Ang Apolinario Gatmaitan Command upod ang mga Pulang kumander kag hangaway kag ang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa kag pumuluyo sang Negros nagahatag sang mataas nga pagpasidungog kag pagsaludo kay Floreta “Ka Kelly” Ceballos nga gin-abduct sang mga katapu sang 94th Infantry Battalion, Philippine Army samtang nagabyahi pakadto sa Kabankalan City sadtong Disyembre 9, 2021 upod ang sibilyan nga driver nga si Wilfredo “Dodong” Fuentes.

Matapos sikreto nga gintago sang militar, gin-interogar kag gintortyur sulod sa pila ka adlaw si Ka Kelly kag si Manong Dodong. Disyembre 14, 2021 ginpakita sang militar ang bangkay sang duha kag base sa binutig nga pahayag ni BGen. Pasaporte, kumander sang 303rd Brigade, nga napatay sa isa ka engkwentro sa Sityo Belo, Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental.

Isa ka paghinabon sang isa ka butigon nga heneral ang peke nga engkwentro agud mahatagan rason ang ila pagpatay sa wala sang ikasarang magbato ukon hors de combat. Ang bangkay ni Ka Kelly may lagub sa liog kag mata, may daku nga pilas sa iya butkon kag dughan agi sang pagbuno kag nagapalanggit-um. Amo man ang bangkay ni Manong Dodong. Pamatuod lang nga gin-tortyur ang duha antes nga ginpatay.

Wala ini sang kinalain sa natabu kay Ka Oris upod sa iya medical aide nga matapos nga gin-abduct, gin-torture kag ginpatay, kag ginpaggwa sang militar nga napatay sa isa ka engkwentro.

Nagapakig-unong ang AGC-NPA sa kasubo sang pamilya, kaabyanan kag sa tanan nga kaupod sa pagtaliwan sang aton bag-o nga martir. Nagapakig-isa kami sa tuman nga kaugot nga ginabatyag sang pumuluyo sa Negros sa tanan nga mga kalakasan kag kapintas nga tuga sang pasista kag berdugo nga AFP/PNP. Nagapanaad kami nga mahatagan sang hustisya ang tanan nga biktima sang terorismo sang estado kag paslawon ang kontra-rebolusyonaryo nga giyera sang rehimen US-Duterte paagi sa pagsulong sang inaway banwa.

Si Floreta “Ka Kelly” Ceballos, ukon mas kilala nga Ka Panie sa mga kaupod, tumandok sang Barangay Pandanon Silos, Murcia, Negros Occidental, isa ka isganan kag makahas nga kadre sang Partido nga katapu sang Komite sa Rehiyon sa Isla sang Negros. Sa sobra tatlo ka dekada nga lubos panahon nga pagserbisyo sa pumuluyo, si Ka Kelly nangin isa ka rebolusyonaryong asawa kag iloy, anak, utod, abyan kag kaupod. Utod siya ni Alexander Ceballos lider mangunguma sa ila lugar, ang labing una sa sobra gatos nga biktima sang extrajudicial killing sa idalum sang berdugo nga rehimen US-Duterte.

Naghalin siya sa sahing imol nga mangunguma. Bangud sang kapigaduhon, wala ini nakatapos sang elementarya apang may duna nga talento. Pamatan-on pa siya sang na-organisa siya sa grupo sang mga kultural nga aktibista. Mahinay maghambal kag maayo makigbagay sa mga kaupod. May pagkasampaton kon mag-isplikar sa iya punto ilabi sa linya sang iya trabaho nga nagapamunu sa intermedya nga bahin sang larangan gerilya sang sentral Negros. Rason nga ara sa iya ang pagsalig sang mga gina-organisa nga mangunguma tubtob sa mga abyan kag alyado sang rebolusyon.

Una niya nga nangin trabaho sang naglubos panahon sa rebolusyon amo ang hilikuton pang-istap sa idalum sang yunit sang Partido sa urban tubtob nangin sentro nga nagapamunu sang isa ka mayor nga hilikuton pang-istap sa rehiyon. Nangin katapu siya sang komite sa larangan gerilya sa norte sang Negros kag nangin political instructor man sang Rehiyonal nga Sentro de Grabidad. Asta nga nangin katapu sang komite sang rehiyon sang Negros sadtong 2016.

Matingkad nga kinaiya ni Ka Kelly ang paghatag sa tanan nga masarangan sa hilikuton nga gintalana sa iya sa tunga sang mga limitasyon kag kabudlayan. Bisan may mga ginabatyag nga balati-an, pursigido sa gihapon si Ka Kelly sa pagpatuman sang mga hilikuton nga gintalana sa iya. Permi niya nga gina-una ang kaayohan sang kabilugan kumpara sa iya nga kaugalingon.

Sang gin-abduct sang kaaway, nagpatigayon si Ka Kelly sang pangkatilingban nga pagpangusisa sa subong nga kahimtangan sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa mga asyenda sa Himamaylan City kag Kabankalan City. Ginpatay siya sang mga pasista nga elemento sang 94IB bisan wala sang kapasidad nga magbato. Si Ka Kelly ang ikanapulo nga ginpatay nga rebolusyonaryo sang militar nga ara sa status sang hors de combat sa isla sang Negros sini lang nga tuig.

Ang pagtaliwan ni Ka Kelly sa kamot sang pasista nga kaaway aton gid ginakasubo bangud nadulaan kita sang maayo nga kadre sang Partido. Bilang katapu sang Partido aton na ginahandaan ang sakripisyo kag kabudlayan kag bisan ang paghalad sang kabuhi kon kinahanglan. Nagserbisyo kita sa pumuluyo kag rebolusyon nga wala naga-ulikid sa kaugalingon, ini ang tatak sang isa ka komunista. Ang tanan nga tao segurado nga mapatay apang ang kamatayon may tagsa-tagsa ka kahulugan. Ang mapatay nga naga-alagad sa pumuluyo pareho kabug-at sang bulkan sang Kanlaon, amo man ini kabug-at sang kamatayon ni Ka Kelly para sa aton.

Ang paghalad sang kabuhi ni Ka Kelly indi nagakahulugan sang pagkahuyang sa armadong rebolusyon. Ang armadong rebolusyon iya sang pumuluyo kag samtang ang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nagapabilin sa pungsod Pilipinas magapadayon ang masa sang pumuluyo nga magsuporta kag magpakigbahin. Bitbit ang inspirasyon nga ginhatag sang mga baganihan kag martir sa rebolusyon, madamu sang mga pumuluyo ang handa nga magpadayon sa pagrebolusyon.

Wala na kita sang angay pa nga himuon agud pasidunggan si Ka Kelly kag iban pa nga baganihan kag martir sa rebolusyon kundi ang determinado nga pagpatuman sang mga rebolusyonaryo nga hilikuton sa pagpasulong sang inaway banwa, pagpatuman sang agraryo nga rebolusyon kag pagtukod sang baseng masa agud mapaslaw ang mabangis nga atake sang pasistang rehimen US-Duterte kag handum ni Duterte nga maglawig pa sa poder. Ikambyo ang kasubo sa kaakig pakadto sa pasistang rehimen nga amo ang berdugo nga manugpatay sa mga rebolusyonaryo kag pumuluyo nga pigos kag ginhimuslan.###
Mabuhay ang mga martir kag baganihan sang rebolusyon!
Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!