Mabigat na pagkondena ng NPA sa teroristang pambobomba ng AFP sa Balbalan! Rebolusyonaryong saludo kay Ka Puk-et ng samabayanang Pilipino!

Ang artikulong ito ay may salin sa Iloco

Mabigat na kinukundena ng NPA at ng Chadli Molintas Command (CMC) ang terorista at pasistang AFP na nagbomba at nag-aerial machinegun strafing gamit ang jet fighters at drones sa kabundukan ng Balbalan, Kalinga, partikular sa bahagi ng Barangay Gawaan, Balbalan, mula alas-2 hanggang 4:30 ng madaling araw noong Marso 5. Itong mga terorista na gawa ng pasista at kontra-mamamayang AFP ay tunay at kongkretong paglabag sa makatao at internasyunal na batas sa digmaan.

Nagising at labis na nagimbal ang buong mamamayan ng Balbalan dahil sa malakas na dagundong ng mga bomba at aerial machinegun strafing na isinagawa ng AFP. Kasunod nito, bandang alas-7 ng umaga sa parehas na araw ng March 5, pumasok ang mahigit isang kumpanya ng 50th IB Philippine Army sa Barangay Gawaan.

Kabilang sa kinukundena ng NPA ang pag-aresto sa siyam na sibilyan na naghanap ng kanilang mga kalabaw at baka na nasindak din sa tuloy-tuloy na pagbomba at istraping mula sa ere. Batay sa impormasyon ng mamamayan, maraming baka at kalabaw ang nahulog sa bangin dahil sa grabeng pagbomba at istraping. Dahil din sa militarisasyon ay napabayaan na ng mga magsasaka at mamamayan ang kanilang sakahan at iba pa nilang pang-ekonomiyang aktibidad. Lahat ng mga karahasan ng tunay na teroristang AFP ay kinukundena ng NPA na siyang tunay na rebolusyonaryong sundalo ng sambayanang Pilipino. Lahat ng mga ito ay labag sa mga karapatan ng pambansang minorya ng Cordillera sa ansestral na teritoryo at salungat sa rebolusyonaryong pakikibaka laban sa pambansang pang-aapi at para sa sariling pagpapasya at tunay na demokrasya ng mamamayan.

Dahil sa marahas na gawain ng kontra-mamamayang AFP noong Marso 5 at dahil din sa tuloy-tuloy na teroristang operasyon ng malupit na AFP na labis na umapekto sa pamumuhay ng mamamayan, nagdesisyon ti Ka Puk-et at ang maliit na yunit na pinamunuan niya na buong-tapang na harapin ang pasistang AFP. Sa gayon naipatupad nila Ka Puk-et ang labanan noong ala-una ng hapon noong Marso 9. Subalit sa sawimpalad na natamaan si Ka Puk-et. Pinatay siya ng teroristang AFP na kaaway ng mamamayan. Galit na isinisigaw ng masa na “overkill” ang ginawa ng AFP. Patay na nga ay pinagbabaril pa ang buong katawan hangga’t sumabog ang kaniyang bituka at utak. Maraming bahagi ng kamay at paa niya ay nabali.

Ganunpaman, pinakamataas na rebolusyonaryong saludo ang lubos na ibinibigay ng CMC at sa lahat ng yunit ng NPA sa Ilocos-Cordillera kay Ka Puk-et. Ipinapahay ng CMC na si Ka Puk-et ay kabilang sa mga tunay na bayani ng sambayanang Pilipino!

Maraming alyas ang ginamit ni Ka Puk-et: Ka Pal-og, Ka Beran, Ka Payan. Ngunit ang pinakaunang alyas niya ay Ka Wandag. Siya ay nagsilbi na iskwad lider ng Milisyang Bayan (MB) ng Barangay Wagud, Pinukpuk, Kalinga noon pang 1985. Onal Osia Balaoing ang tunay niyang pangalan. Ang uring pinagmulan niya ay mababang panggitnang magsasaka. Sa pamamagitan ng sariling pagsisikap, nakaabot siya sa kolehiyo.

Pagkatapos ng nailunsad na MB training ng MB yunit ng Pinukpuk noong 1987, nagpultaym si Ka Wandag sa NPA sa Kalinga noong Marso ng 1987. Hindi tumigil si Ka Puk-et bilang NPA. Nadeploy siya sa mga prubinsiya ng Cordillera gaya ng Mountain Province, Abra at Apayao. Siya ay ibinilang ng CMC na isa sa mga kadreng pulitiko-militar. Maraming mga taktikal na opensiba na nakibahaginan at pinamunuan ni Ka Puk-et. Ang totoo nito, natatakot ang kaaway kung naririnig nila ang alyas ni Ka Puk-et. Ang alam ng teroristang AFP ay malaking tao siya. Pero sa aktwal ay maliit at mababa ang pangangatawan.

Malumanay ang pananalita ni Ka Pal-og. Matiyaga siyang kasama sa pagpapatupad ng iba’t ibang rebolusyonaryong gawain gaya ng manwal, pang-ideolohiyang pang-militar, pampulitika at pang-organisasyon. Sa mga pag-aaral na dinaluhan ni Ka Puk-et, lagi niyang ibinabahagi ang pag-asa ng pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng rebolusyonaryong digmang bayan para sa kalayaan ng bayan mula sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at sa pagsapit ng maaliwalas na sosyalistang kinabukasang mamamayang Pilipino. Sa loob ng 36 na taon ng pagkilos sa NPA, napanday si Ka Wandag/Ka Beran/Ka Pal-og/Ka Puk-et bilang isang Marxista-Leninista-Maoistang kadre.

Mabuhay ang rebolusyonaryong alaala ni Ka Puk-et!

Kabataan sumampa sa NPA!

Ipagpatuloy ang rebolusyonaryong digmang bayan hanggang tagumpay!

Mabigat na pagkondena ng NPA sa teroristang pambobomba ng AFP sa Balbalan! Rebolusyonaryong saludo kay Ka Puk-et ng samabayanang Pilipino!