Makalahutay ang Bagong Hukbong Bayan sa rehimeng US-Marcos

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Sama sa daghan niining miaging mga deklarasyon, kataw-anan alang sa katawhan ug mga rebolusyonaryong pwersa ang pagdeklara karon ni Marcos nga ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) wala nay mga natarang gerilya.

Kung tinuod ang mga deklarasyon ni Marcos, nganong aduna may kapin-kon-kulang 60,000 ngadto sa 70,000 ka tropang pangkombat sa militar ug kapulisan (o kapin-kon-kulang 150 ka batalyon sa mga yunit para sa kontra-insurhensya sa AFP ug PNP) nga padayong gideploy batok sa BHB sa tibuok nasud? Kung tinuod kining deklarasyon ni Marcos, angay tubagon niya nganong padayong nagpokus ang AFP nag-una sa BHB imbes nga mangandam aron panalipdan ang nasud batok sa panagbangi tali sa US ug China?

Nganong padayong milamoy sa dakung bahin sa nasudnong badyet ang AFP aron lang usik-usikan ang gatusan ka milyong piso para sa pagpalupad sa ilang mga jet fighter ug drone, pagtagak og 250 libras nga mga bomba, ug pagpabuto sa ilang mga howitzer? Nganong padayon man silang naggasto og gatusan ka milyong piso aron magmentina og 50,000 ka pwersang paramilitar ug magtukod og mga kampo sa gatusan ka baryo sa tibuok nasud? Nganong gisukip man ni Marcos ang ₱6 bilyon aron dugangan pa ang badyet sa AFP?

Nagdamgo si Marcos sa iyang pagdeklara nga wala nay mga aktibong natarang gerilya ang BHB. Sa pagkatinuod, nagpabiling aktibo ang BHB sa 14 ka pangrehiyong kumand sa tibuok nasud. Matag usa niini adunay pipila ka natarang gerilya. Bisan tuod nakahiagum kini og mga kapildihan sa milabayng katuigan, layo pa sa pagkapuo ang BHB. Ubos sa paggiya sa Partido, nagkat-on ang BHB sa mga pagtulun-an niini ug determinado kining pakgangon ang bangis nga mga opensiba sa AFP. Ang kalihukang pagtul-id sa PKP naghatag og lab-as nga rebolusyonaryong kadasig ngadto sa mga Pulang manggugubat ug kumander aron alagaran ang katawhan.

Taliwala sa bug-at nga ekonomikanhong krisis ug nagkagrabeng pagpangdaugdaug ubos sa sistemang semikolonyal ug semipyudal, ang BHB ug ang gubat sa katawhan nagpabiling mas labaw sa pulitikanhong aspeto kung itandi sa AFP ug sa gubat sa terorismo sa estado nga gisuportahan sa US. Ginadala sa BHB ang mga pangandoy sa mga mag-uuma ug mamumuo nga maoy naglangkob sa bagang mayorya sa katawhang Pilipino, samtang ang AFP nagrepresenta lamang sa interes sa gamayng minorya nga mga dagkung burgesya-kumprador, dagkung agalong yutaan, ug hiwi nga mga burukrata nga padayong nanalipod sa dunot nga nagharing sistema. Ubos sa pagpangulo sa Partido, ang rebolusyonaryong kalihukang masa ug halapad nga nagkahiusang prente padayong nagapalig-on aron suklan ang rehimeng US-Marcos.

Padayong nagalunsad og mga maniobrang gerilya ang BHB aron lutsan ang pagliyok sa AFP, aron anam-anam nga tukuron ang mas dakung baseng masa ug aron palapdon ang mga natarang gerilya niini. Padayon kining maglunsad og mga taktikal nga opensiba aron ig-on ang mga huyang nga bahin sa kaaway kung asa wala nila damha. Pagasiguruhon sa BHB nga mas magdugay kini kaysa kang Marcos, sama nga nakalahutay kini ilalum sa iyang amahan ug sa mga gubyernong gisuportahan sa US sa milabayng 35 ka tuig, nga tanan nagpagawal nga napuo nila ang BHB.

Gihimo ni Marcos ang iyang mga deklarasyon aron paboran ang langyawng tigpamuhunan nga desperado kaayo niyang giagni sa mga saad sa walay-kinutuban nga katungod sa paggamit sa kayutaan ug kinaiyanhong bahandi sa nasud.

Aron panalipdan ang mga interes sa mga langyawng dagkung kapitalista, migasto ang AFP og gatusan ka milyong piso sa milabayng unum ka tuig sa paglunsad og maduguong kampanyang terorismo sa estado, ilabina sa kabanikanhan. Naglunsad kini og mga aerial bombing, pagpangayon, ug gatusan ka kaso sa ekstrahudisyal nga pagpamatay, pagdagit ug tortyur. Labing bangis ang maong mga kampanya sa mga lugar kung asa ang mga dagkung kumpanya sa mina, plantasyon, ekoturismo ug proyektong imprastruktura mas agresibo sa pag-ilog sa mga umahan sa mga mag-uuma ug sa yutang kabilin sa mga nasudnong minorya.

Taliwala niini, ug gani, tungod niini, ang katawhang Pilipino, ilabina ang masang mag-uuma ug ang ilang kabatan-onan, padayong misuporta ug misampa sa BHB tungod kay nahibalo sila nga pinaagi lamang sa paglunsad og armadong pakigbisog mapanalipdan nila ang ilang mga ekonomikanhon ug pulitikanhong katungod. Ang mayorya sa mga dinaugdaug nga mag-uuma ug mamumuong panguma, nga nag-antus sa pagpangilog og yuta, ekonomikanhong paghikaw, ug pulitikanhong pagpanumpo, nahibalo nga kung wala ang BHB, wala silay bisan unsa.

Makalahutay ang Bagong Hukbong Bayan sa rehimeng US-Marcos