Linibu-libo nga pamatan-on ang manubli sa armas ni Hannah Jay “Ka Maya” Cesista! Hustisya para sa Bilar 5!

,

Ang Kabataang Makabayan-Southwest Negros nagahatag sang amon pinakamataas nga pagsaludo kag pagpasidungog sa mga rebolusyonaryong martir ilabi na sa pareho namon nga pamatan-on, Hannah Jay “Ka Maya” Cesista, isa ka abogada nga gindakop-patay upod nila Domingo Compoc (Ka Laser), Albert Sancho (Ka Juaning), Parlito Segovia (Ka Aldrin), kag Marlon Omosura (Ka Darwin) sa Brgy. Campagao, Bilar, Bohol sadtong Pebrero 23, 2024.

Hugot namon nga ginakundenar ang pagmasaker sa Bilar 5. Wala sang kamatuoran kag dugang lang sa mga serye sang peke nga engkwentro ang ginpalapta sa mga nagapanguna nga “fake news peddler” sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP). Nasaksihan mismo sang mga pumuluyo nga gindakop ang lima ka Pulang hangaway antes ginmasaker sa ila atubang agud magtanom sang kahadlok kag mapunggan ang masang mangunguma nga maghimakas para sa ila kinamatarung kag demokrasya.

Ang ginhimo sang mga berdugo nga AFP-PNP sa Bilar 5 wala sang kinatuhay sa mga pagpatay sa mga hors de combat diri sa isla sang Negros. Wala huya nga ginlapas sang militar kag kapulisan ang mga kasugtanan sa Geneva Conventions kag Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Indi sayang ang kabuhi nga ginhalad sang Bilar 5 kag sa linibu-libo nga martir sang rebolusyon. Nagakaangay nga sundon ang ila rebolusyonaryo nga banas ilabi na ni Ka Maya. Partikular nga kuhaan naton sang inspirasyon ang iya rebolusyonaryo nga diwa.

Bilang isa ka abogada, namuklat si Ka Maya sa lapnagon nga paglapas sa tawhanon kinamatarung, kag sang mga makasiligni nga mga krimen sang rehimen Marcos Jr paagi sa mga pasista nga mga ido-ido sang AFP-PNP sa kasyudaran man ukon sa kaumhan. Ini nga krisis naghangkat kay Ka Maya nga magbiya sang iya komportable nga kabuhi kag mag-amot sa iya kinaalam kag propesyon para sa ginapigos kag ginahimuslan nga pumuluyo kag sa rebolusyon.

Sa atubang sang nagapermi nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema, wala sang kasanag ang buwas damlag sang mga pamatan-on. Ginadingutan ang pamatan-on sang edukasyon, ginprograma nga daw mga robot paagi sa mga neoliberal nga polisiya sa edukasyon, kag ginahimo nga gatasan sang barato nga kusog pangabudlay.

Sa garok nga sistema nga mala-kolonyal kag mala-pyudal, wala untat nga mag-ilig ang dugo sang mga bag-ong pamatan-on nga mag-usoy sa banas sang armado nga rebolusyon. Linibu-libo pa ang magsugpon sa kabuhi ni Ka Maya kag manubli sang iya armas agud maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya. Mga pamatan-on magpasakop na sa NPA!

Hustisya para sa Bilar 5!
Mabuhay ang mga rebolusyonaryong martir!

Linibu-libo nga pamatan-on ang manubli sa armas ni Hannah Jay "Ka Maya" Cesista! Hustisya para sa Bilar 5!