Mensahe ng Parangal kay Kasamang Lennel "Ka Aika" Domanais Lennel Domanais: huwarang kabataan, artista at Pulang mandirigma

Iginagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (KTKR)-Cagayan Valley ang pinakamataas na pagkilala at Pulang saludo Kay Lennel “Ka Nina/Aika” Domanais: huwarang kabataan, artista ng sambayan at Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Lipos ng pagdadalamhati at hinagpis ang mga kasama, kaibigan at masa ng mga magsasaka at pambansang minorya ng Cagayan Valley na kanyang buong-pusong pinaglingkuran.

Sa edad na 23, namartir si Ka Aika sa isang depensibang labanan sa pagitan ng BHB at 95th IB sa Villa Cielo, Buguey noong ika-3 ng Mayo 2023. Sa kalagitnaan ito ng pinaigting na focused military operation (FMO) ng 5th ID upang bigyang-daan ang pagtatayo ng dalawang base militar ng US sa ilalim EDCA sa lalawigan ng Cagayan.

Puno ng kasigasigan at optimismo

Bungisngis at palangiti. Iyan ang unang impresyon ng sinumang nakadaupampalad ni Ka Aika. Hindi maaaninag sa kanyang mukha ang ano mang bahid ng kapaguran at panlulumo maging sa harap ng mga pagsubok at sakripisyo.

Dating estudyante ng UP Diliman si Ka Aika bago nagpasyang tahakin ang landas ng armadong pakikibaka noong 2019. Sa unang mga taon, naideploy siya sa isang panteritoryong yunit ng BHB sa Isabela bago tuluyang naitalaga sa pangrehiyonal na sentro de grabidad (RSDG) kung saan siya nahasa bilang opisyal sa panustos. Likas siyang mapagkasama kung kaya’t kahit saang yunit man siya maidestino, at kahit saang erya man siya mapadpad, mabilis siyang napapalapit sa mga kasama at masa.

Matagal siyang naging P4 kung saan umuupo siya sa mga pulong ng kumand at istap na nagbabalangkas at nagpapatupad ng mga plano sa pang-araw-araw na operasyon maging sa pagpaplano at pagpapakat ng taktikal na opensiba. Nakapaloob din siya sa grupong pampulitika at kalauna’y naging kagawad ng komiteng tagapagpaganap sa Sangay ng Partido sa loob ng platun (KT-SPP).

Kaiba sa danas ng ibang suplay opiser na madaling ma-stress lalo na sa mga kasamang makulit sa bisyo, mahaba ang pasensya at magiliw pa rin si Ka Aika. Sa mga panahong limitado ang suplay, matiyaga siyang nagpapaliwanag sa mga kasama nang nakangiti. Karaniwan na rin ang kanyang pagpapamulat at pagpapaalala sa mga briefing hinggil sa wastong pangangalaga at pagpapahalaga sa mga kagamitan, pagtataguyod ng demokrasya sa ekonomya, at pagsasabuhay ng simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka.

Nag-uumapaw din sa inisyatiba si Ka Aika. Lalo siyang naging kahanga-hanga sa mga panahon ng kagipitan at mahigpit na blokeyo sa ekonomya at pagkain kung saan lagi siyang nagboboluntaryo na sumama sa mga hakot at produksyon, kahit ilang araw pa ang layo nito, masiguro lamang na may kakainin ang mga kasama. Malayo ang narating ng kanyang maliliit na hakbang. At hindi rin siya nahadlangan ng kanyang mga paa na madalas “agtarindanum” o mag-alipunga. Lagi niyang inuuna ang interes ng kabuuan.

Pinanday at pinatibay ng mga pagsubok

Matagumpay na nalagpasan ni Ka Aika ang isa sa mga pinakamatitinding dagok sa buhay-gerilya. Isa siya sa mga nakaranas ng matinding gutom noong Abril 2022 sa kagubatan ng Isabela dulot ng walang puknat na kampanyang pagtugis at pagdurog ng kaaway. Sa mga krusyal na panahong ito na sinubok ang matalino at malakas na pamumuno ng Partido, tumindig si Ka Aika bilang isang tapat na kasapi, at nagmungkahing magpulong na ang Sangay nang bantad nang palyado ang kumand.

Sa halip na manlumo at panghinaan ng loob, walang kapaguran siyang tumulong sa kolektibo at mga kasama hanggang sa dulo. Mula sa gawaing produksyon kahit hinang-hina na ang mga bisig, para lamang may makain ang kabuuan, hanggang sa pinakamasalimuot na karanasan at pangyayari. Hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa, maging sa pinakamadilim na bahagi ng pakikibaka.

Ang yugtong ito sa kanyang buhay hukbo ang nagsilbing lakas at inspirasyon upang higit lalong pahigpitin ang tangan sa mga aral at prinsipyo ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Ito ang humubog sa kanya sa tunay na diwa ng pagpapakasakit at taos-pusong paglilingkod sa sambayanan.

Artista ng Sambayanan

Hindi lamang hukbong pamproduksyon si Ka Aika, mahusay din siyang artista at instruktor. Pinangungunahan niya ang mga pangkulturang pagsasanay at pagtatanghal–mula sa awit-galaw, tula-dula, pag-awit, pagtula, sabayang-bigkas at pagsayaw.

Masipag din siyang mag-aral at magbigay ng pag-aaral. Mula sa literacy-numeracy (litnum) program sa loob ng hukbo hanggang sa mga pambansa-demokratiko at pampartidong kurso sa hanay ng lokal na kasapian.

Sa kanyang mga huling buwan, gumampan siya bilang isa sa mga istap ng Baringkuas, ang upisyal na rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Cagayan Valley. Ang pinakahuli niyang naisulat na artikulo ay tungkol sa kapabayaan ng reaksyunaryong gubyerno sa sektor ng edukasyon, ang tulak ng neoliberalismo na sistemang K-12, at pahirap at palpak na distance-learning.

Kabataan ang pag-asa ng bayan

Ang mga katulad ni Ka Aika ang pamalagiang paalala na tunay ngang kabataan ang pag-asa ng bayan. Si Ka Aika at ang iba pang mga kabataang walang pag-iimbot na tinalikuran ang maalwang buhay at tumangan ng armas upang ilunsad ang mahirap at masalimuot na pakikibaka. Hindi madudungisan ng ano pa mang pambabaluktot at paninira ng kaaway ang kabuluhan ng buhay at pakikibaka ni Ka Aika.

Malaking sampal sa estado na ang pinakamabubuti at pinakamahuhusay na kabataan ay mas pinipiling paglingkuran ang malawak na hanay ng masang api at pinagsasamantalahan, iniaalay ang talino at kabataan upang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan, at nagpapakadalubhasa sa larangan ng pulitika at militar upang ibagsak ang sistemang pinaghaharian mga malalaking burges-komprador at panginoong maylupa.

Si Ka Aika ang isa maraming mga iskolar ng bayan na tunay na pinangatawanan at isinabuhay ang “dangal at husay.” Sa halip na kompyuter o bolpen ang hawak sa loob ng de-aircon na opisina, baril at itak ang tangan niya. Sa halip na naghaharing-uri ang makinabang sa kanyang talino, inialay niya ang galing at talento para sa masang api. Tuluy-tuloy siyang nagpanibagong-hubog at sa proseso’y unti-unting naiwaksi ang kultura at gawi ng peti-burgesya, at pinanday ang sarili bilang proletaryado.

Kasama ang iba pang mga martir, nasa pedestal ng kasaysayan ang kanilang mga pangalan. Silang nakibaka at naghawan ng landas para sa isang lipunang tunay na malaya, mapayapa at may demokrasya.

Mabuhay ang alaala ni Ka Lennel “Ka Nina/Aika” Domanais !
Mabuhay ang alaala ng mga martir!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang sambayang lumalaban!

Lennel Domanais: huwarang kabataan, artista at Pulang mandirigma