Magbalikwas, sumapi sa NPA, paigtingin ang Digmang Bayan!

Ipinagbubunyi ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid(PKM)-Rizal ang ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan o New People’s Army ng may mataas na kapasyahang ipagtagumpay ang Digmang Bayan at kamtin ang tunay na demokrasya at kalayaan. Marubdob nitong ipinapaabot ang pinakamataas na pagsaludo sa lahat ng Pulang Mandirigma at Kumander na magiting na nakikipaglaban sa araw-araw na pagsusulong ng pakikidigmang gerilya, rebolusyong agraryo at ng pagbubuo ng tunay na gubyerno at hukbo ng mamamayan, upang wakasan ang ilang dekada nang pagsasamantala ng mga naghaharing uring Imperyalistang US, malaking burgesya kumprador at mga panginoong maylupa.

Sa mahalagang araw na ito ay muli nating pinagpupugayan si Kasamang Jose Maria Sison, Tagapangulo at Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM na siyang nanguna at naglatag ng pundasyon sa pagkakatatag ng ating pinakamamahal ng Bagong Hukbong Bayan. Gayunrin, ang lahat ng mga martir at nagbuwis ng buhay alang-alang sa Demokratikong Rebolusyong Bayan. Ang kanilang buhay na inialay ay hindi kailanman malilimot ng mga magsasaka lalu na sa lalawigan ng Rizal na pangunahin nilang pinaglingkuran. Nakatatak na ito sa kasaysayan ng lalawigan sapul ng pagbubuo pa lamang at pagsisimulang makapagbukas ng mga pulang sona at larangang gerilya. Alalahanin natin ang buhay at kamatayang pakikibaka ng lahat ng mga bayaning Pulang Kumander at Mandirigma kasama na ang mula sa Narciso Antazo Aramil Command-Rizal at iba pa na sina Ermin “Ka Romano” Belen, Jose “Ka Pancho” Villahermosa, Noel “Ka Cely” Levanta, Rodel “Ka Delo” Cruz, Kevin “Ka Facio” Castro, Pablito “Ka Luis” Glindo, Roger “Ka Hammer” Villaflores, Misael “Ka Cuba” Ongtangco at iba pang mga kasamang martir na mga nauna pa.

Ang rebolusyonaryong magbubukid sa lalawigan ng Rizal ay patuloy na sumusuporta sa NPA, ang tunay na hukbo ng mamamayan, sa kabila ng tuloy-tuloy na teror na inihahasik ng mga uhaw sa dugo at mersenaryong AFP at PNP, upang supilin ang rebolusyonaryong adhikain ng mga magbubukid kasama ang lahat ng mamamayang naghahangad ng tunay na pagbabago sa nabubulok na mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunan. Tanging ang tunay na hukbo ng mamamayan ang pag-asa ng ating maralitang magbubukid upang magkaroon ng libreng lupang sakahan at sa pamamagitan nito’y magkakaroon ng matibay na pundasyon ang ating pambansang ekonomiya kasabay ng pagsusulong ng pambansang industriyalisayon na hindi nakaasa sa limos, pagsasamantala at pandarambong ng mga dayuhang imperyalistang bansa at mga lokal na kasapakat na malalaking burgesya kumprador at mga panginoong may lupa.

Tanging ang ating Bagong Hukbong Bayan ang nagsusulong ng isang makatwiran at makataong digma upang wakasan ang tatlong salot na nagpapahirap sa sambayanang Pilipino na Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata Kapitalismo. Katulad ng inumpisahan ng magiting nating bayani na si Gat Andres Bonifacio na ang hangad rin ay makawala sa pananakop ng dayuhang nagsasamantala sa ating mga mamamayan at nagdarambong ng ating likas na yaman.

Kung kaya’t kahit dumaan ang ating Bagong Hukbong Bayan sa sunod-sunod na kampanyang supresyong pinapakawala ng iba’t-ibang rehimen mula pa sa panahon ng diktaduryang Marcos hanggang sa kasalukuyan, at kahit pa ito’y nagkamit ng mga internal na pagkakamali at paglihis, ay nananatili pa rin matikas na nakatindig ang ating Hukbo, sapagkat wasto itong tumatalima sa pamumuno ng ating Partido Komunista ng Pilipinas na ginagabayan ng Marxismo-Maoismo-Leninismo (MLM) na malalim na nakaugat sa masang anakpawis na pinagsasamantalahan.

Mahigit ilang taon nang tinatangka at iniaanunsyo ng reaksyunaryong gubyerno na malilipol na ang CPP-NPA-NDF subalit umabot na sa limang dekada na paulit-ulit na naglulunsad ng mga kampanyang kontra-insurhensya at supresyon sa mamamayan ay hinding-hindi nagagapi ang tunay na hukbo ng mamamayan.

Hinding-hindi magagapi ang NPA sapagkat hindi-hindi nito bibiguin ang mithiin ng mamamayan na lumaya mula sa pagsasamantala!

Isulong at Ipagtagumpay ang Digmang Bayan!
Ibagsak ang Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata Kapitalismo!
Mabuhay ang ika-54 na Anibersaryo ng NPA!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDF at sambayanang inaaapi!

Magbalikwas, sumapi sa NPA, paigtingin ang Digmang Bayan!