Archive of Martin Montana | Spokesperson

Mabigat na pagkondena ng NPA sa teroristang pambobomba ng AFP sa Balbalan! Rebolusyonaryong saludo kay Ka Puk-et ng samabayanang Pilipino!
March 13, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Mabigat na kinukundena ng NPA at ng Chadli Molintas Command (CMC) ang terorista at pasistang AFP na nagbomba at nag-aerial machinegun strafing gamit ang jet fighters at drones sa kabundukan ng Balbalan, Kalinga, partikular sa bahagi ng Barangay Gawaan, Balbalan, mula alas-2 hanggang 4:30 ng madaling araw noong Marso 5. Itong mga terorista na gawa […]

Nadagsen a panangkondenar ti NPA iti terrorist AFP bombing iti Balbalan! Rebolusyonaryo at saludo kenni Ka Puk-et banuar ti umili a Pilipino!
March 13, 2023 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Nadagsen a konkondenaren ti NPA ken ti Chadli Molintas Command (CMC) ti terorista ken pasista nga AFP a nagbomba ken nag-aerial machinegun strafing babaen kadagiti jet fighters ken drones kadagiti banbantay ti Balbalan, Kalinga partikular kadagiti paset ti Barangay Gawaan, Balbalan manipud 2AM inggana iti 4:30AM idi March 5. Dagitoy a terorista nga aramid ti […]

Executive Order 022 of Governor Elias C. Bulut Jr is a violent attack against the people of Apayao
December 05, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The people of Apayao are determined to resist the construction of the series of dams that directly threatens their ancestral lands. On the other hand, Pan Pacific Energy Corporation, the owner of the Gened Dams project, is in cahoots with the tyrant governor. This is the hidden motive behind his Executive Order. The following are […]

The NPA Ilocos-Cordillera Region condemns the 5th ID for the ambush of 5 civilians in Gaang, a forested area of Lacub, Abra
November 30, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

In their frantic desperation to end by February 2023 the armed struggle here in the Ilocos-Cordillera Region by means of their anti-people focused military operations (FMOs), the fascist forces of the 5th ID ambushed five (5) civilians in Gaang, a forested area near Sitio Sap-al, Barangay Buneg in the municipality of Lacub, Abra last November […]

The focused military operations, that continue to commit countless human rights violations against the people, are being foiled by the series of tactical offensives by the people’s guerilla arm
November 11, 2022 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The most recent tactical offensive launched by the New People’s Army (NPA) against the focused military operations (FMOs) by the fascist AFP forces of the terrorist and tyrant Marcos-Duterte puppet regime was the harassment set against one (1) column of the 54th IB and the 102nd IB in Barangay Mogao, Licuan Baay, Abra at 4 […]

Pagserbiyen ti lagip ni Kadua George “Ka Oris” Madlos kas narimat a silaw iti amin a rebolusyonaryo a puersa ken umili iti Ilocos-Cordillera
November 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Makikaykaysa ti Chadli Molintas Command – BHB Ilocos-Cordillera Region iti National Operational Command ken iti amin a regional operational command iti intero a pagilian iti panangkundenar iti nadangkok a pammapatay kenni kadua a George “Ka Oris” Madlos ken ti kadua na a medik bayat nga agbibiahe para iti medical check-up na. Ipadpadanon mi met laeng […]

The memory of Comrade George “Ka Oris” Madlos serves as a guiding light to all revolutionary forces and people in the Ilocos-Cordillera
November 20, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

The Chadli Molintas Command – NPA Ilocos-Cordillera Region joins the National Operational Command and the rest of the regional operational commands in the entire country in condemning the brutal murder of comrade George “Ka Oris” Madlos and his attending medic while enroute for medical check-up. We also extend our heartfelt condolences to Ka Oris’s and […]

Ti lagip ni Kadua Julio “Ka Puli” Dumalyong ket agtultuloy a sibibiag kas iti agay-ayus a danum ti Karayan Chico
November 15, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Ipadpadanon ti amin a Nalabbaga a kumander ken Nalabbaga a mannakigubat ti amin a yunit iti uneg ti Chadli Molintas Command-BHB Ilocos Cordillera Region ti kaunggan a pannakiladingit mi iti pamilya, gagayyem ken kabagian ni Kadua Julio “Ka Puli” Dumalyong, a napapatay iti maysa nga armado a labanan iti pasista a tropa ti 50th IB […]

The memory of Comrade Julio “Ka Puli” Dumalyong lives on like the flowing waters of the Chico River
November 15, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Red commanders and Red fighters of all units under the Chadli Molintas Command-NPA Ilocos Cordillera Region extend our deepest condolences to the family, friends and kinsmen of Comrade Julio “Ka Puli” Dumalyong, who was slain in an armed engagement with the fascist 50IB troops at Bgy. Bagtayan, Pasil, Kalinga on November 13, 2021. His life, […]

Itandudo ti napnuan kinatured a rebolusyonaryo a biag ken pannakidangadang da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste
November 09, 2021 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | Martin Montana | Spokesperson |

Iyeb-ebkas ti Chadli Molintas Command (CMC)-NPA Ilocos Cordillera Region ken ti intero a rebolusyonaryo a tignayan iti rehiyon ti naimpusuan a pannakiladingit iti pamilya ken gagayyem da Kadua Mark “Ka Melby” Yocogan ken Jan Michael “Ka Simon” Ayuste, nga awanan-asi a pinatay dagiti elemento ti 69th IB ken ti RMF-PNP iti parbangon ti Oct. 30, […]