Nadagsen a panangkondenar ti NPA iti terrorist AFP bombing iti Balbalan! Rebolusyonaryo at saludo kenni Ka Puk-et banuar ti umili a Pilipino!

Pilipino

Nadagsen a konkondenaren ti NPA ken ti Chadli Molintas Command (CMC) ti terorista ken pasista nga AFP a nagbomba ken nag-aerial machinegun strafing babaen kadagiti jet fighters ken drones kadagiti banbantay ti Balbalan, Kalinga partikular kadagiti paset ti Barangay Gawaan, Balbalan manipud 2AM inggana iti 4:30AM idi March 5. Dagitoy a terorista nga aramid ti pasista ken kontra-umili nga AFP ket pudno ken kongkreto a panaglabsing kadagiti humanitarian ken internasyunal a linteg iti gubat.

Nariing ken pirmi a nakigtot dagiti umili iti intero a Balbalan gapu iti napigsa nga uni dagiti bomba ken aerial machinegun strafing nga inpatungpal ti kontra-umili ken terorista nga AFP. Nayonna pay ken idi 7AM iti pareho nga aldaw ti March 5, simrek ti nasurok maysa a company a pasista nga 50th IB-PA iti Barangay Gawaan. Karaman a konkondenaren ti NPA ti panangtiliw dagiti terorista a militar kadagiti siyam a sibilyan a napan nangbirok kadagiti nuang ken baka a napakigtotan met iti tuloy-tuloy a panagbomba ken aerial machinegun strafing. Batay iti impormasyon manipud iti umili, adu dagiti baka ken nuang a natnag kadagiti rangkis dagiti banbantay gapu iti grabe a panagbomba ken machinegun strafing. Ken gapu met iti militarisasyon nga agtultuloy uray inggana iti agdama ket nabaybay-an ti umili dagiti pang-agrikultural ken pang-ekonomya nga aktibidad da. Amin dagitoy a kinaranggas ti pudno a terorista nga AFP ket konkondenaren ti NPA nga isu ti pudno a rebolusyonaryo a soldado ti umili a Pilipino. Amin dagitoy ket kontra kadagiti kalintegan ti nailian a minorya ti Cordillera iti ansestral a teritoryo ken iti rebolusyonaryo pannakidangadang laban iti nailian a panangidadanes ken para iti bukod a panagkeddeng ken pudno a demokrasya ti umili.

Gapu kadagiti naranggas nga aramid ti kontra-umili nga AFP idi March 5 ken gapu met laeng iti tuloy-tuloy a terorista nga operasyon ti naulpit nga AFP a grabe nga umapekto iti kabibiag ti umili, nagdesisyon ni Ka Puk-et ken ti bassit a yunit nga indauloanna a sangoen a situtured ti pasista nga AFP. Iti kasta, naipatungpal da Ka Puk-et ti labanan idi 1PM ti March 9. Ngem daksang-gasat, natamaan ni Ka Puk-et; pinatay isuna ti terorista nga AFP a kabusor ti umili. Naunget a ipukpukaw ti umili nga “over-kill” ti inaramid ti pasista nga AFP; natay ngaruden ket binulosan da pay laeng ti intero a bagina inggana’t naiburais ti bagis ken utek na. Adu dagiti paset ti takyag ken sakana a natukkol.

Ngem nupay kasta, kangatuan a rebolusyonaryo a saludo ti naan-anay nga ipaay ti CMC ken dagiti amin a yunit ti NPA iti Ilocos-Cordillera Region kenni Ka Puk-et. Ipakdaar ti CMC a ni Ka Puk-et ket maibilang kadagiti pudno a banuar ti umili a Pilipino!

Adu dagiti inusar ni Ka Puk-et nga alyas na: Ka Pal-og, Ka Beran, Ka Payan. Ngem ti kaunaan nga alyas na ket Ka Wandag. Isuna ket nagserbi kas squad leader ti Milisyang Bayan (MB) ti Barangay Wagud, Pinukpuk, Kalinga idi pay 1985. Onal Osias Balaoing ti pudno a naganna. Ti dasig a naggapuanna ket nababa nga agtengtengnga a mannalon. Babaen iti self-supporting, nakadanud isuna iti kolehiyo tukad.

Kalpasan ti naisayangkat nga MB training dagiti MB yunit ti Pinukpuk idi 1987, nag-fulltime ni Ka Wandag iti NPA idiay Kalinga iti bulan ti March iti tawen nga 1987 met laeng. Saan a nagsarimadeng iti panagtignay ni Ka Puk-et kas NPA. Naideploy isuna iti nadumaduma a probinsya Cordillera kas iti Mountain Province, kadagiti paset ti Abra ken Apayao. Isuna ket imbilang ti CMC kas maysa kadagiti politiko-militar a kadre. Adu dagiti taktikal nga opensiba a dinar-ayan ken indauloan ni Ka Puk-et. Iti kina-agpaysona, mabutbuteng ti kabusor no mangngegda ti aniaman kadagiti alyas ni Ka Puk-et. Ti pagarup ti terorista nga AFP ket dakkel a tao isuna. Ngem iti aktuwal ket bassit ti pammagbagi ken ababa ti katayag ni Ka Puk-et.

Nalammuyot ti panagsasao ni Ka Pal-og. Nakaan-anus isuna a kadua iti panangipatungpal na kadagiti nadumaduma a rebolusyonaryo a trabaho kas iti manual, pang-ideolohiya, pang-militar, pampolitikal ken pang-organisasyon a benneg. Kadagiti innadal a nakipasetan ni Ka Puk-et, kanayon na nga ibingay ti namnamana iti panagballigi ti nailian-demokratiko a rebolusyon babaen iti rebolusyonaryo a gubat ti umili para iti pannakawayawaya ti pagilian iti imperyalismo, pyudalismo ken burukrata kapitalismo ken iti iyaay ti naraniag a soyalista a masakbayan ti umili a Pilipino. Iti uneg ti 36 a tawen a panagtignay na iti NPA, natibneb ni Ka Wandag/Ka Beran/Ka Pal-og/Ka Puk-et kas maysa a Marxista-Leninista-Maoista a kadre.

Agbiag ti rebolusyonaryo a lagip ni Ka Puk-et!

Kabataan sumampa iti NPA!

Itultuloy ti rebolusyonaryo a gubat ti umili inggana’t balligi!

Nadagsen a panangkondenar ti NPA iti terrorist AFP bombing iti Balbalan! Rebolusyonaryo at saludo kenni Ka Puk-et banuar ti umili a Pilipino!