Archive of CPP Cagayan Valley Regional Committee

Magpunyaging umigpaw at sumulong sa harap ng mga balakid! I-abante ang digmang bayan sa mas mataas na antas! Lumaban kasama ang masa ng Lambak Cagayan!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee |

Buong galak na ipinapaabot ng Pangrehiyong Komite ng Partido sa Cagayan Valley (KR-CV) ang taas-kamao at pinakamainit na pagbati sa lahat ng kasapi at kadre ng Partido sa rehiyon, sa lahat, ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Fortunato Camus Command (BHB-FCC), sa lahat ng kaibigan at alyado ng National […]

Pulang saludo kay Ka Jose Maria Sison: Dakilang tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, minamahal na propesor ng rebolusyonaryong kilusan ng Cagayan Valley
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee |

Sa natatanging araw ng pagdiriwang sa ika-54 na taong anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), iginagawad ng Pangrehiyong Komite ng Partido sa Cagayan Valley (KR-CV) ang pinakamataas na pagpupugay at natatanging parangal kay Kasamang Jose Maria Sison (kilala rin bilang Amado Guerrero), Tagapangulong Tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa patnubay […]

Magpunyaging ibayong isulong ang rebolusyon sa norte!
December 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee | CPP Cagayan Provincial Committee |

Opisyal na pahayag ng Komiteng Probinsya ng Cagayan sa ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas Ipinapaabot ng Komiteng Probinsya ng Cagayan ang taas-kamaong pagbati sa lahat ng kadre at kasapi ng PKP sa lalawigan, sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Henry Abraham Command at Danilo Ben Command, sa lahat ng mga […]

Kamtin ang malalaking pagsulong ng digmang bayan
March 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee |

Ipinaaabot ng Komiteng Rehiyon sa Cagayan Valley ng Partido Komunista ng Pilipinas ang Pulang pagsaludo sa mga yunit, opisyal at kawal sa ilalim ng pangrehiyong pamatnugutan sa operasyon (Fortunato Camus Command) ng Bagong Hukbong Bayan sa Cagayan Valley, at gayundin sa lahat ng mga kumander at mandirigma ng BHB sa buong bansa sa pagdiriwang sa ika-52 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Binabati namin kayo sa inyong kabayanihan at katatagan sa pagpapatupad sa mga rebolusyonaryong tungkulin sa buhay-at-kamatayang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at tunay na demokrasya.

Pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Rosalino “Ka Yuni” Canubas
March 23, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee | Executive Committee |

Ipinaaabot ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon sa Cagayan Valley (KTKR-CV) ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pangrehiyong Kumand sa Operasyon (ROC) ng Bagong Hukbong Bayan ang pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Rosalino Canubas sa kanyang pagpanaw. Nasawi siya sa isang labanan sa Barangay San Mariano Sur, San Guillermo, Isabela noong umaga ng Marso […]

Itaas ang pagkakaisa sa ideolohiya, palakasin ang Partido, palakihin ang Hukbong Bayan! Sumulong sa mas mataas na antas ng digmang bayan!
January 10, 2020 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee |

Ngayong araw ay araw ng paghihimagsik. 51-taon ang nakalipas, sa araw na ito ay pormal na muling itinatag ang Partido Komunista ng Pilipinas at nagkahugis ang pamumuno ng uring proletaryado sa bagong tipo ng pambansa demokratikong rebolusyon sa Pilipinas. Nagkaroon ng  pag-asa ang pagtatayo ng isang sosyalistang lipunan para sa sambayanang Pilipinong matagal  nang lipos […]

Para sa ika-limampung taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2019 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee |

  Ang Komiteng Rehiyon Sa Cagayan Valley ng Partido Komunista ng Pilipinas, kasama ang pinamumunuan nitong Pangrehiyong Kumand sa Operasyon ng New People’s Army at buong mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, ay nakikiisa at bumabati sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng NPA sa pagdiriwang sa ginintuang anibersaryo ng pagkakatatag nito. Lipos sa […]