sang pagpamahug kag pagpanghaylo sang pasistang kaaway. “Wala bisan anu ang pulang hangaway kon wala ang suporta sang masa kag wala man bisan anu ang katawhan kon wala sila sang kaugalingon nga hukbo sang banwa” Sila ang nagserbe nga inspirasyon sang malapad nga masa sa padayon nga paghimakas batok sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo kag pyudalismo. Dira sa pag-isa kag pagbinuligay sang masa padayon nga paghimakas batok sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo kag pyudalismo. Dira sa pag-isa kag pagbinuligay sang masa kag NPA, ang liyabe nga armas sa pagpukan sang kaaway sang pumuluyo tubtob malab-ot ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Sa pihak sang heightened operational tempo kag estilong dumog nga FMO sang pasistang kaaway sa tuyo nga wasakon kag ibutang sa insignipikante ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa isla, paslaw kag nagtamparus sa nawong sang militar kag reaksyonaryong estado ang aton pagpangibabaw kag pag-ani sang mga kadalag-an sa tanan nga bahin sang pagsulong sa sulod sang isa ka tuig (Marso 29, 2022-Marso 29, 2023).

Sa ika-54 nga anibersaryo sang NPA, puno sang militansya, determinasyon kag kalipay nga ginaselebrar naton bungud sang aton naangkon nga mga kadalag-an sa pagtukod sang organong pampulitika dira sa pagtukod sang baseng masa, pagsulong sang armadong paghimakas kag paglunsar sang agraryong rebolusyon.

Sa pagtukod sang baseng masa; namentinar nga nakonsolida kag mahulagan gihapon sang NPA ang kabilugan nga lugar sakop sang larangan gerilya. Padayon kag dugang man nga nagalapad ang lugar sa walo ka banwa nga may masobra sa 60 ka baryo kag malapit sa 400 ka sityo ang masami malab-ot sa paghulag sang Pulang hangaway sa kada tuig. Ang masingki nga operasyon militar sa larangan ang nagtulod sa hilikuton pagpalapad sang Pulang hangaway. Samtang uyat gihapon sang NPA ang inisyatiba sa malapnagon kag masinsin nga pagpakig-away gerilya sandig sa nagadalom kag nagalapad nga baseng masa nga dugang nagpa-uswag sa teatro sang gyera sa Central Negros. Bangud sini wala malimitahan ang paglunsar sang mga edukasyon masa agud pataason ang kamuklatan pampulitika sang mga katapo sang rebolusyonaryong organisasyon masa dira sa Pambansang Demokratikong Paaralan (PADEPA). Sa pihak nga punggan sang kaaway, nakatukod kita sang isa ka bag-ong yunit sang Lubos nga Asosasyon Masa (LAM-PKM) kag liwat nga nalunsar ang madinalag-on nga asembleya sang tatlo ka yunit sang LAM-PKM sadtong Abril 2022 sa dugang nga pagpalig-on kag liwat nakapili sang mga bag-ong opisyales sa pagderiher sang natukod nga mga komitiba sa organisasyon, depensa, edukasyon-kultural, ekonomiya-produksyon, arbitrasyon kag ikaayong-lawas. Samtang padayon man ang pagtukod sang mga bag-ong grupo-pang-organisa kag pagrekober sang daan nga mga erya nga nahulagan sadto. Padayon man ang pagdako sang baseng masa gikan sa masobra sa 38,000 nga organisadong masa nga naglab-ot sa 150,000 ang pangkabilugan nga isip. Nagalarga man ang hilikuton edukasyon-propaganda agud ibuyagyag, pamatukan kag awayon ngipon sa ngipon ang kabutigan kag patalang nga mga black-propaganda sang mga manugtaghol nga makinaryas sang pasistang AFP-PNP upod sa lapnagon nga korapsyon kag ala Martial Law nga pagdumalahan sang US-Duterte kag US-Marcos II sa subong nga rehimen.

Sa armadong paghimakas; nakapatuhaw kita sang halos over-sized squad nga kusog sang mga bag-ong napatapo sa NPA gikan sa mga intelektwal nga mga pamatan-on sa kaumahan. Boluntaryo nga ginpadala sang ila mga ginikanan bangud sang redtagging kag pagpanglagas sang estado sa ila dira sa anti-terror law sang mapintas nga estado. Nagdako man ang isip sang reserba nga kusog sang BHB. Ang yunit milisya naglab-ot sa malapit sa 50 ka yunit nga may masobra sa 500 ang mga katapuan. Samtang naglab-ot sa 100 ang iban pa nga yunit gerilya nga nagserbe lubos panahon kag partaym nga maghulag sa sakop sang mga munisipalidad. Sila ang mga pwersang hangaway nga katimbang sang NPA sa pagtukod sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag paglunsar sang armadong paghimakas. Padayon ang pagkonsolida pulitiko-militar sa hanay sang pulang hangaway sa larangan gerilya. Dose ang nakatapos sa BKPM crash course sa sulod sang isa ka semana nga paghanas pulitiko-militar samtang ang kabilugan nga tropa sang Pulang hangaway sang banwa upod sa yunit milisya kag iban pa nga yunit gerilya ang adlaw-adlaw nga ginapanday sa mga pagtuon kag paghanas pulitiko-militar kag regular nga 3-check-up sa pagpalig-on sang ila mga panindugan, kahanda-on sa pagpakig-away kag performance sa trabaho.

Bangud sini nakalunsar kita sang halos 26 ka taktikal nga opensiba kag nakakumpiska sang anum ka mga armas, mga bala kag lohistika militar. Ini ang kongkreto nga sabat sang NPA sa mga yamo kag reklamo sang pumuluyo kaangot sa malaba na nga listahan sang pasistang militar sa pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung kag mapaluntad ang hustisya sa mga biktima batok sa pasismo kag terorismo sang estado. Kaangay sang brutal nga pagpatay kay Jacolbe, sa iaya anak nga si Everly Kee, Montero, Baldonado,Fat,Cantela kag Landisa sa sulod sang isa ka tuig (2022-2023).

Sa sulod sang isa ka tuig, nabalhag nga 21 ang napatay kag indi magnubo sa 11 ang nasamaran sa hanay sang AFP, PNP, CAFGU kag mga intel assets sang militar. Samtang nahawanan ang larangan batok sa mga kriminal, kontra-rebolusyon kag malain nga elemento nga padayon nagasabwag sang ila mga kontra-pumuluyo nga mga kalakasan. Sa pihak nga bahin, naka-agum naman ang NPA sang tatlo ka depensibang aksyon sadtong Oktubre 2022 sa Guihulngan City, Negros Oriental diin nangin martir sanday Ka REYMUND kag Ka MAX kag sadtong Nobyembre 2022 sa Moises Padilla, Negros Occidental kag pagkamartir naman ni Ka JEKOY kag Ka JORGE.

Sa rebolusyon agraryo; padayon ang simple nga kooperasyon sa tunga sang masa agud pataason ang ila kita kag produksyon sa pagpangibabaw sa malala nga krisis nga gina-atubang sang sistemang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga pungsod Pilipinas. Biktima ang kadam-an ilabe na ang sahing mangunguma sang grabe nga implasyon diin nagatimbuok ang presyo sang petrolyo nga nagtuga sang pagtaas man sang presyo sang mga balaklon kaangay sang abono kag nagapanguna nga panginahanglano kag pagkaon. Bangud sang kakulang sang serbisyo-sosyal kag pagka-inutil sang rehimeng Marcos II sa pagsabat sang ginamulo sang pumuluyong Pilipino sa kaimulon kag kagutom, tubtob subong halos wala pa nakatibawas ang mga mangunguma kag iban pa nga sektor sa dala nga halit sang Covid -19 pandemic, bagyo Odette kag iban pa nga mga kalamidad kaangay sang militarisasyon nga nagdislokar sang ila pagpuyo kag pangabuhian, agud nga makapangibabaw. Tubtob karun, padayon pa ang “bayanihan system” nga ginahimo sang rebolusyonaryong masa sa larangan. Kapin sa 70-90 ka indibidwal ang ginamobilisa sa kada adlaw sa mga yunit sang organisasyon masa upod sa hukbo sang banwa. Halos 5-7 ka mga balay ang napatindog sa kada-adlaw nga wala sang bulig gikan sa reaksyonaryong estado. Dugang pa, nangin papel na nila ang pagsabat sa pila ka panginahanglanon sang pamilya sang mga pultaymer sa hukbo kag mga martir sa hanay sang masa nga nabiktima sang kapintas sang reaksyonaryong estado.

Masobra man sa 2,000 ka indibidwal ang nahatagan serbisyo medikal sang NPA sa sakop sang prenteng gerilya paagi sa alternatibo nga pagbulong kaangay sang accupuncture, accupressure, paghimo kag paggamit sang herbal powder kag syrup.

Ang pabulusok nga krisis sa resesyon sang sistemang kapitalismo kag pagpangsulsol sang imperyalismong US ang makapa-igting sang mga kontradiksyon padulong sang liwat nga pangkalibutanon nga gyera. Mas magasingki pa ang banggi-anay sa tunga sang mamumugon kag kapitalista, sa tunga sang imperyalista kag kaangay nga imperyalistang pungsod, sa tunga sang imperyalista kag mga kolonyal kag malakolonyal nga mg pungsod kag maga-usbong ang rebolusyong proletaryo sa bug-os nga kalibutan batok mapanghimulos nga sahing kapitalismo. Samtang sa US puppet nga rehimen kaangay sang pungsod Pilipinas, ang padayon nga pagkadunot sang sistemang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga pungsod, mabatyagan ang mas pag-ingting sang biak sa tunga sang nagahari nga sahi sa pungsod. Nangin masingki man ang biak sa tunga sang mga heneral sang AFP, PNP kag iban pa nga estruktura militar sa pungsod nga ginakadismaya kag pagka-disgusto sang junior officers kag rank and files sa nasambit nga ahensya sang gobyerno. Maga-ingting man ang political rivalry sa tunga sang mga reaksyunaryong partido sa pag-agaway sa poder para sa korapsyon kag pagmentinar sang estado poder sa nagkalain-lain nga halintang. Gani mas paborable ang sitwasyon sa pagsulong sang armadong paghimakas sa hanay sang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan. Krusyal ang sentral nga katungdanan sang Bag-ong Hangaway sang Banwa nga absoluto ginapamunuan sang Communist Party of the Philippines nga ibutang sa unahan ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa tubtob sa tunay nga kadalag-an nga may demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan.

Dapat tungdan sang LPC-BHB ang mga masunod:

Dugang kakahas nga pabaskugon ang Bag-ong Hukbo sang Banwa; magplano kag i-programa ang pagpadako sang isip sang Pulang hangaway. Tukuron ang dugang nga mga platun sang hukbo sa larangan gerilya kag lab-uton ang mga kusog kumpanya sang NPA sa madasig nga makinaryas sa pagkonsolida kag pagpalapad sang baseng masa. Rekruton ang mga intelektwal sa kasyudaran kag kaumahan. Rekruton man ang mga maayo nga anak sang mga mangunguma nga nakasandig sa pangkabilugan nga patakaran sa pagpatapo. Rekruton ang 18 anyos nga edad pasaka, may maayo nga panglawas kag paminsaron. May maayo nga rekord sa pulitika kag rekomendado sang rebolusyonaryong organisasyon masa kag iban pa nga pamunuan sa lokalidad nga ila ginhalinan.

Mangin matinugahon sa pagkonsolida sang Pulang hangaway; regular nga maglunsar sang paghanas pulitiko militar. Armasan ang hangaway sang mga sandigan nga rebolusyonaryong prinsipyo sa pagpaayo sa pagtungod sang hulikuton masa dira sa paglunsar sang edukasyon masa, edukasyon-propaganda, hilikuton alyansa kag iban pa. Dugang palambuon ang kapasidad kag kapabilidad sang mga hangaway sa pagpakig-away gerilya. Ilunsar ang regular nga pagtasa, pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon. Subong man 3 check-up sa pagpalig-on sang panindugan, syentipiko nga kaisog sa pagpakig-away batok sa kaaway kag pagpa-uswag sang estilo sa pagtrabaho.

Maglunsar sang lapnagon kag madinalag-on nga taktikal nga opensiba; magdihon sang mga plano sa opensiba nga moda sa pagpatuhaw sang armas kag lohistika militar gikan sa kaaway nga AFP, PNP kag iban pa nga pasistang tropa agud ipa-armas sa mga bag-ong rekrut nga hangaway sang banwa. Tasahon ang mga inagihan sa paglunsar sang mga taktikal nga opensiba. Magtuki sang mga bag-o nga taktika kag teknika sa pagpakig-away nga makakumpiska sang armas.

Magkonsolida kag magpalapad; magpakamaayo sa sosyal nga imbestigasyon kag pag-analisa sa sahi nga magserbe nga iwag sa madasig nga konsolidasyon kag pagpalapad. Dugang ini nga makahatag sang inisyatiba kag malapad nga maniobra sang hangaway sang banwa batok sa atake sang kaaway. Tuyo sini nga ipreserbar ang kusog sang Partido, BHB kag baseng masa. Samtang dugang nga kakahas sa pagpakamaayo sa solido nga pag-organisa. Madasig nga i-angat ang lebel sang organisasyon masa kag tukuron ang mga organong gahum pampulitika.

Abuton ang mga nahanunga, demokratiko kag patriotikong pwersa. Pahulagon sila nga magpanguna sa pagsuporta sa mga paghimakas sa pag-angkon sang demokratikong kinamatarung kag interes sang sandigan nga pwersa.

Lubos nga alagaran ang masa; magpakamaayo sa paglunsar sang kontra-pyudal kag anti-pasista nga linya sang paghimakas sa kaumahan nga nagakumplimentar sa paghimakas kontra-imperyalista kag kontra-pasista sa puting lugar kag urban. Pursigido nga isulong ang rebolusyong agraryo tubtob sa maksimum nga pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta halin sa minimum nga pagpakig-away sa agalon may duta dira sa pagpamatok sa mala-pyudal kag pyudal nga pagpanghimulos nga nagaluntad sa kaumahan.

Mabuhay ang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa!
Mabuhay ang masa!
Mabuhay ang CPP/NPA/NDF!
Mabuhay ang mga rebolusyonaryong martir!
Mabuhay ang ika-54 nga Anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa!

Kumprehensibo nga Isulong ang Inaway Banwa kag Paslawon ang Terorismo sang Rehimeng US-Marcos II!