Labanan ang planong gamitin ng US ang Pilipinas sa pandigmang estratehiya kontra China

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang imperyalistang US sa pang-uupat at pagpapaigitng ng mga paghahanda sa gera laban sa China at sa paggamit sa Pilipinas at ibang bansa bilang lunsaran ng gera para sa plano nitong pag-atakeng militar sa karibal nitong imperyalistang kapangyarihan.

Sa isang panayam ng Financial Times ilang araw pa lamang ang nakaraan (“Pinalalim ng militar ng US ang ugnayan sa Japan at Pilipinas upang paghandaan ang banta ng China”), tahasang sinabi ng imperyalistang maton na si Lt. Gen, James Bierman, kumander ng Third Marine Expeditionary Force (III MEF) ng sandatahang lakas ng US at Marine Forces Japan, kung paanong malaon nang pinagplanuhan ng US ang pagkakasa ng gera laban sa China, na inihalintulad niya sa maraming taong paghahanda na ginawa nila sa Ukraine:

> Bakit nakamit namin ang antas ng tagumpay na nagawa namin sa Ukraine? Isang malaking bahagi nito ay matapos ang agresyon ng Russia noong 2014 at 2015, seryoso naming pinaghandaan ang mga susunod na sigalot: pagsasanay sa mga Ukrainian, pagpapauna ng mga suplay, pagtukoy sa mga lugar para sa suporta at pagsustine ng mga operasyon.

> Tinatawag namin itong paghahanda ng teatro. At naghahanda kami ng teatro sa Japan, sa Pilipinas at sa iba pang lugar.

Larawan na lansakang kahambugan ng imperyalistang US ang ganitong mga pahayag ni General Bierman sa walang humpay na pagtutulak nito ng pagpapataw ng hegemonya sa mundo sa desperasyon nitong pigilan ang kanyang estratehikong pang-ekonomyang pagdausdos. Paglapastangan ito sa soberanya ng Pilipinas at ibang bansa. Pyesa lamang sa imperyalistang larong chess ang turing nito sa mga “alyado” upang kubkubin ang superpower na karibal nitong China.

Alinsunod sa etratehiya ng Pentagon na kubkubin ang China at maagang pagpupusisyon ng mga pwersa nito sa loob ng tinatawag na first-island chain (unang helera ng mga isla sa palibot ng China), patuloy itong nagpapalakas ng presensyang militar sa Japan, Korea, Singapore at Pilipinas kung saan nagmamantine ito ng mga base militar, at sunud-sunuran ang mga nakaupong gubyerno sa interes ng US.

Noong nakaraang taon, nagdeklara ang gubyernong Marcos na plano nitong pahintulutan ang militar ng US na magdagdag ng lima pang lugar na pinili ng US mismo para magtayo ng mga pasilidad militar sa loob ng mga nakatayong kampong militar o itatayo pang kampo ng Armed Forces of the Philippines: dalawa sa Cagayan, at tig-iisa sa Isabela, Zambales at Palawan. Karagdagan ang mga ito sa mga pasilidad militar na naitayo na ng US sa limang kampo ng AFP sa Ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Pinaniniwalaang bukod sa paunang pagpupusisyon ng mga armas, plano ng US na magtayo ng ground-to-air missile systems sa mga pasilidad na ito, na may bentahe gugwardyahan ng pwersang militar ng Pilipinas sa ilalim ng EDCA.

Ang pagtatayo ng mga pasilidad militar na ito sa Pilipinas ay bahagi ng pinaigting na pang-uupat ng gera sa China, na kinabibilangan din ng pinalaking presensya ng mga pwersang nabal ng US sa kanluran at silangang karagatan ng Pilipinas, sa silangang baybayin ng Japan at sa Taiwan Strait. Patuloy na hinahamon ng US ang One China Policy (soberanya ng China sa Taiwan) bilang sentro ng estratehiya nitong galitin ang China na “unang magpaputok” upang bigyang-katwiran ang isang lahatang-panig na gera laban sa China.

Ang planong missile launching systems at iba pang pasilidad militar ng US na itatayo sa Pilipinas ay magsisilbing magnet sa mga atakeng Chinese laban Pilipinas. Garapalang nilalabag ng US ang soberanya ng Pilipinas sa paggamit sa bansa bilang base para sa paglulunsad ng mga dayuhang gera nito.

Dapat mariing tutulan ng sambayanang Pilipino ang mga planong ito ng US na gamitin ang Pilipinas bilang isang lunsaran ng digma at kaladkarin ang bansa sa teatro ng digma nito laban sa China. Dapat nilang paalingawngawin ang kanilang sigaw laban sa mga paghahanda para sa imperyalistang gera at igiit ang pagpapahupa ng tensyong militar.

Dapat makipag-ugnayan at magbuo ng pakikipagkaisang anti-imperyalista sa mamamayan ng Asia ang sambayanang Pilipino, upang ipagtanggol ang pambansang soberanya sa kani-kanilang mga bansa at labanan ang mga imperyalistang pang-uupat. Sa Japan at Korea, malakas na nilalabanan ang presensyang militar ng US sa kanilang mga bansa. Puu-puong libong mamamayan ang nagsagawa ng mga demonstrasyon upang ipagtanggol ang soberanya ng kanilang bansa at tutulan ang pagpapakatuta ng kanilang mga gubyerno.

Habang iginigiit na lansagin ng China ang pasilidad militar nito sa West Philippine Sea na lumalabag sa soberanyang pangkaragatan ng bansa, dapat ding igiit ng sambayanang Pilipino ang paglalansag sa lahat sa pasilidad militar ng US sa loob ng kampo ng AFP at labanan ang planong pagtatayo ng missile launching systems.

Hinihikayat ng Partido ang sambayanang Pilipino na ipahayag ang kanilang paggigiit sa tunay na pambansang kalayaan, at para sa isang independyente at mapagamahal sa kapayapaang patakarang panlabas. Dapat nilang iparinig sa mga protesta at iparating ang galit nila sa gubyerno at militar ng US at igiit ang pagwawakas sa imperyalistang pang-uupat ng gera.

Labanan ang planong gamitin ng US ang Pilipinas sa pandigmang estratehiya kontra China