Makatarungang kapayapaan sa pamamagitan ng negosasyon at digmang bayan

Itinatakwil ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at sambayanang Pilipino ang deklarasyon ni Presidente Duterte ng GRP noong Enero 4 na tatapusin na niya ang negosasyong pangkapayapaan ng GRP at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at na nilulusaw na niya ang kanyang panel sa negosasyon.

Habang walang pormal na pabatid ng pagtatapos mula sa GRP, itinuturing naming nagpapatuloy pa ang negosasyong pangkapayapaanng GRP-NDFP. Inaantabayanan namin ang nakatakdang pag-uusap sa Pebrero 22-24 at Abril 2-6.

Binabatikos ng Partido ang banta ni Duterte na ipag-utos ang pagkansela sa mga pasaporte ng mga negosyador at konsultant ng NDFP pati na ang muling pag-aresto at pagkulong sa kanila na walang pyansa. Kung ituloy, ituturing itong labis na kataksilan at malalang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Ang JASIG ay muling pinagtibay ng rehimeng Duterte at NDFP ilang buwan pa lang ang nakaraan. Tinitiyak nito ang di paghamak sa mga tauhang pangkapaypaan ng magkabilang panig.

Ang mapusok na pahayag ni Duterte na tapusin ang negosasyong pangkapaypaang GRP-NDFP ay kasunod ng pagtatapos sa unilateral na deklarasyon ng tigil-putukan ng GRP sa NPA. Malinaw na ang desisyon niya ay walang matalinong pagsasaalang-alang sa payo ng kanyang panel pangkapaypaan at sa tagumpay ng katatapos pa lang na ikatlong pag-uusap sa Rome, Italy mahigit pa lang isang linggong nakaraan. Iginigiit niya na kung walang “mabigat na dahilan” ay di na muling sisimulan ang negosasyong pangkapayapaan.

Nakadidismaya na mukhang interesado lang si Duterte sa negosasyong pangkapayapaan sa NDFP kung magagamit ito para sa pasipikasyon upang obligahin ang mga rebolusyonaryong pwersa na pumasok sa matagalang tigil-putukan na hindi lang walang makabuluhang pakinabang sa bayan, kundi nakapipinsala rin sa mamamayan dahil nagkakaroon ng puwang ang reaksyunaryong armadong pwersa na walang-habas na pahirapan ang mamamayan sa kanayunan.

Sa pagsaad ng planong umatras sa negosasyong GRP-NDFP, inulit ni Duterte ang pinalabis na galit ng AFP sa sumiklab na sunud-sunod na armadong sagupaan sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at AFP na nagresulta sa pagkamatay ng anim na tropa ng AFP mula katapusan ng Enero.

Pinagtatakpan niya siya at ang pamunuan ng AFP ang nag-utos ng pagdeploy ng mga armadong tropa sa mga sona at baseng gerilya ng BHB upang sakupin ang mga baryo sa ngalan ng “kapayapaan at kaayusan”, “paghahatid ng serbisyong panlipunan” at iba pang pagdadahilan, at para maghasik ng takot at intimidasyon sa mamamayan at maglunsad ng armadong opensiba sa kabila ng magkatugong deklarasyon ng unilateral na tigil-putukan. Ang mga ipinakat na armadong tropa ng AFP ay talagang tatamaan ng aktibong depensa ng BHB.

Tumindi ang mga operasyong strike ng AFP nitong nagdaang mga linggo na humantong sa pagsalakay sa mga kampo ng BHB noong Enero 23 sa Makilala, at noong Enero 26
sa Matalam, kapwa sa North Cotabato. Ang walang habas na opensibang operasyon ng AFP ay nagpapakita ng pinupwersang senaryo para tapusin ang magkatugong tigil-putukan. Ang mga deklarasyon nito ng pagsuporta sa usapang pangkapayapaan ay pagpapakitang-tao lamang.

Dahil sa walang-awat na mga opensiba ng AFP, naging mahirap panatilihin ang unilateral na deklarasyon ng tigil-putukan. Bilang tugon, pinasigla ng BHB ang mga hakbanging aktibong depensa nitong nagdaang mga araw upang ipagtanggol sa interes at kapakanan ng bayan. Ang pag-anunsyong ginawa ng Partido at BHB nitong Pebrero 1 na pagtatapos ng deklarasyong tigil-putukan ay ginawa na may higit sa sapat na pauna sa nagdaang dalawang buwan.

Sa pagtatapos ng negosasyong pangkapayaan, iginigiit ni Duterte na hindi niya pwede palayain ang lahat ng bilanggong pulitika. Kabulastugan ang sinasabi niyang katumbas na rin ito ng “pagsurender” ng GRP, isinasaisantabi na ang mga bilanggo ay sinampahan ng gawa-gawang kaso at biktima ng lansakang inhustisya.

Sa nagdaang mga buwan, nagmatigas si Duterte na palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal sa pamamagitan ng proklamasyong amnestiya, isang pangako na paulit-ulit niyang ginawa mula Mayo 2016 subalit ngayo’y itinatanggi. Isa rin itong obligasyon na pinasok ng panel sa negosasyon ng GRP mula Agosto. Sa pinakahuling pag-uusap, inulit ng GRP ang pangakong pabibilisin ang proseso ng pagpapalaya sa lahat ng bilanggong pulitikal habang pinag-aaralan ang paglalabas ng proklamasyong pang-amnestiya.

Lumilitaw na ang AFP ang pinakamalaking hadlang sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal. Nang idineklarang hindi niya palalayain ang mga bilanggong pulitikal, iginiit ni Duterte na dapat rin siyang makinig sa militar, kahit pa katumbas nito’y magbingi-bingihan sa sigaw ng bayan para sa katarungan. Ngayo’y malinaw na si Duterte, na nakasandal sa AFP para magtagal sa pulitika, ay mas pabor sa militar at pulis kaysa mamamayan.

Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa tampok na mga suliraning pang-ekonomya at panlipunan, laluna ang malawak na problema ng kawalan at pang-aagaw ng lupa sa kanayunan, pati ang problema ng talamak na disempleyo, mababang sahod, kawalan ng seguridad sa trabaho at malawak na mga problemang nagsasadlak sa mga manggagawa, magsasaka at iba pang saligang sektor.

Dapat mahigpit na tutulan ng mga sektor, organisasyon at personalidad na maka-kapayaaan ang biglaang desisyon ni Presidente Duterte ng GRP na wakasan ang negosasyong pangkapayaang GRP-NDFP na tuluyang magsasara ng pinto sa posibilidad ng magpanday ng mga kasunduan sa mga sustantibong isyu sa ugat ng nagpapatuloy na armadong tunggalian. Dapat nilang ipakita na walang mas bibigat pang dahilan sa lumalaganap na sigaw para sa katarungan at makatarungang kapayapaan.

Kaisa ng Paritod at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang mamamayang Pilipino sa paghahangad nila para sa makatarungang kapayapaan. Nananatiling bukas ang tanggapan ng panel sa negosasyon ng NDFP upang patuloy na pag-aralan ang posibilidad ng muling pagbubukas ng negosasyong pangkapayaang sa gubyernong Duterte, kapwa sa CASER pati na sa usapin ng kasunduan sa tigil-putukan kasabay ng pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal.

Kasabay nito, lahat ng panteritoryong yunit at kumand ng Bagong Hukbong Bayan ay may atas sa Komite Sentral na mag-aktibong depensa hanggang Pebrero 10, araw na epektibong mawawalang-bisa ang tigil-putukan, at pagkatapos ay kunin ang buong inisyatiba sa paglulunsad ng mga kampanyang militar at taktikal na opensiba laban sa lahat ng mapang-aping armadong grupo ng reaksyunaryong estado at mga naghaharing uri.

Dapat paigtingin ng sambayanang Pilipino kapwa ang kanilang armado at di armadong paglaban sa lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala, laban sa kawalang-lupa, pyudal na pagsasamantala at pang-aagaw ng lupa, laban sa patakarang murang lakas-paggawa at kontraktwalisasyon, laban sa dayuhang pandarambong sa yaman at patrimonya ng bansa.

Dapat na puspusan nilang isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon upang ilatag ang mga batayan para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Makatarungang kapayapaan sa pamamagitan ng negosasyon at digmang bayan