Pagbati ng Kabataang Makabayan-Timog Katagalugan sa BHB sa ika-54 nitong anibersaryo

Ang patuloy na pag-alab ng armadong pakikibaka at ng rebolusyonaryong kilusan ang siyang tanglaw na nagpapatibay sa makatarungang paghihimagsik ng Kabataang Makabayan patungong tagumpay. Ang ating sinumpaang tungkulin sa demokratikong rebolusyong bayan ay isang matagalang digmang bayan. Sa patuloy na pag-igting ng lakas ng ‘di magapi-gaping Hukbo ng Mamamayan, marami na itong tinupok na mga kaaway upang ipaglaban ang hustisya at demokratikong karapatan ng masang-api. Lalong magniningas ang alab ng pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) higit lalo ngayong tayo ay nasą ilalim ng isa na namang rehimeng US-Marcos. Sa harap man ng laksa-laksang hanay ng mga kaaway o mga kawal ng reaksyunaryong estado, kaya nating sunugin ang dambuhala nilang mga makinarya kung ating papangunahan ang pagtangan ng armas at pakikiisa sa armadong pakikibaka.

Sa ika-limampu’t apat na taon ng Bagong Hukbong Bayan, pagpupugay at pakikiisa ang alay ng Kabataang Makabayan-Timog Katagalugan. Limampu’t apat na taon nang namamayagpag ang armadong pakikibaka sa patnubay ng teoryang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa ilalim ng Partido. Ang teoryang MLM ay sandata ng BHB upang pamunuan ng rebolusyonaryong pulitika ang armas laban sa reaksyunaryong estado. Sa kasalukuyan, lalong tumitindi ang kapangyarihan ng mga kaaway dahil sa pinagsamang lakas ng pasistang Marcos-Arroyo-Duterte. Higit kailanman, lalo dapat paigtingin ang armadong pakikibaka upang pabagsakin ang mga naghaharing pwersa sa lipunan.

Totoong matagal ang digmang bayan subalit mapapabilis pa lalo ang paglalagablab ng armadong pakikibaka kung lalangisan ito ng malawakang pag-oorganisa sa baseng masa. Ang tagumpay ng digmang bayan ay nakasalalay sa panlahatang pagpapakilos ng sambayanan. Susing karakter ng Kabataang Makabayan ang angking sikhay nito sa pag-oorganisa at propaganda sa iba’t ibang sektor. Bukod dito, ang hindi matawarang sigla ng KM ay may malaking potensyal na ambag sa rebolusyon dahil ang lakas nito ay ang inaasahang magsusustena sa pwersa ng BHB. Ang ating alay sa rebolusyon, kasama ng ating sigla at lakas sa pag-oorganisa at propaganda, ay bilang lakas-tauhan ng armadong pakikibaka na mapagpapatuloy sa mga tagumpay ng mga naunang henerasyon.

Taliwas sa alam ng karamihan, ang mga pulang mandirigma ay hindi lamang mga hukbo ng masa. Sila rin ay mga pintor, aktor, doktor, guro at mga dalubhasa sa ekonomiya at politika. Ito ay mga larangang nilalanguyan ng mga kabataan. Patunay ito na komprehensibo at holistiko ang pakikibaka tungo sa tagumpay sapagkat ang ating hukbo ang tunoy na tagapaglingkod ng masa. Sapat at hinog ang karanasan ng kabataan upang ipagtagumpay ang digmang bayan kasama ang ating mga manggagawa at magsasaka.

Hindi hihina ang alab ng armadong pakikibaka bagkus ay lalong maglalagablab upang sunugin ang naglalakihang mga interes at makinarya ng estado na nagpapahirap sa sambayanan. Walang kahit anong pwersa ang makapagpabagsak sa BHB dahil hangga’t may pang-aapi ay patuloy na dadami ang bala ng baril, tatalim ang mga itak at lalakas ang iba pang sandata ng hukbo katuwang ang teoryang MLM bilang gabay sa direksyon na patutunguhan ng marahas na digmang bayan. Kabataang Makabayan, tumungo sa kanayunan! Tanganan ang armas at maglingkod sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Pagbati ng Kabataang Makabayan-Timog Katagalugan sa BHB sa ika-54 nitong anibersaryo